Zápis z jednání ÚOROO

 Termín: 20.2. 2018

Místo: Praha, Hasičský dům

Účast

Přítomni: Slámečka Jan, Martínek Bohumír, Štyndl Pavel, Šustr Jiří, Vícha Petr, Capil Vojtěch, Jankovský Václav, Maděra Antonín, Vacek Miroslav, Vávra Radek, Bartoň Tomáš, Dudek Richard, Tašlová Johana, Rada Michal,

Hosté: kpt. Talichová Martina (GŘ HZS), Radová Dagmar,

Omluveni: Vondruška Vladimír, Hrubý Václav, Čížek Martin, Strejc Vladislav, Ryba František,

Nepřítomni: Job Lukáš, Doubrava Jan,

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů, plán práce ÚOROO na rok 2018
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Zpráva o činnosti ÚOROO za rok 2017
 5. Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)
 6. Upřesnění konkrétních úkolů ÚOROO na rok 2018
 7. Problematika SDOO
 8. Stav a náměty na změny odborného vzdělávání v ochraně obyvatelstva
 9. Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti
 10. Vazba mezi referentem prevence a výchovy a instruktorem PVČ
 11. Informace o přípravě centra OO a mládeže
 12. Příprava ukázky z oblasti OO na akci PYROCAR
 13. Různé

            V úvodu jednání vystoupil náměstek starosty Jan Slámečka, který informoval o akcích Sdružení spojených se 100. výročím vzniku ČSR. Jde zejména o akce PYROCAR (17.-18.8.), setkání historických praporů na brněnském výstavišti a dalších akcích na tomto místě, propagační jízda historické techniky atd.

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Poslední jednání rady se uskutečnilo dne 7.11. 2017. K hlavním úkolům, které zde byly stanoveny patřily:

 • realizovat závěry semináře k ochraně obyvatelstva v ÚHŠ Jánské Koupele

K tomu: závěry byly členům ÚOROO rozeslány se zasláním připomínek do 31.12. a také NGŘ, jsou zahrnuty do Plánu úkolů ÚOROO na rok 2018, zatím neprojednány s NGŘ (pracovní vytížení)

 • organizování kursu odborností a jiných aktivit v OO
 • ve spolupráci ÚOROO a dalšími odbornostmi připravuje KSH Jčk seminář, který se uskuteční 10.3. v Táboře. Vedoucí ÚOROO přednese problematiku skupin dobrovolníků
 • ve spolupráci s ÚOROO a MSH HMP/MORPOO se připravuje v roce 2018 kurs IPVČ a ve spolupráci a odborné garanci HZS a Magistrátu kurs specialistů OO. Bližší informace ke kursům budou projednány na semináři 10.3. 2018 v Praze – Michli.
 • v ÚHŠ Jánské Koupele běží projekt přípravy odborností OO. V roce 2017 se zúčastnilo 126 techniků a specialistů OO, v roce 2018 budou proškoleni další až do počtu cca 500 osob
 • Úkol – zpracovat výklad právního postavení SDOO byl splněn, je na stránkách dh.cz
 • zpracování článku o SDOO bylo splněno – jde o částečný právní výklad + příklady – Nýřany a Praha – Braník – HN 9.2.2018
 • expozice ochrany obyvatelstva upravena, zpracován komentář – ÚOROO v dubnu udělat v Přibyslavi spolu s návštěvou expozice OO

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

Úkoly budou plněny podle plánu práce ÚOROO na rok 2018

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

            Kromě informací podaných náměstkem Slámečkou, informoval vedoucí ÚOROO o

vytváření norem znalostí členů SHČMS. Budou vydány písemně jako minimum ze všech oblastí činnosti dobrovolných hasičů (připravuje ÚOR vzdělávání). K tomu již byly zaslány podklady jak členům ÚOROO tak i ÚORV. ÚORV k tomu zašle „formu zpracování“. Normy na vzdělávání se budou týkat všech stupňů (SDH, OSH, KSH) a funkcí v nich.

Ad 4 Zpráva o činnosti ÚOROO za rok 2017

          Byla zpracována a zaslaná členům ÚOROO a Kanceláři Sdružení

Ad 5 Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)

       Informace byly podávány v průběhu diskuse k jednotlivým bodům programu.

