Výkonný výbor SH ČMS (dále jen „VV“) zajišťuje provádění rozhodnutí sjezdu a shromáždění starostů.

• Výkonný výbor SH ČMS je nadřízen vedení sdružení.

• Členy VV jsou starosta SH ČMS, jeho náměstkové a vedoucí ústředních odborných rad a další členové v počtu určeném usnesením sjezdu.

• Jednání VV se zúčastňuje s hlasem poradním předseda nebo jím pověřený člen ústřední kontrolní a revizní rady, vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů SH ČMS (dále jen AZH SH ČMS) a ředitel Kanceláře SH ČMS. VV může přizvat na jednání starosty KSH a ředitele ÚHŠ, CHH a SUZ.

• VV zejména:

a) připravuje podklady (zprávy a návrhy) pro jednání sjezdu, které pak projednává shromáždění starostů OSH a předkládá je sjezdu,

b) sestavuje podklady (zprávy a návrhy) pro shromáždění starostů OSH,

c) organizuje, koordinuje a řídí provedení jednak rozhodnutí sjezdu, nevyhradí-li si tuto činnost shromáždění starostů, jednak rozhodnutí shromáždění starostů OSH,

d) určuje zaměření činnosti ústředních odborných rad, které zřizuje (čl. 7 odst. 8) a které kontroluje a koordinuje,

e) koordinuje činnost krajů,

f) zřizuje ÚHŠ, CHH a SUZ, projednává a schvaluje zprávy o jejich činnosti a hospodaření a schvaluje jejich ředitele nebo vedoucí,

g) odpovídá za vydávání odborných a jiných publikací, časopisů, periodik a propagačních materiálů,

h) projednává a schvaluje: ha) zprávy o výsledcích činnosti v jednotlivých oblastech a zprávy o činnosti ústředních odborných rad, hb) zaměření a plány činnosti, včetně hospodaření ústředních orgánů a kanceláře, hc) statuty ÚHŠ, CHH a SUZ, hd) postup a mandát zástupce SH ČMS při hlasování na valných hromadách obchodních společností, ve kterých SH ČMS vlastní majetkové podíly s hlasovacím právem, s výjimkou postupů vyhrazených shromáždění starostů podle čl. 41odst. 4 písm. f).,

i) projednává: ia) zprávy ústřední kontrolní a revizní rady o provedených kontrolách a revizích, ib) zprávy o výsledcích činnosti a hospodaření.

• VV dále projednává a schvaluje:

a) v personálních věcech zejména: aa) systemizaci pracovních míst, platový řád a směrnice pro poskytování odměn zaměstnancům Kanceláře, ab) metodiku úpravy pracovněprávních vztahů v organizačních jednotkách (pobočných spolcích) zřizovaných ústředními orgány, ac) plán výchovy a vzdělávání odborných pracovníků podle jejich zařazení včetně vysílání zaměstnanců ke studiu a na stáže do zahraničí, ad) návrhy na udílení čestných vyznamenání a titulů (čl. 14, odst. 1), ae) složení delegací SH ČMS, vysílaných do zahraničí, af) jmenování a odvolání ředitele Kanceláře SH ČMS, ag) jmenování ředitelů organizačních jednotek (pobočných spolků) zřizovaných ústředními orgány na základě výsledků uskutečněného výběrového řízení a jejich odvolání (čl. 89 a 90),

b) v hospodářských věcech projednává zejména: ba) zaměření činnosti v jednotlivých oblastech a jejich ekonomické zajištění, včetně požadavků o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu, bb) zprávy o pololetních a ročních výsledcích hospodaření SH ČMS, bc) roční prováděcí hospodářský plán a rozpočet SH ČMS, bd) výdaje a smlouvy v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem, be) projednává a navrhuje zásadní a strategická rozhodnuti ve vztahu k obchodním společnostem, kde je SH ČMS zakladatelem, akcionářem nebo společníkem.