Dle Statutu odborných rad SH ČMS Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva

  • zpracovává a předkládá VV SH ČMS jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, včetně zásad pro získávání odznaků odbornosti v ochraně obyvatelstva, naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení i pro veřejnost, metodický návod pro zapojování členů Sdružení k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva
  • ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR zpracovává zásady a obsah odborné přípravy techniků ochrany obyvatelstva
  • zpracovává a vydává zásady pro získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a instruktor preventivně výchovné činnosti
  • metodicky připravuje a podílí se na odborném vzdělávání členů SH ČMS v oblasti OO,
  • připravuje a provádí porady v dané oblasti,
  • vydává metodické pokyny pro práci OR v krajích a na OSH,
  • podílí se na tvorbě a vydávání předpisů sdružení,
  • spolupracuje s MV-GŘ HZS, s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími osobami, působícími v oblasti OO, zejména při sledování změn v oblasti legislativy a realizaci koncepčních záměrů v oblasti OO