Dle Stanov SH ČMS je Shromáždění starostů OSH (dále jen „shromáždění starostů“) stálým rozhodovacím orgánem SH ČMS v době mezi sjezdy.

• Tvoří jej starostové OSH a starosta SH ČMS. S hlasem poradním se jej zúčastňují členové výkonného výboru SH ČMS, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ, CHH a SUZ a členové ÚKRR.

• Shromáždění starostů:

a) svolává sjezd SH ČMS,

b) rozhoduje o jeho přípravě,

c) schvaluje podklady (zprávy a návrhy) pro jednání a rozhodnutí sjezdu.

• Shromáždění starostů po projednání rozhoduje zejména:

a) o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledku hospodaření SH ČMS,

b) o ročním rozpočtu SH ČMS a výši základního příspěvku na činnost SH ČMS (čl. 77, odst. 6),

c) o vzniku a zániku organizačních jednotek (pobočných spolků) zřizovaných ústředními orgány SH ČMS,

d) přijímá doporučení k zásadním a strategickým rozhodnutím ve vztahu k obchodním společnostem, v nichž je SH ČMS zakladatelem, akcionářem nebo společníkem. K zamezení střetu zájmů nebude člen shromáždění starostů hlasovat k problému, který se jej týká a zároveň se o tyto absentující hlasy sníží kvorum. Další záležitosti týkající se střetu zájmů stanoví vnitřní předpis;

e) rozhoduje o roční zprávě ÚKRR,

f) rozhoduje o postupu zástupce SH ČMS při hlasování na valných hromadách obchodních korporací, ve kterých SH ČMS vlastní více než 25 % majetkových podílů s hlasovacím právem, v případě, že se jedná o změny v kmenovém jmění, složení představenstva nebo dozorčí rady nebo změně stanov.

• Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění starostů:

a) projednává a rozhoduje též záležitosti uvedené v čl. 35 odst. 3 vyhrazené sjezdu, s výjimkou zániku sdružení,

b) je oprávněno odvolat výkonný výbor, jednotlivé členy výkonného výboru, starostu nebo jednotlivé jeho náměstky, předsedu a členy UKRR, jestliže závažným způsobem porušují své povinnosti,

c) je oprávněno zvolit nový výkonný výbor a doplnit výbor o nové členy výkonného výboru, jestliže jejich počet klesne pod stanovený počet určený usnesením sjezdu; uvolní-li se funkce starosty nebo některého z jeho náměstků, shromáždění starostů zvolí nového,

d) je oprávněno zvolit předsedu a další členy ÚKRR.

t.