V průběhu roku 2022 byla v návaznosti na schválenou koncepci zahájena jednání s představiteli AČR na regionální úrovni. Díky těmto jednáním bylo na podzim tohoto roku uzavřeno první memorandum o spolupráci na úrovni KSH Pardubického kraje a KVV Pardubice.

SDOO z SDH Březiny, která působí v Pardubickém kraji, se na základě tohoto memoranda zapojila do pomoci při pořádání okresních a krajského kola POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Recipročně počítáme s účastí příslušníků AČR na našich kolech ZPVB, včetně součinností na branných dnech ve školách.

22. listopadu 2022 proběhlo v Praze díky iniciativě vedoucího úseku IZS Martina Štěpánka, první jednání s plk. gš. vv. Ing. Danielem Zlatníkem. Na tomto jednání, kterého se zúčastnil i kolega Martínek a vedoucí ÚOROO Pavel Říha, jsme probírali možné cesty spolupráce, a to například v oblasti humanitární logistiky (HumLog) nebo školení členů SDOO.

Díky navázaným kontaktům se vedoucí rady OO několikrát osobně setkal a vedl jednání s plk. Holým, ředitelem KVV Pardubice. Na těchto jednáních se postupně připravovala schůzka na Velitelství teritoriálních sil v Táboře se zástupcem velitele, plk. gš. Ing. Jaroslavem Hrabcem. Sladit termíny všech účastníků nebylo jednoduché, a tak vedoucí úseku IZS zahájil iniciační rozhovory na GŠ AČR s bývalým velitelem KVV Brno, vedoucím oddělení mobilizačního plánování v Sekci rozvoje a plánování schopností MO, plk. Luďkem Lacinou. Schůzka byla přínosná z pohledu zjištění možných průsečíků společné činnosti SDOO a AZ, zejména v oblasti součinnostních cvičení a získání komplexnějšího vhledu do role AZ v bezpečnostní a obranné politice ČR. Nicméně, v oblasti exekutivní role AZ je určujícím Velitelství teritoriální obrany v Táboře, GŠ AČR v systému zaujímá administrativní, koordinační a metodologickou roli.

Vlastní schůzka v Táboře proběhla ve středu 8. 2. 2023 za účasti Josefa Bidmona, Pavla Říhy a Martina Štěpánka. Informace z jednání se připravují. Po úvodním vzájemném představení jednotlivých účastníků schůzky (za AZ plk. Hrabec, plk. Holý, mjr. Zachariáš a kpt. Mužátko – oba za POKOS), jsme představili sdružení a naši činnost v oblasti OO a nastínili možné oblasti spolupráce z našeho pohledu, což bylo hlavním motivem sjednané schůzky. Zástupci AZ představili jejich pohled na věc a zhodnotili možnosti vzájemné spolupráce. Lze konstatovat, a více než kvitovat s povděkem, že jednání s plk. Hrabcem bylo velmi věcné, otevřené a se stanovenými úkoly jak pro AZ, tak pro zástupce SH ČMS schůzky se účastnící. Seznamovací schůzka, původně plánovaná na půl hodiny, se tak natáhla na skoro hodinu a půl. Původní zdvořilostní a “opatrný” přístup vzal poměrně rychle za své, jednání bylo velmi otevřené, praktické s oboustranným zájmem zakončené ústní dohodou o potřebě analýzy společných aktivit. Analýza bude sloužit ke zhodnocení efektivity spolupráce. Z našeho pohledu jako přímých účastníků, velice podnětné setkání s potenciálem do budoucna pro obě organizace (AZ a SH ČMS), a zejména pro projekt SDOO. Na konci schůzky byli zástupci AZ pozváni k prezentaci AZ na akci Pyrocar. Téměř bez váhání byla přislíbena účast v podobě propagačního a osvětového stanoviště AZ s POKOSem s otevřenou otázkou prezentace armádní techniky např. v podobě evakuačního obojživelného transportéru nebo těžkých Tater apod. Z jednání také vyplynula skutečnost, že je nesmírně důležité trpělivě, důsledně vysvětlovat a dbát zvýšené opatrnosti při jednání se subjekty z „nehasičského“ světa ohledně možné záměny nebo slučování termínů SDH a JSDHO do jednoho „dobrovolného hasiče“.

V pátek 3. 2. 2023 v Pardubicích proběhlo setkání dobrovolných hasičů PaK s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. V průběhu diskuse vedoucí ÚOROO ve zkratce informoval pana ministra o projektu SH ČMS, SDOO. Pan ministr na tuto informaci velice živě zareagoval a prohlásil, že toto téma je na hlubší a podrobnější debatu a požádal o zaslání detailnějších informací.