 

Ad 6 Upřesnění konkrétních úkolů ÚOROO na rok 2018

 • návštěva Expozice OO v Přibyslavi se uskuteční při jednání ÚOROO ve dnech 24.-25.4.2018. Zahájení jednání bude 24.4. od 17.00 (pokud bude nutný čas na prezentaci informací z krajů) nebo 25.4. od 09.00, s tím, že je možné přijet již 24.4. Požadavky na nocleh a snídani požadavky na oběd zašlete na moji adresu emailem nebo sms nejpozději do 15.4.2018.
 • v roce 2019 plánujeme organizovat celostátní seminář. Připravte (nebo zašlete) si na dubnové jednání názor na tyto záležitosti:
 • termín semináře – jaro nebo podzim (2020 bude sjezd, konec roku 2019 může být složitý)
 • koho pozvat kromě blízkých odborností ze Sdružení (HZS ČR, Asociace krajů, SMO, vysoké školy atd.)

           

Ad 7 Problematika SDOO

 • právní výklad postavení SDOO

Byl zpracován, připomínky z KSH Plzeň HZS kraje byly využity, je vyvěšen na www.dh.cz

 • vztah mezi jednotkou SDH a SDOO SDH

Pokud je mezi SDH a obcí uzavřena dohoda měl by vycházet vztah mezi jednotkou a SDOO z ní. Obec, jako zřizovatel jednotky a gestor za plnění úkolů ochrany obyvatelstva ve svém správním obvodu, by měla stanovit vazby mezi jednotkou a SDOO, zejména v oblasti přípravy (možnost přípravy společně s JSDHO ve smluvně vymezených činnostech) a operačního řízení (např. řízení cestou velitele JSDHO).

Kromě dohody je otázkou, jak lze využít ustanovení zákona o PO, zejména §18, písmeno d) Osobní pomoc-Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu, velitele JPO nebo obce, v případě, že pomoc poskytuje SDOO. To navazuje i na §92 Pokud předpisy nestanoví jinak vztahují se ustanovení zákona o PO o poskytování osobní (a věcné) pomoci také na záchranné práce při živelních pohromách. Totéž platí při záchranných pracích při mimořádných událostech, pokud jsou bezprostředně ohroženy lidské životy nebo hrozí značná škoda. U velitele zásahu a obce je to jasné, ale jak je to v případě velitele JPO?

Úkol: pokusit se zjistit výklad tohoto problému

 • vazby mezi okrskem, OSH a SDH (SDOO)
 • Zapojení SDOO v rámci OSH řešit jako dohodu mezi OSH a ORP (městem) nebo OSH a HZS kraje zastoupeným ředitelem ÚO HZS
 • Zapojení SDOO, resp. členů SDH – realizovat přes SDH (pokud je zapojeno více členů, resp. je zde SDOO) nebo vytvořit přímo seznam členů s uvedením z kterého SDH jsou
 • Návrh dohod o poskytnutí pomoci mezi

varianta I -  OSH a HZS kraje (ÚO HZS)

 1. dohoda o plánované pomoci na vyžádání (dle zákona o IZS)
 2. nebo dohoda o poskytnutí osobní pomoci (dle zákona o IZS)

varianta II – OSH a obec s rozšířenou působností

 1. dohoda o poskytnutí osobní pomoci (dle zákona o IZS)
 2. dohoda (smlouva) o spolupráci (o pomoci) dle občanského zákoníku

Úkol: stanovisko k navrhovaným variantám

 

 • zapojení SDH (popř. SDOO) do činnosti KSH v případě činnosti tzv. "PANELŮ"
 • Zapojení SDOO v rámci KSH řešit jako dohodu mezi KSH a krajem (krajským úřadem) nebo HZS kraje (hl.m.) - podle toho kdo PANEL zřizuje (koordinuje)
 • Zapojení řešit cestou SDH (v případě více zapojených členů v jednom SDH, resp. členů v SDOO) nebo jmenovitě s uvedením příslušného SDH (OSH)
 • Návrh dohod o zapojení do "PANELŮ"

varianta I -  KSH a HZS kraje (hl.m.)

