V souvislosti s pandemií koronaviru byl termín VI. sjezdu přesunut na 9. července 2021, místo konání zůstává v Brně. Nový harmonogram byl schválen Shromážděním starostů OSH dne 24. dubna v Brně.

HARMONOGRAM – KE STAŽENÍ

Harmonogramu konání VI. sjezdu SH ČMS dle aktuální situace v ČR k 12. 04. 2021

 

S přihlédnutím k neustále se měnící situaci související s pandemií COVID-19 a následně vydávanými usneseními vlády ČR k přijetí krizových opatření navrhujeme, následující varianty řešení.

 

 1. Výchozí situace

Jednání nejvyššího orgánu spolku se koná na základě ZÁKONA č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník § 247 nejvyšší orgán spolku a §§ 248 – 257. 

V případě SH ČMS je tímto orgánem dle Stanov SH ČMS Sjezd SH ČMS.

Sjezd SH ČMS se svolává v souladu čl. 33, odst. /1/ a čl. 32, odst. /1/, Stanov SH ČMS, (dále jen Stanovy ve znění změn schválených 15. 12. 2020)

Usnesením MSS OSH ze dne 15. 12. 2020 bylo uloženo VV SH ČMS:

 1. Předložit do jednoho měsíce od uvolnění „krizových opatření“, které umožní konání sjezdu, nový termín a místo konání sjezdu
 2. Zajistit do tří měsíců od prvního dne měsíce následujícího po měsíci od uvolnění opatření, konání VI. sjezdu SH ČMS

Usnesením MSS OSH ze dne 22. 2. 2021 bylo schváleno konání VI. Sjezdu SH ČMS v roce 2021.

 

 1. Základní data

 

Předpokládaný (omezený) počet účastníků VI. sjezdu SH ČMS:

 1. Počet delegátů dle schváleného klíče - 343 osob
 2. Skrutátoři – 15 (min. 8) osob = členové ÚKRR
 3. Členové VV SH ČMS, kteří nejsou delegáti – 15 osob
 4. Oceňovaní ZŘČH – 5 osob
 5. Organizační štáb včetně zapisovatelů a asistentů komisí – 8 osob
 6. Členové SH ČMS nominovaní do funkcí volených na sjezdu, kteří nejsou delegáti – 14 osob

CELKEM: 400 (respektive 393)

 1. Presence – 20 osob (předpoklad umístění: mimo přímé jednací místo)

  

 1. NAVRHOVANÉ VARIANTY KONÁNÍ SJEZDU

           

Pro všechny níže uvedené varianty platí:

Předpoklad: zachování bodu 18. z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna 2021.

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_a_sluzby

Citace:

 1. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osobys výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:
 • a) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
 • b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I.19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,
 • d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu,

Návrh termínu: 9. července 2021

Místo konání:  BVV Brno

Odůvodnění:

     - Zkušenosti z roku 2020 (většina hromadných akcí proběhla právě v období léta)  

     - Předpoklad vyšší proočkovanosti obyvatelstva

Hlavní body programu sjezdu:

 • Schválení nezbytných dokumentů pro konání sjezdu
 • Volby do orgánů hlavního spolku

 

VARIANTY:

 • Prioritou SH ČMS je konání „tradiční formy“ VI. sjezdu SH ČMS v počtu účastníků uvedených výše.
 • Konání sjezdu principem „komunální volby“:

V CHH Přibyslav, dojezd dle schváleného „rozpisu tak, aby se snížil počet shromážděných osob na jednom místě na minimum.

Výsledek voleb bude vyhlášen předsedou volební komise zveřejněn bezprostředně po ukončení volebních aktů určeným způsobem (SMS, e-mail, informační media SH ČMS); volba ve všech případech jednokolová

 • uskutečnit sjezd on-line za součinnosti vybrané firmy nasazením Microsoft teams. On-line jednání umožní jednání v reálném čase i dvoukolovou volbu.
 1. Další organizační kroky

Ve všech případech je nezbytné dodržet Stanovy SH ČMS a uskutečnit všechny důležité legislativní kroky a jednání.

Druh a rozsah předkládaných materiálů k projednání a schválení musí vždy odpovídat zvolenému způsobu jednání nebo zvolenému způsobu volby.

Dále:  a) Rozhodnutí o typu varianty sjezdu musí být učiněno do 30. 06. 2021.

 1. Projednat a schválit podkladové materiály k VI. sjezdu SH ČMS ve Vedení a VV SH ČMS.
 2. Projednat a schválit podkladové materiály k VI. sjezdu SH ČMS na SS OSH, rozhodnout o variantě konání sjezdu.
 3. Rozeslat všechny podkladové materiály k VI. sjezdu SH ČMS PÍSEMNĚ 30 dnů před dnem jednání sjezdu.
 4. Zajistit představení kandidátů navržených na starostu SH ČMS, předsedu ÚKRR a náměstky starosty v Hasičských novinách na dh.cz a ve všech oficiálních informačních mediích SH ČMS.
 5. Vést osobní jednání s dotčenými orgány státní správy a hlavní hygieničkou o nastavení nezbytných hygienických a dalších opatření při konání akce.

  

N ÁV R H   P R O G R A M U

jednání VI. sjezdu SH ČMS, konaného dne 9. července 2021

 

9.00                  provedení prezence účastníků VI. sjezdu SH ČMS 

10.00                zahájení VI. sjezdu SH ČMS – úvodní slovo starosty SH ČMS

 

 • ohlášení způsobilosti sjezdu k jednání a rozhodování (reakce obratem)

 

 • volba pracovních orgánů sjezdu: předsednictva

                                                                zapisovatelů a ověřovatelů zápisu

                                                                mandátové komise

                                                                volební komise

                                                                návrhové komise

                                                                skrutátorů sjezdového jednání

 • projednání a schválení programu sjezdu
 • projednání a schválení jednacího řádu sjezdu
 • projednání a schválení volebního řádu sjezdu

 přestávka – ustavující schůze pracovních komisí VI. sjezdu

 • rozprava o zprávě o činnosti SH ČMS do VI. sjezdu SH ČMS (zprávu delegáti obdrželi s pozvánkou na jednání VI. sjezdu SH ČMS
 • rozprava o zprávě o činnosti ÚKRR (zprávu delegáti obdrželi s pozvánkou na jednání VI. sjezdu SH ČMS
 • zpráva mandátové komise

    

 • projednání návrhu změny platných stanov SH ČMS (Čl. 37, odst. /5/)
 • vystoupení kandidátů na funkci starosty SH ČMS (rozsah – max. 10 min.)
 • vystoupení kandidátů na funkci předsedy ÚKRR (rozsah – max. 5 min.)
 • volba starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR
 • výsledek volby starosty SH ČMS a předsedy ÚKRR

 přestávka

              

 • vystoupení kandidátů na funkci náměstka starosty SH ČMS (rozsah – max. 5 min.)
 • volba náměstků starosty SH ČMS
 • výsledek volby náměstků starosty SH ČMS

 přestávka

 • volba členů VV SH ČMS a členů ÚKRR
 • výsledky voleb členů VV SH ČMS a členů ÚKRR

 

 • projednání Hlavních směrů činnosti SH ČMS do roku 2025
 • projednání a schválení usnesení VI. sjezdu SH ČMS

 

 • závěr VI. sjezdu SH ČMS