Je proto nezbytně nutné připravit ucelené informační white papery, které budou sloužit ke stručné, ale informačně plnohodnotné propagaci SDOO při jednáních s mnoha subjekty. O vytvoření tohoto materiálu si dovolím požádat kolegu Martínka, který odvádí obrovský kus práce na přípravě směrnice pro SDOO. Jeho přehled v této oblasti bude určitě velice potřebný. O spolupráci na tvorbě white paperu také žádám Martina Štěpánka.

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 proběhla schůzka mezi zástupci SH ČMS Martinem Štěpánkem, Nikolou Fenclovou a Pavlem Říhou a příslušníky GŘ HZS ČR – odbor prevence, kde byl přítomen i ředitel odboru prevence plk. Ing. Michal Valouch. Jednání se týkalo především úseku prevence, avšak některá témata byla úzce propojena i s úsekem ochrany obyvatelstva. Od tohoto jednání bylo očekáváno úvodní seznámení se současným stavem činnosti na úsecích prevence a ochrany obyvatelstva při SH ČMS a následná koordinace s GŘ HZS ČR. Z rozsáhlé debaty vyvstala spousta otázek týkající se právního opodstatnění činnosti preventistů odbornosti III a II, v souvislosti s požadovanými znalostmi těchto odborností, z nichž bohužel některé nejsou v souladu s platnou legislativou. Po vyjasnění situace a nastínění budoucích záměrů zástupců SH ČMS bylo ze strany příslušníků znatelné, že jsou nakloněni spolupráci v podobě dalších konzultací pro zefektivnění úseku prevence ve smyslu kooperace s HZS ČR. Výstupem z úvodního jednání je požadavek na sestavení bodové analýzy současného stavu úseku prevence SH ČMS a stanovení budoucí vize, strategických cílů a úkoly pro dosažení těchto cílů. Jednání byla přítomna také kpt. Mgr. Martina Buchtová, celostátní koordinátor PVČ odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení GŘ HZS ČR, která se účastní jednání ÚOROO a ÚORP, což je pro obě rady obrovským přínosem.

Ve dnech 1. a 2. února se vedoucí ÚOROO účastnil konference Ochrany obyvatelstva 2023 v Ostravě, kde v průběhu konference proběhlo několik velice podnětných jednání s kolegy z HZS krajů, tak z GŘ HZS ČR.

Pardubický kraj zakoupil a poslal na Ukrajinu 55 elektrocentrál a 10 plovoucích čerpadel. Dobrovolní hasiči Pardubického kraje zajistili dopravu tohoto materiálu pomocí čtyř DA. Jednu z osádek těchto vozidel tvořili i členové ÚOROO Pavel Říha a Miroslav Vacek. Celou akci organizačně zabezpečoval Josef Bidmon. Vzhledem k bezpečnostní situaci na Ukrajině proběhla celá akce ve velice rychlém tempu, kdy jsme se během 24 hodin vrátili zpět do české republiky.

Ve čtvrtek 10. 2. 2023 proběhl na GŘ HZS ČR již druhý kulatý stůl mezi zástupci NNO a vybraných státních institucí a organizací, včetně akademické sféry. Obsahem jednání je navržení a etablování nového vzdělávacího předmětu Humanitární logistika (HumLog) pod Univerzitou národní obrany v Brně. Předmět má plnit funkci rozšíření znalostí o logistice zásahu, přípravných, záchranných a likvidačních prací, včetně humanitárních krizí typu migrace, evakuace, záchranné nebo likvidační práce se společnou účastí státních a nestátních aktérů apod. Jednání přineslo první konkrétnější podobu nově utvářeného předmětu. Předmět bude zřejmě dvojkolejní. “Široká varianta” doplněná o teorii a širší kontext bude sloužit ke vzdělávání koordinátorů, velících důstojníků, úředníků nebo běžných studentů, bude mít vědecký a aplikační potenciál. “Užší varianta” formou kurzu pro dobrovolníky z NNO nebo zájemce o OO a humanitární logistiku. Cílem kurzu je zlepšení koordinace všech zasahujících složek na místě MU. SH ČMS zastupovala na tomto jednání Nikola Fenclová a Martin Štěpánek. Dílčí jednání o moderním způsobu vzdělávání dospělých mezi plk. gš. vv. Danielem Zlatníkem a PaedDr. Josefem Rydlem (ex náměstek sekce vzdělávání a podpory NPI, Vedoucí oddělení pro rozvoj a projekty PedF UK) proběhne tuto středu na SH ČMS. Cílem setkání je rozšíření pracovní skupiny HumLog o další potenciální experty z různých oborů a vytvoření tak expertní sítě.

Pavel Říha (vedoucí ÚOROO)

+420 777 163 236

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.