KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v ÚHŠ Jánské Koupele dne 29.11.2017

 

Přítomni: Bc. Richard Dudek, plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,   Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Jitka Fabiánová,  Mgr. Jan Dumbrovský,  Ing. Jan Karger

Omluveni: Jiří Orsák, Ing. Josef Myslín, Jiří Pátek,  Ing. Pavel Haas, PhDr. Ondřej Andrys, MAE.

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2017 a zabezpečení UDH a J - uni v následujícím období

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací internetové stránky

6)         Vzdělávací projekty financované EU

7)         Kurzy pro funkcionáře SH ČMS zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

8)         Různé

9)         Závěr

 

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal náměstka starosty SH ČMS Bc.  Richarda Dudka a přítomné členy rady. Chvílí ticha uctili přítomní památku zemřelého člena rady Bc. Mojmíra Studníka.

2) Kontrola plnění úkolů

Bylo dohodnuto, že kontrola úkolů z minulého jednání bude probíhat jako součást projednávaných bodů programu.

 

3) Hodnocení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce    2017 a zabezpečení UDH a J - uni v roce 2018

a) UDH – končí třetím ročníkem další běh UDH. Slavnostní zakončení studia pro všechny studenty z Bílých Poličan, Přibyslavi a Jánských Koupelích je stanoveno na 9 prosince 2017 v aule VŠB - TU Ostrava. Jan Karger informoval o výsledcích pracovní schůzky s Milošem Kvarčákem, která se týkala zabezpečení slavnostního závěru UDH. Scénář je zpracován, hosté jsou pozváni. Připraveny jsou absolventské diplomy a odznaky. Zabezpečeno kulturní vystoupení.

Současně se zajištěním slavnostního závěru studia aktuálního běhu UDH bylo úkolem realizovat nábor studentů pro další běh UDH v období 2018 – 2020. Nábor se opíral o usnesení dubnového shromáždění starostů OSH, které uložilo OSH a KSH získat nové studenty a probíhal na základě úkolů stanovených na posledním jednání ÚORVZ. Nábor se zdařil, aktuálně je již přihlášeno více než 90 osob, což je v souladu s plánovaným počtem nových studentů.

b) Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. V roce 2017 byl realizován pro mladé hasiče Olomouckého kraje. Průběh byl velmi zdařilý, probíhal za velkého zájmu studentů (mladých hasičů). Slavnostně byl ukončen na akademické půdě VŠB – TÚ Ostrava dne 1. října 2017. Závěr byl opět velmi slavnostní a důstojný, při účasti významných hostů, např. prorektorky VŠB – TU Ostrava, děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství a náměstka ústředního školního inspektora.

J-uni bude v roce 2018 pokračovat, tentokrát pro mladé hasiče z Moravskoslezského kraje. Zájem o studium byl značný, nebyli uspokojeni všichni zájemci.

 

4)   Vzdělávací systém SH ČMS

Je téma kterým se ÚORVZ začala zabývat v roce 2016 a je  reakcí na obsah nového statutu  odborných rad, kde je kromě jiného stanoven pro radu úkol vytvořit systém vzdělávání funkcionářů SH ČMS a ve spolupráci s ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS,  a to na všech úrovních. Bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu daného úkolu nelze realizovat vytvoření norem znalostí současně u všech funkcí na všech úrovních , ale je potřeba postupné řešení. V první fázi se řeší funkce v SDH. Byl zpracován návrh na formu a obsah normy znalostí, tedy bylo domluveno co má norma znalostí obsahovat. V tomto smyslu již jednal vedoucí ÚORVZ s dalšími vedoucími ústředních odborných rad. Na základě diskuse a doporučení náměstka starosty SH ČMS Richarda  Dudka byl v zájmu splnění tohoto úkolu přijat návrh na doporučení Výkonnému výboru SH ČMS, aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce, pro které odpovídá zaměření jejich rady, ve  Sboru dobrovolných hasičů. Přitom budou respektovat návrh ÚRVZ na formu a obsah normy znalostí. Termín splnění úkolu je do konce roku 2018. V roce 2019 pak zpracují normy znalostí pro úroveň OSH a KSH. Současně ÚORVZ doporučuje, aby kancelář ústředí SH ČMS zpracovala návrh normy znalostí pro pracovníky OSH a KSH, což umožní naplánovat odpovídající školení, která zajistí potřebné znalosti pracovníků OSH a KSH a tak mimo jiné se může předejít chybám vyplývajícím z neznalostí uvedených pracovníků, které mohou i poškodit celý náš spolek.

