ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Termín: 7. 2. 2024

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast

Přítomni: Pavel Říha, Bohumír Martínek, Bc. Václav Jankovský, Daniel Kubásek, Mgr. Pavel Štryndl, Ing. Nikola Fenclová, DiS., Mgr. Martin Štěpánek, MBA, Bc. Richard Dudek, plk. Ing. Miroslav Lukeš, pplk. Ing. Silvie Kociánová

Omluveni: Josef Bidmon, Vladislav Strejc, Ing. Vladimír Vondruška, Radek Vávra, Bc. Zdeňka Jandová, Ing. Miroslav Vacek, Jiří Šustr, Ing. František Štrébl, Ing. Tomáš Bartoň

Vedoucí rady přivítal členy rady na prvním letošním jednání a seznámil přítomné s programem jednání:

 • Stálé body jednání
  1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
  2. Stav plnění dlouhodobých úkolů
  3. Informace z jednání Vedení a VV SH ČMS
  4. Organizační záležitosti
 • Plán práce ÚOROO SH ČMS na rok 2024 a upřesnění termínů jednání rady
 • Zpráva o činnosti ÚOROO SH ČMS za rok 2023
 • Informace z GŘ HZS ČR o činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva (zástupce GŘ HZS ČR)
 • Informace k připravované konferenci ochrany obyvatelstva a jejímu zajištění
 • Informace o projektu podaném na MO
 • Informace z ÚORP
 • Různé

Vedoucí rady připravil na jednání pro členy v tištěné podobě materiály, a to konkrétně plán práce na rok 2024 včetně termínů, zprávu o činnosti rady za rok 2023 a také leták ke konferenci ochrany obyvatelstva v České Třebové.

1) Stálé body jednání

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Vedoucí rady poděkoval za zaslání zpráv o činnosti, ale připomenul, že se tak nestalo ze všech krajů. Dále znovu požádal o zajištění kontaktů do okresů. Připomenul také zaslanou zprávu o činnosti Dobrotýmů v Jihomoravském kraji.

 1. Stav plnění dlouhodobých úkolů

Z dlouhodobých úkolů se intenzivně řeší problematika pojištění členů SDOO. V roce 2019 byl schválen dodatek k pojistné smlouvě s HVP. Na posledním jednání VV SH ČMS byla tato problematika zmíněna a ve spolupráci s HVP budeme řešit konkretizaci jak v případě nasazení, tak při činnostech které s nasazením těchto skupin nesouvisí. Úprava expozice OO na zámku Přibyslav bude připravována po stránce vytvoření návrhu změn, ale vlastní realizace bude otázkou získání finančních prostředků. Shromáždění materiálů týkající se problematiky OO – zde nedošlo k žádnému posunu a kolega Štěpánek byl požádán o dodání současného stavu.

 1. Informace z jednání Vedení a VV SH ČMS

K tomuto bodu požádal vedoucí rady o informaci Richarda Dudka a Jaroslava Salivara, kteří podrobně informovali o dění ve sdružení a tématech, které VV na posledních jednáních řešil.

 1. Organizační záležitosti

Vedoucí rady informoval členy o rezignaci zástupce z Plzeňského kraje. Vladimír Strejc rezignoval na pozici v radě z osobních důvodů. Tuto informaci předal vedoucí rady VV SH ČMS a požádal o doplnění rady. VV vzal tuto skutečnost na vědomí a starostka sdružení projedná tuto záležitost se starostou KSH.

Následně došlo po dohodě k drobné změně v pořadí projednávaných bodů.

Na řadu tak přišla v tomto bodě Směrnice SDOO. Zde si vzal slovo plk. Ing. Miroslav Lukeš a přednesl několik připomínek k plánovanému dokumentu ze strany HZS. Ing. Jaroslav Salivar zdůraznil nutnost spolupráce s HZS ČR v těchto otázkách a představil náhled na problematiku z pohledu SH ČMS. Diskuze se rozvinula do mnoha příbuzných oblastí a byla velice přínosnou. V průběhu této diskuze plk. Lukeš navrhnul uspořádat v co nejkratším možném termínu jednání pracovních skupin na GŘ HZS.

V dalším bodě jednání byl představen plán činnosti rady na rok 2024. Vedoucí rady požádal o případné doplnění navrženého plánu a požádal o zaslání připomínek do pátku 9.2.2024.

Zprávu o činnosti dostali členové rady v tištěné podobě a byla přijata bez připomínek. Vedoucí rady zprávu předá ke zveřejnění.

Dále zazněla informace o průběhu příprav konference ochrany obyvatelstva v České Třebové. Vedoucí rady společně s vedoucí ÚORP Ing. Nikolou Fenclovou představili informační leták ke konferenci, odkaz na přihlašování, složení přednášejících a místo, kde se bude konference odehrávat. Zmíněna byla možnost ubytování účastníků přímo v místě konání konference, možnosti stravování a další organizační záležitosti, spojené s pořádáním této akce. Vedoucí rady znovu požádal členy o přenesení informace o konání této konference do jejich oblastí a využití možnosti účasti dvou zástupců z každého okresu. 

Vedoucí rady podal krátkou informaci o žádosti, kterou SH ČMS podalo na MO v projektu POKOS. Na tuto informaci reagoval plk. Lukeš a požádal o podrobnější informace o tomto projektu.

Jako další vystoupila vedoucí ÚORP Ing. Nikola Fenclová a informovala přítomné o připravovaných činnostech v oblasti prevence. Mino jiné zazněla informace o připravovaném vyhlášení POOD na hradě Bouzov a také o semináři z oblasti prevence, který ÚORP připravuje na zámku Přibyslav 24.2.2024.

V různém informoval vedoucí rady o účasti na konferenci ochrany obyvatelstva v Ostravě a také o připravovaných návštěvách v regionech.

První taková schůzka se uskuteční 17.2.2024 v Herálci, kde na základě zájmu místních SDH a okrsku představíme projekt SDOO. Další představení tohoto projektu proběhne v březnu ve Valašské Polance v rámci Shromáždění představitelů sborů okresu Vsetín.

Na závěr vedoucí rady poděkoval všem členům rady a hostům za účast a jednání ukončil.