KE STAŽENÍ

USNESENÍ V. sjezdu SH ČMS, konaného ve dnech 4. a 5. července 2015 v Pardubicích

V. sjezd SH ČMS na svém jednání mimo jiné zhodnotil období od IV. sjezdu, zejména ty úkoly, které byly obsaženy v „Programu činnosti SH ČMS do roku 2015“, jakož i celý vývoj sdružení v celém uplynulém pětiletém období. V. sjezd zvolil nové výkonné a kontrolní organy SH ČMS a schválil „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“ jako směrnici určující cíle a úkoly pro další pětileté období.

V. sjezd SH ČMS s přihlédnutím k současnému stavu ve společnosti a jeho předpokládanému vývoji, které se zákonitě promítají i do činnosti sdružení schválilo Prohlášení předsedovi vlády a předsedům obou komor Parlamentu České republiky se žádostí o zajištění odpovídajících podmínek pro činnost dobrovolných hasičů v České republice.

S přihlédnutím k aktuální situaci ve sdružení, stavu celé organizační struktury a potřebě jejího dalšího zkvalitňování s cílem plnění stanovených úkolů a vytvořením těch nejlepším možných podmínek pro další činnost SH ČMS, přijímá V. sjezd SH ČMS toto usnesení:

 

I. SCHVALUJE:

a) zprávu o činnosti SH ČMS za uplynulé volební období 2010 až 2015

b) zprávu Ústřední kontrolní a revizní rady

c) dokument „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“

d) zprávu mandátové, volební a návrhové komise V. sjezdu SH ČMS

 

II. ZVOLIL:

a) do funkce starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra

b) do funkce náměstků starosty SH ČMS: Ing. Moniku Němečkovou, Jana Slámečku, Lubomíra Janebu, Ing. Jaroslava Salivara a Richarda Dudka, DiS.

c) za členy výkonného výboru SH ČMS dle krajů:

- Praha Antonína Maděru

- Jihočeský Aloise PazderuPlzeňský Václava Hulce

- Karlovarský Richarda Kejmara

- Ústecký Jiřího Hence

- Liberecký Jiřinu Brychcí

- Královehradecký Jiřího Orsáka

- Pardubický Josefa Bidmona

- Vysočina Jana Slámečku

- Jihomoravský Ludvíka Procházku

- Olomoucký Jiřího Zipse

- Zlínský Stanislava Pumprlu

- Moravskoslezský Leo Kuběnu

- Středočeský bude zvolen na nejbližším Shromáždění představitelů OSH

d) do funkce předsedy ÚKRR Ing. Jana Bochňáka

e) za členy ÚKRR dle krajů:

- Praha Karla Barcucha

- Středočeský Antonína Vovsíka

- Jihočeský Pavla Lamoše

- Plzeňský Jana Kumpána

- Karlovarský Martina Bělohlávka

- Ústecký Jaroslava Říhu

- Liberecký Františka Malého

- Královehradecký Dagmar Bittnerovou

- Pardubický Josefa Dvořáka

- Vysočina Vladislava Štěfla

- Jihomoravský Bohumila Bieglera

- Olomoucký Josefa Jemelku

- Zlínský Josefa Juráně

- Moravskoslezský Jana Bochňáka   

 

III. UKLÁDÁ:

a) Shromáždění starostů OSH:

- rozpracovat schválený „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“ do konkrétních cílů a postupů s časovým termínem jejich kontroly nebo splnění

TERMÍN: říjen 2015 nebo duben 2016

b) Výkonnému výboru SH ČMS:

- projednat průběh V. sjezdu SH ČMS, vyhodnotit diskusi a o řešení přednesených připomínek informovat shromáždění starostů OSH

TERMÍN: říjen 2015

c) sborům dobrovolných hasičů, okrskům, OSH a KSH:

- rozpracovat do svých podmínek „Program činnosti SH ČMS do roku 2020“

d) delegátům V. sjezdu SH ČMS:

- informovat ve svých KSH, OSH, okrscích a sborech dobrovolných hasičů o sjezdovém jednání a přijatých dokumentech. Vysvětlovat přijaté cíle a úkoly a napomáhat funkcionářů celé organizační výstavby sdružení v jejich realizaci,

- být příkladem ostatním členů sdružení v konkrétní realizaci cílů V. sjezdu SH ČMS

 

IV. DOPORUČUJE:

SDH, okrskům, OSH a KSH pravidelně přispívat do fondu Nadace pro podporu hasičského hnutí.

 

 

 

  …………………………………            …………………………………

      předseda návrhové komise                         řídící V. sjezdu SH ČMS