V letošním roce se konal jubilejní 50. ročník soutěže PO očima dětí a mládeže. Cílem soutěže je zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale i Integrovaného záchranného systému.

50. ročníku soutěže PO očima dětí a mládeže se v roce 2024 v okrese Klatovy zúčastnilo 205 dětí z 9 škol a 15 SDH. Hodnoceny byly zaslané práce v kategorii literární a výtvarné. Komise sestavená z členů Odborné rady prevence a Odborné rady mládeže OSH Klatovy zhodnotila veškeré zaslané práce a stanovila tři nejlepší z každé kategorie, což byl mezi mnoha zdařilými pracemi velice těžký úkol.

Dne 7. 5. 2024 se v salonku Hotelu Rozvoj v Klatovech sešli vítězné děti, jejich rodiče a vedoucí kolektivu mladých hasičů. Konalo se zde slavnostní vyhodnocení okresní kola soutěže za přítomnosti členů Odborné rady prevence a starosty OSH Klatovy pana Jaroslava Šimáčka. Všechny oceněné děti si mohly prohlédnout práce ostatních soutěžících a za potlesku všech přítomných si převzaly drobné dary a diplomy. Mezi oceněnými byli i Eliška Caroline Heřmanová, Kateřina Uhlíková a Vladimír Šlechta z SDH Týnec u Horažďovic, dále pak Rozálie Tikvartová z SDH Malá Víska a Lucie Smáhová z SDH Bystřice nad Úhlavou, kteří uspěli zároveň i v krajském kole soutěže. Rozálie Tikvartová obsadila ve své kategorii v krajském kole první místo a postoupila do kola republikového.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně literárních a výtvarných úspěchů do dalších let.

Ing. Ivana Trusková

vedoucí OORP OSH Klatovy

Dne 6. 5. 2024 v odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže OSH Svitavy. V okrese Svitavy se soutěže zúčastnilo 236 dětí. Vyhlášení a předání cen probíhalo v Sále Zbrojnošů na hradě Svojanov. Ocenění předávali paní Květuše Bogapovová, vedoucí krajské odborné rady prevence a pan Jan Soural starosta Okresního sdružení hasičů Svitavy. Dětem byly předány odměny, diplomy a gratulace ve všech kategoriích. Po předání cen byla pro děti a jejich doprovod připravena prohlídka Hradu Svojanov a to okruh ve sklepení, kde je vystaveno právo útrpné a modely hradů. Museli jsme všechny rozdělit do dvou skupin, kterých se ujali velice příjemní průvodci a prohlídku vedli, tak že byla zajímavá pro všechny účastníky. Děti si mohli vyzkoušet středověký meč se štítem a nasadit si přilbici. Po návratu ze sklepení si všichni mohli projít areál hradu a vystoupat na hlásku, ze které je nádhrný výhled na okolí hradu. Po prohlídce se všichni rozjeli ke svým domovům.

Obrovské poděkování zaměstnancům hradu za úžasnou atmosféru a nádhernou prohlídku. Poděkování patří i těm, kteří stáli v pozadí a pomohli s organizací vyhlášení a to panu Ladislavovi Khýrovi z SDH Staré Město u Mor. Třebové a panu Liborovi Smolíkovi z SDH Gruna, kteří jsou členy okresní odborné rady prevence OSH Svitavy.

K historii hradu Svojanov:

Hrad Svojanov, který je částečnou zříceninou, patří k nejstarším královským hradům v této zemi. Nachází se uprostřed hlubokého lesa v krásném údolí řeky Křetínky. Jeho architektura zahrnuje unikátní směs gotického a impéria stylů. Zámek Svojanov založil roku 1224 královský purkrabí Svéslav z Bořitov. Král Přemysl Otakar II. pojmenoval hrad Fürstenberg. Hlavním úkolem zámku byla ochrana obchodní trasy Trstěnice. K hradu patřilo vnitřní nádvoří chráněné až 8 metrů silnými opevněními a podobně silná vnější stěna starého paláce. Šedesáti metrů vysoká strážní věž sloužila jako poslední útočiště pro obránce. Po smrti krále Přemysla přešel hrad do vlastnictví královy vdovy Kunhuty. Zámek později vlastnili páni Boskovic, kteří vybudovali důmyslný systém pozdně gotických opevnění se sedmi baštami a panošským domem. Dům panošů se zachoval ve svém autentickém stavu. Pánové z Trčky von Leipa postavili na místě původního opevnění nový renesanční palác zdobený sgraffitem. Dnes je to ruina. Majitelé hradu se často měnili. V roce 1879 poslední soukromý majitel ozdobil interiéry paláce malbami v pozdním impériu. Zámek dnes vlastní město Polička. Slouží jako místo pro kulturní akce. Návštěvníci mohou navštívit gotický sloupový sál, výstavu o historii zámku, kuchyni, spíži, gotické sklepy nebo mučírnu.

Jan Bidmon

vedoucí okresní odborné rady prevence OSH Svitavy

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydává Organizační zabezpečení pro 50. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2024.

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2023/2024.  Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

Novinkou pro letošní ročník je v rámci literární části přidání kategorie CX, kde se jedná o komiksové provedení. Dále v části DT je přidána kategorie DT3 - počítačová modelace

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

PRŮVODNÍ DOPIS

VÝSLEDKY ZÁKLADNÍHO KOLA

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA

 

 Ve čtvrtek 18. dubna 2024 dvě Okresní sdružení hasičů ČMS, a to Ústí nad Orlicí a Pardubice, provedla slavnostní vyhlášení vítězů v okresním kole "Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024".

V Kulturním domě v Letohradě proběhlo slavnostní vyhodnocení 50. ročníku okresního kola soutěže "PO očima dětí a mládeže 2024". Z okresu Ústí nad Orlicí soutěžilo 1285 dětí ze 31 mateřských a základních škol a 34 ze SDH. Ve stejný den proběhlo slavnostní vyhodnocení této soutěže v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, kde předala vítězům v této soutěži Odborná rada prevence OSH Pardubice. Z okresu Pardubice se do této soutěže zapojilo 280 dětí.

Velký dík patří všem, kteří se na organizaci těchto akcí podíleli a všem dětem (včetně jejich vedoucích v kolektivech MH a učitelů ve školách), které se do soutěže zapojily. 

Květa Bogapovová
Vedoucí KORP
KSH Pardubického kraje
 
Dne 27. 6 se na HZS ÚO Strakonice konalo vyhodnocení okresní soutěže POODM. Za nádherného počasí byli výherci pozváni na hasičskou stanici, kde jim byly předány drobné ceny, diplomy a medaile. Vítězům ceny - pokud možno s tématikou hasičů, předala starostka OSH Strakonice Jaroslava Boukalová a vedoucí ORP Strakonice František Kotrc. Na návštěvu za námi přijel také starosta OSH Český Krumlov Ing. Alfréd Krenauer s doprovodem.  Poté se všechny děti podívaly na ukázku HZS ÚO Strakonice, prohlédly si hasičskou stanici a techniku. Moc děkujeme HZS Strakonice za prostory a provedení ukázek, Městu Strakonice a Jihočeskému kraji za jejich finanční pomoc. 
Dětem se moc líbilo, byly nadšené. Podle jejich rozzářených oči je možné , že se s nimi v budoucnu potkáme, budeme doufat, že se s některého z nich stane dobrovolný hasič, který má   "hasičinu tzv. v srdíčku". 
 
OSH Strakonice