prohlaseni SH CMS Ukrajina

Vítáme vás!

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přinášíme vám informace o činnosti nejpočetnější organizace v České republice. Máme evidováno 363 298 členů organizovaných v 7651 sborech dobrovolných hasičů. V našich řadách je také 63 227 dětí a mládeže ve věku do 18 let.
 
Najdete zde informace o práci jednotlivých orgánů SH ČMS, soutěžích dospělých a dětí, o činnosti ústředních hasičských škol Jánské Koupele a Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí  Přibyslav. Jsou zde kontakty na jednotlivá OSH a také právní dokumenty týkající se dobrovolných hasičů a jejich činnosti. 
 

Zveřejňujeme výsledky voleb VI. sjezdu ze dne 9. 7., který se uskutečnil v Brně.

USNESENÍ ZE VI. SJEZDU SH ČMS – KE STAŽENÍ

U   S   N   E   S   E  N  Í  VI. sjezdu SH ČMS, konaného dne 9. července 2021 v Brně

VI. sjezd SH ČMS na svém jednání mimo jiné zhodnotil období od V. sjezdu, zejména ty úkoly, které byly obsaženy v „Programu činnosti SH ČMS do 2020“, jakož i celý vývoj sdružení v celém uplynulém pětiletém období. VI. sjezd zvolil nové výkonné a kontrolní orgány SH ČMS a schválil změnu stanov SH ČMS v Čl. 37

 S přihlédnutím k aktuální situaci ve sdružení, stavu celé organizační struktury a potřebě jejího dalšího zkvalitňování s cílem splnění stanovených úkolů a vytvořením těch nejlepších možných podmínek pro další činnost SH ČMS, přijímá VI. sjezd SH ČMS,

t o t o   u s n e s e n í:

 1. SCHVALUJE:
 2. a) zprávu o činnosti SH ČMS do VI. sjezdu SH ČMS vč. zapracování dodaných připomínek
 3. b) zprávu Ústřední kontrolní a revizní rady za uplynulé volební období 2015 až 2021
 4. c) zprávu mandátové, volební a návrhové komise VI. sjezdu SH ČMS
 5. d) změnu stávajících stanov SH ČMS, Čl. 37, odst. /5/ spočívající v nahrazení stávajícího textu, textem novým ve znění „Shromáždění starostů“. Zbývající text odst. /5/ zůstává beze změn
 6. e) udělení titulu Čestný starosta SH ČMS Janu Slámečkovi
 7. f) udělení titulu Čestný náměstek starosty SH ČMS Lubomíru Janebovi
 8. g) usnesení VI. sjezdu SH ČMS
 1. ZVOLIL:
 2. a) do funkce starosty SH ČMS: Ing. Moniku Němečkovou
 3. b) do funkce náměstků starosty SH ČMS: Ing. Jana Aulického, Josefa Bidmona, Bc. Richarda Dudka, Dis., Ing. Zdeňka Nytru, Ing. Jaroslava Salivara, Danu Vilímkovou
 4. c) za členy výkonného výboru SH ČMS: Bc. Josefa Orgoníka, Oldřicha Lacinu, Ing. Jiřího Žižku, Aloise Mináře, Jiřího Hence, Ing. Jiřinu Brychcí, Ivana Krause, Josefa Bidmona, Jana Slámečku, Ing. Bc. Tomáše Letochu, Romana Máchu, Jaromíra Polanského, Stanislava Kotrce
 5. d) do funkce předsedy ÚKRR: Ing. Jana Bochňáka
 6. e) za členy ÚKRR: Ing. Karla Barcucha, Růženu Maděrovou, Ing. Pavla Lamoše, Bc. Pavlu Veselou Kaňkovou, Jaroslava Říhu, Františka Malého, Dagmar Bittnerovou, Ing. Josefa Dvořáka, Vladislava Štefla, Ing. Bohuslava Bieglera, Ing. Jana Tichého, JUDr. Jiřího Gavlase

III.   BERE NA VĚDOMÍ změnu stanov SH ČMS schválenou Shromážděním starostů OSH na svém zasedání dne 22. dubna 2017 a mimořádného Shromáždění starostů OSH per rollam dne 15. 12. 2020

 1. UKLÁDÁ:

1) shromáždění starostů OSH:

 1. a) Projednat a schválit „Program činnosti SH ČMS do roku 2025“ do konkrétních cílů a postupů s časovým termínem jejich kontroly nebo splnění

                                                                                         TERMÍN: říjen 2021 

2) výkonnému výboru SH ČMS

 1. a) projednat průběh VI. sjezdu SH ČMS, vyhodnotit diskusi a o řešení přednesených připomínek informovat shromáždění starostů OSH
 2. b) připravit pro jednání shromáždění starostů OSH dokument „Program činnosti SH ČMS do roku 2025“

                                                                                          TERMÍN: září 2021

3) sborům dobrovolných hasičů, okrskům, OSH a KSH

 1. a) rozpracovat do svých podmínek „Program činnosti SH ČMS do roku 2025“

                                                                                           TERMÍN: prosinec 2021 až březen 2022

4) delegátům VI. sjezdu SH ČMS

 1. a) informovat ve svých KSH, OSH, okrscích a sborech dobrovolných hasičů o sjezdovém jednání. Vysvětlovat přijaté cíle a úkoly a napomáhat funkcionářům celé organizační výstavby sdružení v jejich realizaci.
 2. b) být příkladem ostatním členům sdružení v konkrétní realizaci cílů VI. sjezdu SH ČMS