KE STAŽENÍ

USNESENÍ V. sjezdu SH ČMS, konaného ve dnech 4. a 5. července 2015 v Pardubicích

V. sjezd SH ČMS na svém jednání mimo jiné zhodnotil období od IV. sjezdu, zejména ty úkoly, které byly obsaženy v „Programu činnosti SH ČMS do roku 2015“, jakož i celý vývoj sdružení v celém uplynulém pětiletém období. V. sjezd zvolil nové výkonné a kontrolní organy SH ČMS a schválil „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“ jako směrnici určující cíle a úkoly pro další pětileté období.

V. sjezd SH ČMS s přihlédnutím k současnému stavu ve společnosti a jeho předpokládanému vývoji, které se zákonitě promítají i do činnosti sdružení schválilo Prohlášení předsedovi vlády a předsedům obou komor Parlamentu České republiky se žádostí o zajištění odpovídajících podmínek pro činnost dobrovolných hasičů v České republice.

S přihlédnutím k aktuální situaci ve sdružení, stavu celé organizační struktury a potřebě jejího dalšího zkvalitňování s cílem plnění stanovených úkolů a vytvořením těch nejlepším možných podmínek pro další činnost SH ČMS, přijímá V. sjezd SH ČMS toto usnesení:

 

I. SCHVALUJE:

a) zprávu o činnosti SH ČMS za uplynulé volební období 2010 až 2015

b) zprávu Ústřední kontrolní a revizní rady

c) dokument „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“

d) zprávu mandátové, volební a návrhové komise V. sjezdu SH ČMS

 

II. ZVOLIL:

a) do funkce starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra

b) do funkce náměstků starosty SH ČMS: Ing. Moniku Němečkovou, Jana Slámečku, Lubomíra Janebu, Ing. Jaroslava Salivara a Richarda Dudka, DiS.

c) za členy výkonného výboru SH ČMS dle krajů:

- Praha Antonína Maděru

- Jihočeský Aloise PazderuPlzeňský Václava Hulce

- Karlovarský Richarda Kejmara

- Ústecký Jiřího Hence

- Liberecký Jiřinu Brychcí

- Královehradecký Jiřího Orsáka

- Pardubický Josefa Bidmona

- Vysočina Jana Slámečku

- Jihomoravský Ludvíka Procházku

- Olomoucký Jiřího Zipse

- Zlínský Stanislava Pumprlu

- Moravskoslezský Leo Kuběnu

- Středočeský bude zvolen na nejbližším Shromáždění představitelů OSH

d) do funkce předsedy ÚKRR Ing. Jana Bochňáka

e) za členy ÚKRR dle krajů:

- Praha Karla Barcucha

- Středočeský Antonína Vovsíka

- Jihočeský Pavla Lamoše

- Plzeňský Jana Kumpána

- Karlovarský Martina Bělohlávka

- Ústecký Jaroslava Říhu

- Liberecký Františka Malého

- Královehradecký Dagmar Bittnerovou

- Pardubický Josefa Dvořáka

- Vysočina Vladislava Štěfla

- Jihomoravský Bohumila Bieglera

- Olomoucký Josefa Jemelku

- Zlínský Josefa Juráně

- Moravskoslezský Jana Bochňáka   

 

III. UKLÁDÁ:

a) Shromáždění starostů OSH:

- rozpracovat schválený „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“ do konkrétních cílů a postupů s časovým termínem jejich kontroly nebo splnění

TERMÍN: říjen 2015 nebo duben 2016

b) Výkonnému výboru SH ČMS:

- projednat průběh V. sjezdu SH ČMS, vyhodnotit diskusi a o řešení přednesených připomínek informovat shromáždění starostů OSH

TERMÍN: říjen 2015

c) sborům dobrovolných hasičů, okrskům, OSH a KSH:

- rozpracovat do svých podmínek „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“

d) delegátům V. sjezdu SH ČMS:

- informovat ve svých KSH, OSH, okrscích a sborech dobrovolných hasičů o sjezdovém jednání a přijatých dokumentech. Vysvětlovat přijaté cíle a úkoly a napomáhat funkcionářů celé organizační výstavby sdružení v jejich realizaci,

- být příkladem ostatním členů sdružení v konkrétní realizaci cílů V. sjezdu SH ČMS

 

IV. DOPORUČUJE:

SDH, okrskům, OSH a KSH pravidelně přispívat do fondu Nadace pro podporu hasičského hnutí.

 

 

 

  …………………………………            …………………………………

      předseda návrhové komise                         řídící V. sjezdu SH ČMS

V sobotu 4. července se přes 300 dobrovolných hasičů z celé České republiky setkalo Domě hudby v Pardubicích. Zahájení měla na starost Eliška Hájková, která zazpívala státní hymnu. Uvolněného a příjemného hudebního vystoupení se zhostily děti ze Speciální školy Svítaní z Pardubic. Úvodního slova se ujal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter. Velkou událostí na samotném sjezdu pak byla i přítomnost vysokých vládních činitelů. V dějinách sjezdu dobrovolných hasičů se tak stalo vůbec poprvé.

„Oceňuji zejména to, že poprvé v dějinách sjezdu jej návštěvou poctila vládní delegace. Kromě premiéra Bohuslava Sobotky do Pardubic zamířil 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a ministr vnitra Milan Chovanec, ale i řada poslanců a senátorů. Je to pro nás dokladem toho, jak vysoce je ceněná práce dobrovolných hasičů,“ uvedl Karel Richter.