Ve  vazbě na výše popsaný úkol jednal vedoucí ÚORVZ s p. Přibylem (Hasiči Nové Město nad Metují) , který má záměr vydat publikaci s pracovním názvem „Základní znalosti dobrovolného hasiče“) a hledá autory pro jednotlivá témata. ÚORVZ bude tomuto záměru nápomocna vyhledáním autorů a lektorováním publikace. Pro většinu témat jsou již lektoři zabezpečeni a prostřednictvím vedoucího rady ÚORVZ budou oznámeni p. Přibylovi.

      5Vzdělávací internetové stránky

Při neúčasti J. Myslína, který zpravuje vzdělávací internetové stránky, a který z pracovních důvodů byl omluven z jednání rady,  bylo zvoleno náhradní řešení vzájemné komunikace a kolega Myslín prostřednictvím telefonu podal zprávu o aktuálním stavu vzdělávacích stránek. Zejména informoval o velkém množství nově vložených vzdělávacích materiálů z oblasti práce s mládeží.

 

6) Vzdělávací projekty financované EU

Členové rady se stále zabývají možnostmi získání dotací z EU. Sledují výzvy a zjišťují, že základním problémem je fakt, že dobrovolní hasiči ve většině výzev nesplňují předpoklady pro zařazení do cílové skupiny možných žadatelů. Přesto ÚHŠ Jánské Koupele byl schválen projekt podaný v roce 2016 s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a škola požární ochrany v Martině. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem a výška schváleného příspěvku činí 272 515 Eur. Schválen byl i projekt s oblasti práce s mládeží podaný KSH MSK nazvaný „Zachraňujeme spolu“ s hodnotou schváleného příspěvku 303 657 Eur. Bohužel doposud nebyly podepsány příslušné smlouvy se Slovenským ministerstvem zemědělství, které projekty schválilo, ale stále opožďuje předložení smluv.

      7)  Kurzy pro funkcionáře SH ČMS zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

Po zkušenostech z uplynulých let ÚORVZ doporučuje vzdělávacím zařízením SH ČMS zařazovat do své nabídky kurzů zejména kurz určený pro starosty SDH, jehož realizace se setkává s velmi příznivým ohlasem.

 

8) Různé

Jan Dumbrovský podal informace z úvodního jednání s Krajskou radou seniorů MSK, která je partnerem KÚ MSK a členem rady seniorů ČR. KSH má možnost se stát členem této rady a využívat výhod , např. možnost přihlásit se ke grantům KÚ a účasti na aktivitách pořádaných touto radou. Spolupráce se jeví velmi zajímavě a proto bylo dohodnuto, aby v lednu 2018 proběhlo další jednání, kterého se zúčastní Jan Dumbrovský a Jan Karger s cílem dojednat konkrétní možnosti spolupráce a to zejména v oblasti vzdělávání hasičských seniorů v souladu se zpracovaným záměrem ÚORVZ. Z jednání mohou vzniknout závěry hodné doporučení i pro ostatní KSH.

  • Usnesení

ÚORVZ doporučuje Výkonnému výboru SH ČMS, aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce . pro které odpovídá zaměření jejich rady, ve  Sboru dobrovolných hasičů. Přitom budou respektovat návrh ÚORVZ na formu a obsah normy znalostí. Termín splnění úkolu je do konce roku 2018. V roce 2019 pak zpracují normy znalostí pro úroveň OSH a KSH. Současně ÚORVZ doporučuje, aby kancelář ústředí SH ČMS zpracovala návrh normy znalostí pro pracovníky OSH a KSH, což umožní např. naplánovat odpovídající školení, která zajistí potřebné znalosti pracovníků OSH a KSH a tak mimo jiné se může předejít chybám vyplývajícím z neznalostí uvedených pracovníků, které mohou poškodit celý náš spolek.

  • Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání, popřál klidné a pěkné vánoční svátky, po všech stránkách úspěšný rok 2018 a také klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