ZÁPIS KE STAŽENÍ

Termín: 18.11.2021

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast:  

Přítomni: Martínek Bohumír, Šustr Jiří, Strejc Vladislav, Jankovský Václav, Kubásek Daniel, Říha Pavel

Omluveni: Vondruška Vladimír, Šutera Petr, Vávra Radek, Bartoň Tomáš, Dudek Richard, Bidmon Josef, Salivar Jaroslav, Aulický Jan

Program: 

 1. Představení členů rady
 1. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 1. Informace členů ÚOROO o činnosti v krajích a okresech
 1. Tvorba koncepce ÚOROO
 1. Návrh na odborné konzultanty a doplnění rady
 1. Koncepce ochrany obyvatelstva HZS
 1. Skupiny dobrovolníků – stav a zaměření – problematika pojištění
 1. Kurzy odborností ochrany obyvatelstva – stav a požadavky
 1. Plán práce ÚOROO na rok 2022
 1. Termíny jednání v roce 2022
 1. Různé 

 1. Představení členů rady

Vedoucí rady Pavel Říha přivítal přítomné členy rady a zahájil první jednání rady ochrany obyvatelstva. Na úvod se členům rady představil a seznámil je se svou dosavadní činností ve sdružení. Požádal potom přítomné členy rady o vzájemné představení a zároveň proběhla aktualizace kontaktů. V rámci představování došlo částečně i na informace o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v krajích. 

 2. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Vzhledem k tomu, že se z jednání omluvil jak Josef Bidmon, tak Jaroslav Salivar, zaznělo pouze několik informací, které se vztahují přímo k činnosti rady a podrobné informace členové rady obdrželi následně v elektronické podobě.

 3. Informace členů ÚOROO o činnosti v krajích a okresech

Tento bod se prolínal v příspěvcích jednotlivých členů rady v průběhu celého jednání a průběžně se tak členové informovali o dění v jejich regionech.

4. Tvorba koncepce ÚOROO

Vedoucí rady seznámil přítomné se všeobecnou osnovou pro tvorbu koncepce rady ochrany obyvatelstva a požádal je o spolupráci na tvorbě tohoto dokumentu. Koncepci je třeba připravit do konce letošního roku. Ke spolupráci na tvorbě tohoto materiálu bude využita on-line komunikace. 

 5. Návrh na odborné konzultanty a doplnění rady

Vedoucí rady dal návrh na přizvání Ing. Miroslava Vacka, který již byl členem rady a měl by připravit jednání s AČR. Jednoznačně je potřeba zahájit jednání s GŘ HZS a zajistit konzultanty nejen přímo z oblasti ochrany obyvatelstva, ale i pro otázky všeobecné spolupráce v rámci jednotek. Dále se členové rady shodli na přizvání Bc. Pavla Štyndla za Liberecký kraj, který projevil o činnost v radě zájem a byl jejím členem i v předešlém období. Vedoucí rady projedná celou záležitost se starostkou KSH. Dále bylo navrženo, aby byl do rady přizván i zástupce hasičských škol.

 6. Koncepce ochrany obyvatelstva HZS

Členům rady byla podána informace o koncepci ochrany obyvatelstva vydané HZS. S kolegy z HZS je třeba zahájit jednání a najít společná témata, na kterých budeme spolupracovat.

 7. Skupiny dobrovolníků – stav a zaměření – problematika pojištění 

V debatě na toto téma bylo konstatováno, že ve většině případů je formování těchto skupin velice problematické a v současné době je těchto skupin zřízeno pouze několik málo jednotek. Dle konstatování přítomných v jejich krajích jasně dominují předurčené jednotky pro ochranu obyvatelstva. Vedoucí rady se informoval na stav problematiky pojištění členů skupin dobrovolníků. B.Martínek podal informaci o dodatku k pojistné smlouvě mezi sdružením a HVP. V příštím roce bude nutné připravit ukončení stávajícího metodického pokynu a vytvoření směrnice pro zřizování skupin dobrovolníků.

 8. Kurzy odbornosti ochrany obyvatelstva – stav a požadavky

Z debaty vyplynulo, že v době pandemie logicky nebyl požadavek na školení a probíhala pouze ta nejnutnější. V krajích si školení techniků ochrany obyvatelstva zajišťuje většinou HZS a v některých místech je problematické zařadit do tohoto výcviku členy sborů. Je třeba zjistit rozsah proškolených členů sborů a jednotek v horizontu uplynulých pěti let v našich zařízeních. Je také potřeba zpracovat koncepci školení ochrany obyvatelstva v krajích za pomoci našich lektorů, a to nejen pro členy sborů, ale také pro zájemce ze strany samospráv. Toto zapracovat do koncepce.

 9. Plán práce ÚOROO na rok 2O22

Plán práce dopracuje vedoucí rady do konce měsíce listopadu, doplní podněty vzešlé z dnešního jednání a zašle členům rady elektronikou formou k připomínkám. 

 10.  Termíny jednání rady v roce 2022

Po vzájemné debatě na toto téma se členové rady shodli prozatím na dvou termínech jednání. První termín 27.ledna, kdy je plánováno jednání v Praze v Hasičském domě a pokud se podaří zajistit vše potřebné, druhé jednání bude výjezdní a to 28.dubna ve Zbirohu (záchranný útvar a muzeum, případně ještě Sedlčany a sklad hmotných rezerv). Členové rady se také shodli na možnosti on-line jednání mimo tyto termíny.

 11.  Různé

V tomto bodě byl například zmíněn zákon o dobrovolnictví a problematika jeho využitelnosti. Návrh na zřizování skupin dobrovolníků v krajích, které by garantovalo sdružení s přesným určením jejich činnosti. Zazněla také informace o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva v Jihomoravském kraji a o jejich zapojení do Panelu NNO. Problematika využívání předurčených jednotek pro týlové zabezpečení zasahujících jednotek při zásahu (v Praze zajišťuje ČČK). Pardubický kraj v tomto směru připravuje pořízení čtyř přívěsných vozíků za dopravní automobily pro dobrovolné hasiče. Tyto plně vybavené vozíky by měly sloužit k poskytování logistické podpory u déletrvajících zásahů, případně při zásazích s vyšší koncentrací osob. Diskutovalo se také o připravenosti na možné migrační krize, povodně i období sucha. Podnětný byl i příspěvek o možných problémech při zřizování odběrových míst, kde je velký problém s následnou dekontaminací nafukovacích stanů. Na řadu přišlo i finanční zabezpečení činnosti rady. V návaznosti na toto téma se zhodnotila možnost vytváření vlastních materiálů k ochraně obyvatelstva. Vydavatelská činnost je v tomto směru velice finančně náročná, a proto bude třeba se zaměřit nejdříve na elektronickou formu, zrevidování a aktualizaci obsahu našich stránek. Dalším bodem v diskusi byla specifika v oblasti evakuace, která přináší dnešní doba, a to například, evakuace exotických zvířat. Zajímavý byl i příspěvek o cvičení LUXOR z Karlovarského kraje, které bylo zaměřené na témata ochrany obyvatelstva. Podobně jako soutěž Noční hlídka v kraji Pardubickém, která má přesah do více oblastí činností jednotek. Z Pardubického kraje byla i informace o organizaci rozvozu ochranných pomůcek v období pandemie. Diskutované bylo také téma možnosti spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva s AČR. Po ukončení diskuse vedoucí rady poděkoval všem účastníkům za účast a podněty a jednání rady ukončil.

Termín dalšího řádného jednání 27.1.2022 v Praze  

Zpracoval: Pavel Říha, vedoucí ÚOROO