KE STAŽENÍ

Zápis z jednání ÚOROO

 

Termín: 24.-25.5. 2018

Místo: Přibyslav, CHH

Účast

Přítomni: Slámečka Jan (24.5.), Martínek Bohumír, Šustr Jiří, Vícha Petr, Capil Vojtěch, Strejc Vladislav, Maděra Antonín, Vávra Radek, Dudek Richard, Rada Michal, Aulický Jan

Hosté: kpt. Mgr.Talichová Martina (GŘ HZS), Radová Dagmar, Karel Jaromír (KOROO Vysočina)

Omluveni: Štyndl Pavel, Vondruška Vladimír, Hrubý Václav, Čížek Martin, Jankovský Václav, Ryba František, Faltys Pavel, Vacek Miroslav, Bartoň Tomáš, Tašlová Johana

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů, plán práce ÚOROO na rok 2018
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016),
 5. Systém vzdělávání v SH ČMS (normy znalostí)
 6. Celostátní seminář
 7. Problematika SDOO
 8. Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti (rady obyvatelstvu)
 9. Vazba mezi referentem prevence a výchovy a instruktorem PVČ
 10. Různé
 1. Návštěva expozice ochrany obyvatelstva v CHH Přibyslav

            V úvodu prvního dne jednání vystoupil náměstek starosty Jan Slámečka, který informoval o aktuálních akcích v rámci Sdružení a následovala neformální beseda se členy ÚOROO.

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Poslední jednání ÚOROO se uskutečnilo 20.2. v Praze, Hasičském domě.

Z projednávaných záležitostí:

 • námět na ukázku činnosti z oblasti ochrany obyvatelstva na akci PYROCAR (17.-18.8.2018)
 • příprava semináře k problematice ochrany obyvatelstva a prevence v Jčk; uskutečnil se 10.3. v Táboře, zajímavá byla prezentace o jednotce CO města Tábor
 • příprava kursu specialistů a instruktorů PVČ v Praze; příprava pokračuje, realizace ve 2.pololetí 2018, kurs SOO proběhne 1.-2.12.2018
 • v ÚHŠ Jánské Koupele běží projekt přípravy odborností OO v rámci projektu Msk
 • vytváření norem znalostí pro členy Sdružení
 • návštěva expozice ochrany obyvatelstva v CHH – 25.4. od 11.00
 • zadání tabulky (příloha k zápisu z února 2018)

 

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

Většina úkolů je plněna podle plánu práce ÚOROO na rok 2018. Pozastavilo se možné napojení programu ARKIS na program Informačního systému krizového řízení GŘ HZS, na kterém se ÚOROO měla podílet. Jedním z důvodu je nedokončení programu ze strany GŘ a zejména možných vazeb ARKISu na tento program. Dalším důvodem je tragické úmrtí „duchovního otce“ programu Mojmíra Studnika.

V roce 2018 (a 2019) přibyl nový úkol, to je příprava a realizace cvičení organizovaných dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva (jednotky, družstva OO, zařízení CO, skupiny dobrovolníků OO).

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

            Vedení SH ČMS a GŘ HZS společně jednalo dne 4. 4. 2018 v Praze. Ze strany GŘ byla zmíněna informace o změně zákona o požární ochraně. Připravovaný nový zákon o PO je v plánu legislativních prací vlády na rok 2018 s výhledem na léta 2019-2021. K tomu bylo přijato usnesení vlády č. 91 ze dne 7. února 2018, které uložilo předložit nový návrh zákona v 1. čtvrtletí 2020. V určité fázi přípravy bude vyzváno Sdružení k navržení ustanovení týkajích se úkolů SDH. Starosta K. Richter nastínil problém ochrany obyvatel, který se stále nedaří mezi dobrovolné hasiče rozšířit.

            Na VV byl uložen úkol projít materiály připravované ústředními odbornými radami a dát je do souladu s novými stanovami (zabezpečí vedoucí ÚOROO).

            VV odsouhlasil změnu zástupce KSH Ulk v ÚOROO, místo Lukáše Joba (pracovní i osobní zaneprázdněnost) bude novým členem Mgr. Pavel Foltys.

