ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚOROO  ZA ROK 2016

ÚOROO se zaměřila na plnění těchto hlavních úkolů:

  1. spolupracovat s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva při realizaci koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030
  2. využít zkušenosti z realizace projektu „Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji“ a  podporovat  specializované kurzy v této oblasti rámci ČR
  3. společně s HZS ČR hledat možnosti a vytvářet předpoklady pro zapojení sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Ad 1)

            K vytvoření předpokladů k aktivnímu zapojování instruktorů PVČ bylo řešeno vydávání pomůcek (letáků). Byl proveden průzkum letáků v elektronické podobě zpracovaných GŘ HZS ČR a HZS krajů, které jsou k dispozici na jejich webových stránkách. Na základě diskusí se navrhuje vydávat letáky společně s HZS z důvodu zamezení duplicity, zvýšení odborné i estetické úrovně a na druhé straně snížení nákladů. Tyto „letáky“ mohou SDH vytisknout dle vlastních potřeb a zveřejnit na svých vývěskách nebo vývěskách obcí.

            Úkol bude pokračovat se zaměřením na úpravy stávajících letáků a navržení nových, které dosud nebyly publikovány a které budou reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby

              Na podporu činnosti nižších článků Sdružení bylo vydáno „Doporučené zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v podmínkách KSH,OSH a SDH“. Týkalo se zejména výměny zkušeností, součinnosti a koordinace činnosti v kraji ve vztahu k HZS krajů a krajským úřadům, zapojování členů Sdružení k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, zabezpečování PVČ a odborného vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva.

Ad 2)

Kursy v oblasti ochrany obyvatelstva byly zajištěny, ale nabídka převyšovala poptávku. Ve většině krajů proběhla příprava techniků ochrany obyvatelstva s využitím metodických manuálů zpracovaných v rámci projektu v ÚHŠ Jánské Koupele. Kursy instruktorů PVČ proběhly v rámci University dobrovolného hasiče v obou ÚHŠ a v CHH.

Ad 3)

Schválením dokumentu „Metodický pokyn SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva“ výkonným výborem SHČMS dne            16. června 2016 se vytvořila možnost pro SDH vytvářet v souladu se Stanovami SH ČMS tzv. skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva.

Tento dokument byl vydán jako návod pro SDH k zapojování jejich členů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva v obci společně s jednotkou SDH obce nebo samostatně, zejména pokud jednotka SDH  obce není zřízena.

 Vytváření SDOO přináší novou příležitost zapojení SDH a jejich aktivních členů při řešení ochrany obyvatelstva, zejména ve vlastní obci. Spojení jednotky SDH obce, orgánů obce a SDOO příslušného SDH přinese vyšší kvalitu pomoci postiženému obyvatelstvu.

Vedoucí ÚOROO