ZÁPIS KE STAŽENÍ

Termín: 4. 1. 2023

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast

Přítomni: Říha Pavel, Martínek Bohumír, Šustr Jiří, Strejc Vladislav, Štrébl František, Štěpánek Martin, Fenclová Nikola, Buchtová Martina

Omluveni: Bidmon Josef, Salivar Jaroslav, Jankovský Václav, Kubásek Daniel, Štyndl Pavel, Vondruška Vladimír, Vávra Radek, Jandová Zdeňka, Bartoň Tomáš, Dudek Richard, Vacek Miroslav, Lukeš Miroslav

Program: 

 • Stálé body jednání
 • Směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva 
 • Informace z GŘ HZS o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (zástupce GŘ HZS ČR)
 • Příprava plánu činnosti na rok 2023
 • Termíny jednání rady pro rok 2023
 • Informace o manuálu pro pořádání materiálních humanitárních sbírek
 • Příprava setkání – Přibyslav
 • Různé
 • Závěr jednání

 

 1. Informace z vedení a VV

Vedoucí rady Pavel Říha informoval o významných záležitostech týkajících se Sdružení a to:

 • Stav hotelu Přibyslav
 • Pyrocar a jeho příprava
 • Na VV vedoucí rady vznesen požadavek na doplnění pojistné smlouvy ve vztahu ke SDOO a jejich činnosti – bude se řešit s HVP
 • Zazněla informace o jednání představitelů našeho vedení v čele s paní starostkou a vedení GŘ HZS na konci loňského roku, kde jedním z hlavních témat byla i ochrana obyvatelstva a činnost SDOO
 • Na základě těchto jednání má být přistoupeno k aktualizaci smlouvy o vzájemné spolupráci mezi SH ČMS a HZS ČR a vytvoření expertní skupiny, která bude řešit mimo jiné i otázky, které se váží k problematice ochrany obyvatelstva.

2. Směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva

Bohumír Martínek seznámil přítomné členy rady se zapracováním změn a podnětů, které obdržel.

Představil tři připravované materiály k této problematice, do kterých byl doplněn podrobný materiál k zaměření a obsahu činnosti skupin dobrovolníků. Po debatě, která proběhla k těmto předloženým materiálům se rada rozhodla, zaslat tyto pracovní verze k náhledu starostce sdružení.

3. Informace z GŘ HZS o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (zástupce GŘ HZS ČR) 

Jednání se za GŘ HZS účastnila kpt. Mgr. Martina Buchtová, celostátní koordinátor preventivně výchovné činnosti, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Paní kapitánka se seznámila se členy rady a její činností a v průběhu celého jednání doplňovala zajímavé informace, které se váží k činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva na GŘ HZS. Velice zajímavý byl její příspěvek o dlouhodobé činnosti hasičů na KACPU. Mimo jiné také zhodnotila možné oblasti spolupráce s AČR. Zazněla také informace o pokračování prací na zákonech 239 a 240 a také vyhlášce 380, které HZS ČR připravuje.

4. Příprava plánu činnosti ÚOROO

Vedoucí rady předložil přítomným členům připravený návrh činnosti rady pro rok 2023. Po diskuzi bylo přistoupeno pouze k jedné změně v tomto návrhu, a to v termínu připravovaného setkání na zámku Přibyslav.  

 • Pokračovat na přípravě směrnice SDOO
 • Intenzivně pokračovat v jednáních s HZS ČR v oblasti OO
 • Rozvíjet započatá jednání s představiteli AČR /POKOS – ZPVB/ SDOO – AZ
 • Zapojit se do jednání s dalšími NNO v oblasti OO
 • Setkání zájemců o problematiku OO a SDOO na zámku Přibyslav
 • Úprava naší části webu na stránkách dh.cz
 • Úprava expozice zámek Přibyslav

5. termíny jednání rady pro rok 2023

Dále byl vedoucím rady předložen návrh na termíny dalších setkání členů rady a připravované akce.

 • ledna – Praha
 • BŘEZEN – výjezdní jednání Zbiroh
 • června – Praha
 • září – Přibyslav (setkání vedoucích rad)
 • prosince – Praha
 • Pro případná on-line jednání – zřídíme Teams

 

6. informace o manuálu pro pořádání humanitárních sbírek

Zástupce Plzeňského kraje představil přítomným členům rady materiál, který byl na Plzeňsku připraven a podle kterého zde již při humanitárních sbírkách postupují. Nabídl možnost tento manuál postoupit cestou sdružení všem našim organizačním jednotkám k využití. Po diskuzi se rada usnesla, že materiál postoupí vedení sdružení a doporučí jeho využití.

7. Příprava setkání – Přibyslav

V souvislosti s postupující přípravou směrnice pro vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva bylo rozhodnuto o posunutí termínu konání tohoto setkání na podzim. Účastníky setkání tak bude možné seznámit s uceleným návrhem jak pro zřizování, tak pro činnost těchto skupin.

Průběžně budou připravovány návrhy na témata přednášek a prezentací. Na setkání představíme i SDOO, které již aktivně pracují. Předpokládáme zapojení jak kolegů z HZS, tak i AČR. Naším cílem bude i větší angažovanost žen v činnosti těchto skupin a představení možností jejich zapojení.

 8.  Různé

V rámci tohoto bodu uložil vedoucí rady členů, kteří takto ještě neučinili, zaslat zprávy o činnosti KOROO a pokud jsou zřízeny i rad okresních v jejich regionech. Upozornil, že tyto zprávy jsou důležitým zdrojem informací, ze kterých může ÚOROO čerpat.

Informoval také o připravované zprávě o činnosti ÚOROO a požádal o případné zaslání doplnění z krajů.

Dále zazněla informace o připravované schůzce na Velitelství teritoria v Táboře. Na této schůzce bychom rádi projednali otázky možné spolupráce v oblasti POKOS a AZ s plukovníkem generálního štábu Ing. Jaroslavem Hrabcem. Předpokládáme, že schůzka by mohla proběhnout začátkem února.

Martin Štěpánek informoval o jednáních s plk. Zlatníkem na téma humanitárního vzdělávání a doplnil informaci o plánované účasti našich zástupců na jednání NNO u kulatého stolu, které proběhne na GŘ HZS 9. března.

Nikola Fenclová podrobně přítomné členy rady informovala o průběhu prací na disciplínách ZPVB, které mají vztah k ochraně obyvatelstva a prevenci. V diskuzi k tomuto tématu vzešel návrh na prezentaci části disciplín na Pyrocaru jako společný projekt rady prevence a ochrany obyvatelstva.

Termín dalšího, tentokrát výjezdního jednání, proběhne v březnu (Zbiroh), bude upřesněno do konce ledna.

9. Na závěr poděkoval vedoucí všem přítomným za účast na jednání.

Zpracoval: Pavel Říha, vedoucí ÚOROO