Ad 4 Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)

       Informace byly podávány v průběhu diskuse k jednotlivým bodům programu.

 

Ad 5 Systém vzdělávání v SH ČMS (normy znalostí)

            Vedoucí rady seznámil s materiálem ÚORVz, který obsahuje tyto skutečnosti:

 • základním úkolem ÚORVz je vytvořit systém vzdělávání pro členy a funkcionáře SH ČMS (s výjimkou odborné přípravy členů JSDHO a školení vedoucích mládeže)
 • cíl-zlepšovat odborné znalosti a dovednosti členů SH ČMS

    Konkrétně jde o tyto záležitosti:

 • ve spolupráci s ostatními OR vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS a to na všech úrovních
 • navrhnout cestu přenosu potřebných informací k cílové skupině (příručkou, školením, e-learingovým studiem apod.)
 • navrhnout organizační řešení jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně jejich ekonomického zabezpečení

K tomu ÚORVz zpracovala tabulky pro OR, aby:

 • zpracovaly normy znalostí pro uvedené funkcionáře SH ČMS
 • navrhly vzdělávací aktivitu (příručka, využití hasičských tištěných médií, prezenční studium, e-learingové studium, vzdělávací internetové stránky SH ČMS)
 • stanovily využití systému, který umožňuje získání odbornosti (odznaků odbornosti), studium UDH, každoroční (pravidelné) školení
 • navrhly kdo bude mít odpovědnost za realizaci
 • zamyslely se nad možnostmi motivace ke vzdělávání (Pozn: vzdělávací akce byla zajištěna, dokonce nabízena zdarma, či s minimálním poplatkem a přesto účast se rovnala nule).

 ÚOROO zpracuje normy znalostí pro tyto funkce:

 • referent preventivně výchovné práce a ochrany obyvatelstva SDH (ve spolupráci s ÚORP)
 • referent preventivně výchovné práce a ochrany obyvatelstva okrsku (ve spolupráci s ÚORP)
 • vedoucí odborné rady ochrany obyvatelstva OSH
 • vedoucí odborné rady ochrany obyvatelstva KSH
 • členové odborné rady OO OSH
 • členové odborné rady OO KSH
 • členové ÚOROO

V prvním kroku zpracovat normy znalostí na úrovni SDH.

ÚORV zpracovala vzor „Doporučené normy znalostí pro výkon funkce………“

K tomu vedoucí ÚOROO zpracuje návrhy pro příslušné funkce, zašle členům ÚOROO a materiál se projedná na ÚOROO v říjnu 2018.

ÚOROO zpracovala „Minimum pro hasiče“.

Minimum znalostí a dovedností členů SDH lze rozdělit na 2 skupiny:

 • Znalosti a dovednosti, které by měl znát každý člověk (a hasič jde příkladem)
 • Znalosti a dovednosti, které se mohou uplatnit při pomoci obci nebo jednotce

Z toho bude ÚOROO vycházet i při plnění požadavků ÚORVz

V rámci diskuse k tomuto bodu zmínil vedoucí rady myšlenku zavedení kursů k sebeochraně členů Sdružení ve 2 variantách:

Varianta A

Připravit kurs k sebeochraně členů Sdružení, včetně poskytování první předlékařské pomoci Prioritně e-learnig, závěrečné testy (obdoba kursů U3V pořádaných ve spolupráci s TUO-FBI,…)

Varianta B

Připravit kurs „hasičského minima“ – všechny oblasti tak, aby se hasič orientoval (věděl kde co má hledat!) např. ve stanovách, v práci s mládeží, represe, prevence, OO, stejnokrový předpis, vyznamenání, symbolika, ekonomické základy……

Prioritně e-learnig, závěrečné testy před výborem SDH

O tomto problému vystoupil vedoucí ÚOROO na VV SHČMS dne 20.4.2018

Kurs hasičského minima by mohl být:

