Dle Stanov SH ČMS je Ústřední kontrolní a revizní rada (dále jen „ÚKRR“ nebo „rada“) nejvyšším kontrolním orgánem SH ČMS.

• Rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná sjezdu a shromáždění starostů. Rada ani kterýkoli její člen nejsou oprávněni zasahovat do činnosti kteréhokoli orgánu sdružení, zejména pozastavovat rozhodnutí nebo přikazovat jeho vydání, zrušení či změnu.

• Počet členů rady určuje sjezd. Rada si ze svých členů volí místopředsedu.