Dle Stanov SH ČMS vedení 

a) projednává a rozhoduje záležitosti stanovené organizačním řádem sdružení nebo jemu svěřené VV,

b) připravuje podklady pro jednání VV a provádí jeho rozhodnutí,

c) určuje zaměření řídicích činností starosty, náměstků starosty a ředitele Kanceláře sdružení,

d) vyřizuje běžné záležitosti řízení SH ČMS,

e) o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV.

• Vedení tvoří starosta a jeho náměstkové.

• Zasedání vedení se koná podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Svolává je starosta z vlastní iniciativy nebo na žádost některého z členů jeho vedení.

•Vedení rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty.

• Rozhodovat lze též za podmínek uvedených v čl. 11.

• Nesouhlasí-li člen vedení s rozhodnutím, může žádat projednání záležitosti na nejbližším zasedání VV. Taková záležitost musí být zařazena do programu (pořadu) zasedání. Jde-li o naléhavou (závažnou a neodkladnou) záležitost, musí být zasedání VV svoláno do deseti dnů.

• Ředitel Kanceláře se zúčastňuje jednání vedení SH ČMS s hlasem poradním.