 • podmínkou (požadavkem) na vyslání člena do vyšších nebo odborných kursů

a/ nebo

 • motivační – v rámci kursu se dozví o různých oblastech „hasičského života“, může se v některé oblasti „vidět“ a tam se může dále vzdělávát (i podle funkce, zájmu apod.…)
 • Mohla by to být cesta jak odstranit některé problémy porušování stanov, předpisů a jak rozšířit vzdělanost hasiče na vyšší úroveň než u běžného občana

P.Vícha – souhlas s minimem, mohlo by to být po vzoru HZS ČR (základní a odborné normy)

M.Rada – každá odbornost by měla mít vzdělání, u řadového člena by mohla stačit „malá   příručka (max. do 10 stránek) se základními údaji ze života Sdružení

Ad 6 Celostátní seminář

     Na základě připomínek členů rady se navrhuje následovné:

Termín: říjen 2019 (1. nebo 2. týden)

Místo:  CHH Přibyslav, popř. ÚHŠ Bílé Poličany (pokud bude realizován projekt centra OO a mládeže)

Rozsah: jednodenní, s možností ubytování den předem

Cíl : zhodnocení realizace úkolů ochrany obyvatelstva ve Sdružení, spolupráce se zainteresovanými subjekty, směry dalšího rozvoje po sjezdu v roce 2020

Účastníci: na seminář pozvat zástupce odborných rad Sdružení, zejména prevence, represe, vzdělávání, mládež a mimo Sdružení:

 • HZS ČR (GŘ a kraje)
 • Vzdělávací zařízení HZS ČR/MV-IOO LB, SOŠ PO a VOŠ PO FM, ŠVZ HZS ČR
 • Krajské úřady + Asociace
 • Svaz měst a obcí
 • Sdružení místních samospráv
 • Rada seniorů
 • Vysoké školy – zejména VŠB-TU Ostrava, zvážit účást UO Brno, PA ČR, FBMI – obor CNP, JČU (ZSF-Ústav ochrany obyvatelstva), FLKŘ UTB v Uherském Hradišti (ústav ochrany obyvatelstva + ústav krizového řízení)

K tomu zpracovat harmonogram přípravy semináře do jednání ÚOROO v říjnu 2018 (vedoucí ÚOROO)

Ad 7 Problematika SDOO

 • právní výklad postavení SDOO

Byl zpracován, připomínky z KSH Plzeň HZS kraje byly využity, je vyvěšen na www.dh.cz

 • vztah mezi jednotkou SDH a SDOO SDH

Členové ÚOROO vyjádřili elektronickou cestou svůj názor na výklad tohoto problému. Na otázku zda je oprávněn velitel JPO vyžadovat osobní pomoc (tj. i povolání členů SDOO) odpověděli 4 ano, 4 ne a jeden jen v případě pověření velitelem zásahu nebo s jeho vědomím. Z diskuse rovněž vyplynulo, že velitel může požádat o pomoc, ale musí to uvést do zprávy o zásahu.

K tomu vedoucí rady požádá GŘ o stanovisko.

 • vazby mezi okrskem, OSH a SDH (SDOO)

Členové ÚOROO vyjádřili elektronickou cestou svůj názor na tento problém. Všichni souhlasili s vytvořením vazeb na základě smluvního vztahu. Většina podporuje formu dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi OSH a HZS kraje (dle zákona o IZS), tj. jako statut ostatní složky IZS.  Jednotlivci podporují i další formy dohod, ale ÚOROO začne pracovat na většinově odsouhlasené formě.

K tomu zpracovat návrh dohody do ÚOROO v měsíci říjnu (vedoucí rady)

 

 • zapojení SDH (popř. SDOO) do činnosti KSH v případě činnosti tzv. "PANELŮ"

Členové ÚOROO vyjádřili elektronickou cestou svůj názor i na tento problém. Všichni souhlasili s vytvořením vazeb na základě smluvního vztahu. Většina podporuje formu dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi OSH a HZS kraje (dle zákona o IZS), tj. jako statut ostatní složky IZS.  Jednotlivci podporují i další formy dohod, ale ÚOROO začne pracovat na většinově odsouhlasené formě.