 1. jako dohoda o plánované pomoci na vyžádání (dle zákona o IZS)
 2. nebo jako dohoda o poskytnutí osobní pomoci (dle zákona o IZS)

varianta II – KSH a KÚ

 1. jako dohoda o poskytnutí osobní pomoci (dle zákona o IZS)
 2. jako dohoda (smlouva) o spolupráci (o pomoci) dle občanského zákoníku

Úkol: stanovisko k navrhovaným variantám

 

 • článek o SDOO

vyšel v Hasičských novinách 9.2. 2018

 

 • zařízení CO a dobrovolní hasiči

V rámci připomínek k právnímu výkladu SDOO zaslal stanovisko HZS Plzeň. HZS kraje preferuje postupovat podle zákona o IZS a vytvářet zařízení civilní ochrany (CO) před možností vytváření SDOO. V kraji je vytvořeno 25 zařízení CO, jejichž činnost je zaměřena na evakuaci a hygienickou očistu osob. I zde je však možnost zapojování členů a členek SDH do činnosti v těchto zařízeních.

Úkol: při jednáních z HZS nebo přímo v obcích (zřizovatelé zařízení CO) zjistit existenci zařízení CO a zejména potřeby jejich personálního obsazení (možnosti zapojení SDH)

 

 • informace o jednání na SŽDC (GŘ ČD)

Jednání se uskutečnilo dne 30.11.2017za účasti-náměstek ředitele HZS SŽDC s. o., Ing. Miroslav NAVRÁTIL, První náměstek starosty SH ČMS, Ing. Jaroslav SALIVAR, vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS a vedoucí ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva.  Mimo jiné se projednávala problematika zajištění jednotek PO, SŽDC při dlouhodobých nasazeních. Tato problematika byla rozvedena na potřeby jednotek HZS SŽDC se specifickými nároky při dlouhotrvajícím zásahu na železnici. Zástupci SH ČMS informovali o možnosti využití SDH a skupin dobrovolníků. Členové sdružení se v rámci této platformy připravují a zaměřují i na specifika týlového zajištění jednotek PO při dlouhotrvajícím a masovém nasazení. Zástupci SH ČMS nabídli vytvoření společného projektu, kdy by členové specializovaných SDH zajišťovali suport v rámci uvedených událostí pro zasahující jednotky HZS SŽDC.

              Tento záměr obě strany shledali jako užitečný. Záměr bude dále konzultován v rámci ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva. Padl návrh na zajištění pilotního projektu v rámci jednoho kraje. Po nějaké době by byl pilotní projekt vyhodnocen a následně případně aplikován.

Úkol: připravit si stanovisko k návrhu

 • Problematika evakuačních středisek v Praze

HZS hlavního města Prahy řeší vytváření Asistenčních center pomoci (ACP) a evakuačních středisek. Jako evakuační středisko je vytipováno přes 400 objektů (školy, úřady, divadla, sportovní haly, kulturní střediska…). Další tipování pokračuje a z hlediska MSH Praha je zaměřeno na hasičské zbrojnice. Po dokončení výběru evakuačních středisek se bude řešit jejich obsluha. Zde se naskýtá možnost zapojení SDH, resp. SDOO.

Při projednávání bodu 7 jednání se rozvinula diskuse:

 1. Jankovský (Stčk) – existuje PANEL, ale jsou do něj zapojeny jednotky pod operačním řízením HZS. Zájem o zapojení SDH není.
 2. Bartoň(Zlk) – k plnění úkolů OO mají JPO dohody s několika obcemi, tyto dohody schvaluje HZS

T.Maděra (Praha) – probíhají kursy odborností OO, v současné době hlavně TOO, účastní se lenové z represe, zájem členů z prevence zatím minimální (Pozn. vedoucího – situace se možná změní u kursů SOO a IPVČ)

J.Tašlová(Jmk) – informovala o existenci Asistenčních center pomoci v kraji, dále informovala, že zástupci HZS navštěvují obce a doporučují starostům pracovat s TOO ve prospěch řešení mimořádných událostí v obcích

Ad 8 Stav a náměty na změny odborného vzdělávání v ochraně obyvatelstva

 • Kurs TOO a IPVČ – v rámci UDH

ÚHŠ Bílé Poličany navrhuje v rámci UDH realizovat 2 kursy odbornosti OO. Návrh je zpracován a obsahuje kurs IPVČ a kurs TOO. Z důvodu ujednocení je návrh posuzován ÚHŠ Jánské Koupele.