„Vláda ústy pana premiéra velice kladně zhodnotila naši činnost a pan premiér vyjádřil přesvědčení, že naše oprávněné požadavky budou v průběhu několika měsíců uvedeny do života. V září se tak zřejmě každý dobrovolný hasič dozví, kolik peněz obdržíme na tu či onu činnost. Nechceme toho příliš nad rámec. Chceme ale, aby především ti chlapi v jednotkách dobrovolných hasičů, ti kteří vyjíždějí pomáhat občanům, měli odpovídající podmínky pro svou činnost. Aby byli zabezpečeni v případě úrazu či nemoci vzniklé při zásahové činnosti a měli stoprocentní nemocenskou. Dělají přeci jen něco nad rámec svých pracovních povinností. Chceme, aby k nim zaměstnavatelé byli vstřícní a požádali jsme proto vládu, aby zvážila určité úlevy zaměstnavatelům i hasičům, které by přispěly ke stabilizaci těchto jednotek. Je to práce velice náročná, a aby někdo trpěl za to, že jel zachraňovat ať už hodnoty nebo i lidské životy, a byl pak šikanován v zaměstnání, to si takováto chlapská práce nezaslouží,“ řekl Karel Richter.

Svůj proslov zahájil na sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předseda vlády Bohuslav Sobotka těmito slovy: "Vaše práce významně přispívá k zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky a přispívá i k práci s mládeží. Dobrovolní hasiči jsou páteří života na venkově a jsem si vědom toho, jakou i na těch nejmenších obcích hrají roli dobrovolní hasiči. Když starosta na malé vesnici potřebuje organizovanou pomoc, jste složka, na kterou se může obrátit. Věřím, že toto není jen můj postoj." Bohuslav Sobotka hovořil i o novinkách v rozdělování finanční prostředků: "Letos se poprvé projeví v praxi náš boj s pojišťovnami. Podařilo se nám zlomit jejich odpor a poprvé půjdou významné finanční prostředky z Fondu zábrany škod na vaši činnost. Vytvoříme fond, do kterého by přispívaly pojišťovny na činnost dobrovolných hasičů. Z 90 milionů korun bude letos poděleno pětačtyřicet obcí. Třicet z nich obdrží částku dva a půl, patnáct z nich částku jeden a půl milionu korun. Tyto finance půjdou na zásahovou techniku a vybavení. A takto by mělo každý rok probíhat rozdělování prostředků."

Velkým zastáncem pravidelné podpory dobrovolných hasičů je i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který obdržel z rukou starosty sdružení Karla Richtra jedno z nejvyšších ocenění dobrovolných hasičů Řád svatého Floriána.

„Vnímám důležitost dobrovolných hasičů při sněhových kalamitách, přívalových deštích či záplavách, kdy v mnoha případech jsou první organizovanou složkou, která je schopna s těmito živly bojovat. V letošním roce jsme uvolnili z rozpočtu částku pěti a půl milionu korun na pořízení dopravních automobilů, cisternových automobilních stříkaček, plovoucích a kalových čerpadel, elektrocentrál či osvětlovacích souprav. Celkem 300 tisíc korun jsme dále věnovali krajskému sdružení hasičů na pořízení překážek pro požární sport,“ upřesnil hejtman Martin Netolický.

Jedna z nejdůležitějších akcí letošního roku pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byla volba starosty. Starosta nebyl zvolen při první volbě, ale až při druhé. Zvolen byl 184 hlasy Karel Richter. Po volbě starosty následovala volba náměstků starosty. Volilo se pět náměstků starosty. Zvoleni byli Bc. Richard Dudek, Ing. Monika Němečková, Jan Slámečka, Lubomír Janeba a Ing. Jaroslav Salivar. Na sjezdu byl volen i předseda Ústřední kontrolní revizní rady. Zvolen byl Ing. Jan Bochňák.

Delegáti na sobotním sjezdu v Pardubicích už jen potvrdili platnost svých zástupců. Prahu ve výkonném výboru (VV) zastupuje od dnešního dne Ing. Antonín Maděra a v ústřední kontrolní revizní radě (ÚKRR) Ing. Karel Barcuch. Středočeský kraj ÚKRR Antonín Vovsík. Jihočeský kraj VV Alois Pazdera a ÚKRR Ing. Pavel Lamoš, Plzeňský kraj VV Václav Hulec a ÚKRR Jan Kumpán, Karlovarský kraj VV Richard Kejmar a ÚKRR Martin Bělohlávek, Ústecký kraj VV Jiří Henc a ÚKRR Jaroslav Říha, Liberecký kraj VV Ing. Jiřina Brychcí a ÚKRR František Malý, Královéhradecký kraj VV Jiří Orsák a ÚKRR Bc. Dagmar Bittnerová, Pardubický kraj VV Josef Bidmon a ÚKRR Ing. Josef Dvořák, kraj Vysočina VV Jan Slamečka a ÚKRR Vladislav Štefl, Jihomoravský kraj VV Ludvík Procházka a ÚKRR Ing. Bohumil Biegler, Olomoucký kraj VV Jiří Zips a ÚKRR Josef Jemelka, Zlínský kraj VV Stanislav Pumprla a ÚKRR PhDr. Josef Juráň a Moravskoslezský kraj VV Ing. Leo Kuběna a ÚKRR Ing Jan Bochňák.