K tomu zpracovat návrh dohody do ÚOROO v měsíci říjnu (vedoucí rady)

 

 • zařízení CO a dobrovolní hasiči

Informaci zaslala Plk a Lik. Za Plk zaslal stanovisko HZS kraje, který preferuje postupovat podle zákona o IZS a vytvářet zařízení civilní ochrany (CO) před možností vytváření SDOO. V kraji je vytvořeno 25 zařízení CO, jejichž činnost je zaměřena na evakuaci a hygienickou očistu osob. I zde je však možnost zapojování členů a členek SDH do činnosti v těchto zařízeních. V Lik je 44 zařízení CO, z toho je 23 zaměřeno na evakuaci, 18 na zabezpečení nouzového přežití,1 na vyprošťování a 2 na označování nebezpečných oblastí.

Vedoucí rady informoval o existenci družstva CO v Táboře, které vzniklo v roce 2015 podle požadavků povodňové komise města a to z důvodu zjednodušení nasazování potřebných sil (nemusí se žádat přes KOPIS). Je vytvořeno na principu zařízení CO z dobrovolných hasičů z SDH na území města Tábora, zejména z příměstských částí, kteří vykonávají činnosti podle požadavků orgánů města jako občanskou výpomoc (poskytnutí osobní pomoci ze zákona). Výcvik a školení členů jednotky CO je zaměřen na protipovodňová opatření  (stěny, zábrany, ochrana kanalizace), zdravotnickou první pomoc (transport raněných), evakuaci. Nemá povinnost výjezdu do 10 minut, k nástupu a k výkonu činnosti má více času, protože nutnost výstavby technických zařízení pro ochranu obyvatelstva nastává   zpravidla až po delším čase průběhu události. Na základě dohody se starostou města byl stanoven početní stav jednotky CO na 14 osob. Jednalo se zejména o členy JPO V bez techniky ze 4 SDH, kteří kvitovali kladně, že má o ně někdo zájem a že mohou být užiteční.

Výhody pro SDH:

 • zvýšení společenského uplatnění těchto sborů
 • zlepšení materiální situace a vybavení sborů (pracovní uniformy, zásahová obuv, zásahové přilby a dopravní prostředky-dopravní automobil) z prostředků města

Poznámka:

Naše SDOO mohou prioritně vznikat nejen u SDH, které nemají jednotku, ale i u těch které JSDHO mají, ale nemají požární techniku.

 • spolupráce se SŽDC

Většina členů rady hlavně z řad profesionálních hasičů nepodporuje myšlenku této spolupráce s několika důvodů, zejména nejasnosti pojmu dlouhodobého řešení MU na železnici (řešení cestou evakuace nebo pokračování cesty náhradními prostředky?), nutnosti zajištění odborné přípravy týkající se předpisů na železnici (problém u dobrovolníků-zdravotní způsobilost ke vstupu do kolejiště). Do řešení MU vstupuje také Drážní úřad.

 • asistenční centra pomoci a evakuační střediska v Praze s využitím hasičských zbrojnic, JSDHO a SDOO.

V Praze se vytypovávají místa Asistenčních center pomoci a evakuačních středisek a řeší se jejich zabezpečení. Asistenční centra pomoci (ACP) řeší dotazy veřejnosti, zejména příbuzných obětí při mimořádné události. Vytváří je HZS ve spolupráci se složkami IZS a dalšími orgány (např. nemocnice) a měly by odlehčit práci obsluhám tísňových linek. Úkol by měl být splněn do konce roku 2018. Evakuačních středisek je vytypováno přes 400 (školy, úřady, divadla, sportoviště,….) a bude se řešit jejich obsluha.

K využití SDH/SDOO k tomuto úkolu se uskutečnilo jednání 2.5. v 09.00 u HZS HMP.