 • Štyndl (Lik) – informoval cvičení předurčených jednotek pro OO, v letošním roce zaměřeno na obsluhu KNP (kontejner nouzového přežití)

Ad 9 Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti

 • Nové informace z GŘ HZS zatím nejsou. ÚOROO začne naplňovat rubriku „Rady občanům“ na dh.cz

Ad 10 Vazba mezi referentem prevence a výchovy a instruktorem PVČ

Materiál byl zaslán písemně. Případné připomínky k němu zaslat do 31.3. 2018. následně bude postoupen ÚORP.

K tomu M. Rada (Praha) – navrhuje sloučit funkce referenta prevence a IPVČ, kromě odborných znalostí by měl mít základy pedagogického minima pro děti, dospělé i seniory. Dále informoval o přípravě semináře OO v Praze dne 10.3 a kursech SOO a IPVČ ve 2.pololetí 2018.

Ad 11 Informace o přípravě centra OO a mládeže v ÚHŠ Bílé Poličany

Začíná se vytvářet učební a výcviková základna, 13.2. jednání vedoucího ÚOROO, starosty KSH Khk a ředitele ÚHŠ k materiálnímu zabezpečení kursů v OO.

Ad 12 Příprava ukázky z oblasti OO na akci PYROCAR

                V úvahu přichází ukázka zřizování improvizované mobilní dekontaminační linky pro osoby s využitím dostupné techniky a materiálu běžně používaného na CAS (hadice, rozdělovače, žebříky, plachty). Ukázku by zajistili hasiči z SDH Ostrava-Radvanice (R. Dudek).

Ad 13 Různé

 • Informace o konferenci OO 2018 v Ostravě (vedoucí rady)

Hlavním tématem byla oblast varování. Vystoupilo několik hostů ze zahraničí – SR, Norsko, Polsko, Rakousko a Španělsko.

Co bylo inspirativní pro nás:

 1. Lukeš z HZS Khk – nástrojem komunikace pro občany jsou sociální sítě (YouTube, facebook, twitter). Přes lokální komunikační síť oslovují lidi přímo v obci, občané se registrují a dostávají informace. Mohlo by být využito i našimi SDH v kraji.
 2. Brehovská z Jč university – „panely humanitárních organizací“

K tomu uvedla:

 • PANEL – Pomoc, Adresná asistence, Naděje, Efektivita, Lidé
 • Koordinace „panelu“ má jít přes OPIS
 • Je vydaná nová „typová činnost složek IZS“ – STČ 12/IZS, řeší nejenom poskytování psychosociální pomoci, ale i humanitární pomoc
 • Spolupráce v „Panelu“ je na základě dohod:
 • plánované pomoci na vyžádání (IZS)
 • o poskytnutí osobní a věcné pomoci
 • o spolupráci (dle občanského zákoníku)
 • Dobrovolník by měl být vyškolen
 • Panely jsou vytvořeny v – Ústí, Liberec, Stčk, Jčk a Jmk
 • Řešení poskytování pomoci je realizováno formou dohod – Olk, Zlk a Pak (město)
 • Statut má jen Jmk (měl by se udělat vzorový)
 • Krizové centrum v Ostravě organizuje „něco“ jako PANEL – v čele Bc. David Tichý (KSH Msk – není zapojen)
 • Zpráva za rok 2017 (vedoucí rady)

        Byla rozeslaná členům ÚOROO a předaná Kanceláři Sdružení

 • Rada (Praha) – navrhuje na dubnovém jednání ÚOROO vytvořit prostor pro výměnu informací a zkušeností mezi kraji (např. fungování Asistenčních center pomoci v Jmk).

Vedoucí rady – zjisti témata možných vystoupení a k tomu přizpůsobit program jednání.

Termín dalšího jednání 24.4. od 17.00 nebo 25.4. od 09.00. Bude upřesněno do 15.4.

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO