Dle Stanov SH ČMS je Sjezd SH ČMS (dále jen „sjezd“) nejvyšším rozhodovacím orgánem sdružení

• Sjezd tvoří delegáti zvolení podle klíče stanoveného svolavatelem na shromáždění delegátů sborů (čl. 67).

• Sjezd jedná a rozhoduje:

a) o změně stanov a symbolů sdružení,

b) o zprávách, týkajících se: ba) činnosti SH ČMS, bb) jeho hospodaření,

c) o zprávě ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS,

d) o zaměření činností sdružení,

e) o zániku SH ČMS,

f) o všech dalších otázkách, které si vyhradí k projednání a rozhodnutí.

• Sjezd dále:

a) určuje počet náměstků starosty SH ČMS, členů výkonného výboru SH ČMS a členů ústřední kontrolní a revizní rady,

b) volí a odvolává: ba) starostu SH ČMS, jeho náměstky a další členy výkonného výboru do celkového počtu nejméně sedmnácti členů, bb) předsedu a členy ústřední kontrolní a revizní rady.