 • zapojení SDH/SDOO je vítáno
 • mohly by působit v ACP

– technická a organizační příprava činnosti ACP

 • obsluha ACP – vhodní členové nejlépe se znalostmi psychosociální práce, popř. účastníci kursu, který HZS HMP připravuje ke konci roku
 • mohly by působit v evakuační střediscích
 • v hasičských zbrojnicích jako evakuačních střediscích
 • příprava evakuačního střediska popř. jeho obsluha (mimo hasičské zbrojnice)
 • doporučuje uzavřít smlouvu mezi HZS HMP a MSH Praha, s tím, že zapojení SDH může být řešeno individuálním způsobem (tj. např. zapojení SDOO Braník + jednotlivci z jiných SDH)
 • nasazení SDH/SDOO by bylo řešeno jako druhosledové (v 1. sledu jednotky SDH)

Ad 8 Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti

Koordinátorka PVČ z GŘ HZS seznámila ÚOROO s novinkami v preventivně výchovné činnosti u HZS ČR (prezentace kpt. Mgr. M. Talichové připojena k zápisu)

Obsahem prezentace bylo:

 • seznámení s projektem „Hasiči pro školy“
 • nová kampaň Záchranného kruhu
 • nové příručky pro zdravotně postižené
 • činnost expertní meziresortní pracovní skupiny pod vedením MŠMT k optimalizaci vzdělávání v bezpečnostních tématech
 • nový kurz pro management škol a školských zařízení
 • statistika v PVČ za rok 2017

ÚOROO bude pracovat na naplnění web stránek SHČMS/Ochrana obyvatelstva/rady obyvatelstvu/. Základem je minimum pro hasiče připravené na minulých jednáních.

Ad 9 Vazba mezi referentem prevence a výchovy a instruktorem PVČ

Návrh vazby mezi referentem prevence a výchovy a instruktorem PVČ byl projednán v ÚOROO a po dohodě s vedoucím ÚORP zaslán k dalšímu řečení.

Ad 10 Různé

 • ÚORR navrhuje v roce 2019 provést cvičení JSDHO, SDOO, ZCO k oblasti ochrany obyvatelstva. Cvičení by mohlo být celostátní, ale to nebude tak jednoduché. Jednodušší bude po krajích nebo v rámci cvičení HZS nebo krajů, ORP a obcí, které se stejně dělají.

Vedoucí rady uvedl jako příklad cvičení ochrany obyvatelstva, které provedl okrsek Nýřany 13.-14.4.2018. Účelem cvičení bylo ověření činnosti JPO, SDH a jejich členů, zapojených do systému OO (družstva OO SDH), při společném zásahu v rámci řešení povodňových stavů.

K tomu: úkol pro členy ÚOROO – vytipovat tato cvičení, zjistit termíny a popř. se zúčastnit nebo udělat výjezd ÚOROO na zajímavá cvičení. Na podzimní ÚOROO předat prvotní informace, na únorové ÚOROO 2019 sdělit konkrétní akce a termíny.

 • Informace o spolku ZEM-DOM
 • je založen dle občanského zákoníku, působí na území celé ČR
 • ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany, jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na MU a KS
 • chtějí navázat spolupráci se SHČMS
 • zaměřují se zejména na civilní obranu, tj. řešení ochrany obyvatelstva za války, zejména ukrytím

K materiálům získaných od spolku se rozvinula diskuse. Prakticky všichni zúčastnění odmítli spolupráci s touto organizací na centrální, krajské a okresní úrovni. Hlavní důvodem je orientace její činnosti výrazně na problematiku civilní obrany, zejména pro období válečného stavu.

V závěru bylo pouze doporučeno členům rady příležitostně informovat sbory v obcích o existenci spolku (klubů) a náplní činnosti s tím že lze místně spolupracovat např. při Dnech otevřených dveří na hasičských zbrojnicích (kluby veteránů vojenské techniky, které jsou součástí spolku disponují zajímavou technikou)

 • ukázka na Pyrocaru

Byla dohodnuta ukázka dekontaminace s využitím improvizovaných prostředků na CAS (žebříky, hadice, plachty, proudnice). Ukázka bude provedena na závěr sobotního programu po ukázce „pěnová show“. Zabezpečí R.Dudek a SDH Ostrava-Radvanice za účasti vedoucího ÚOROO.

Ad 11 Návštěva expozice ochrany obyvatelstva v CHH

          Účastníci navštívili expozici s odborným výkladem vedoucího rady.

 

Termín dalšího jednání konec října/začátek listopadu. Bude upřesněno elektronickou cestou.

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO