Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 19.2.2019

Místo: Hasičský dům, Praha

Účast

Přítomni: Martínek Bohumír, Šustr Jiří, Štyndl Pavel, Strejc Vladislav, Vacek Miroslav, Vícha Petr, Rada Michal, Bartoň Tomáš, Dudek Richard, Capil Vojtěch, Čížek Martin, Poul Tomáš (místo Vávra Radek),

Hosté: Radová Dagmar, Talichová Martina (GŘ)

Omluveni: Slámečka Jan, Maděra Antonín,Vondruška Vladimír, Hrubý Václav, Jankovský Václav, Ryba František, Faltys Pavel, Tašlová Johana.

Program:

1) Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

2) Stav plnění dlouhodobých úkolů, plán práce ÚOROO na rok 2018

 - upřesnění na rok 2019

3) Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

4) Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)

 - možnosti zapojení SDOO do cvičení realizovaných v rámci krajů

 - kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu

5) Právní postavení SDOO – reakce na připomínky

6) Zaměření PVČ v roce 2019 (GŘ HZS)

7) Možnosti spolupráce OSH a ORP

8) Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti

- Rubrika na dh.cz - Rady obyvatelstvu

- Hasičské noviny – možnosti publikace materiálů pro PVČ

9) Harmonogram přípravy semináře k ochraně obyvatelstva

10) Různé

 - informace o konferenci OO 2019 v Ostravě

 

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

Úkoly z jednání dne 30.10.2018 byly splněny nebo jsou rozpracovány a byly předmětem únorové ÚOROO

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů, plán práce ÚOROO na rok 2018

Byla zpracována Zpráva o činnosti ÚOROO za rok 2018 a úkoly stanovené sjezdem byly rozpracovány do Plánu práce na rok 2019.

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

            Sjezd Sdružení v roce 2020 bude v Brně. Na jednání s pracovníky GŘ v únoru 2019 byla zmíněna informace o přípravě nové koncepce ochrany obyvatelstva, která bude předložena vládě v roce 2020. Změny v legislativní oblasti týkající se ochrany obyvatelstva se nechystají.

Ad 4 Informace z činnosti KOR a OOR, odborníků (stav plnění usnesení VV č.8/2016)

Zástupci MSH Praha informovali o stavu přípravy kursu specialistů OO v Praze. Kurs proběhne 1.-2.12, přihlášeno je 15 členů SDH.

          Ve Středočeském kraji proběhl kurs techniků ochrany obyvatelstva, jednotky PO se začínají vybavovat materiálem pro ochranu obyvatelstva.

          M.Rada - ve spolupráci s GŘ se připravují pomůcky pro tělesně i duševně postižené (forma piktogramů), které jednoduchým způsobem vysvětlují jak se chovat v případě mimořádné události.

  1. Bartoň – Zlínský kraj připravuje „karty“ (manuály) pro neslyšící ve spolupráci se Svazem neslyšících, které ukazují, jak se chovat v případě mimořádné události. Vzhledem ke své jednoduchosti se dají použít i pro mentálně postižené.

          P.Štyndl – částečně proběhl a v roce 2019 bude dále probíhat výcvik obsluh kontejnerů nouzového přežití se zapojením dobrovolných hasičů.

          J.Šustr – 16.3. se uskuteční pravidelný seminář k problematice prevence a ochrany obyvatelstva. Účast vedoucí ÚOROO.

          R.Dudek – informoval, že na školení nových starostů v Msk bude podána informace i jednotkách a sborech dobrovolných hasičů. Dále informoval o připravovaném kempu pro mládež ve věku 16-18 let, který se uskuteční v ÚHŠ Jánské Koupele v rozsahu 8 dnů. Jde o projekt hrazený z prostředků Msk, jeho obsahem bude problematika požární ochrany, ochrany obyvatelstva, povodní, lezectví, fyzická příprava. Cílem bude připravit zájemce o členství v jednotkách PO. Předpokládaná účast 40.

Ad 5 Právní postavení SDOO – reakce na připomínky

            Je připravena reakce na připomínky Komory velitelů (p.Chlebo) k materiálu právní postavení SDOO. Byly projednány s ředitelem OIZS GŘ HZS a v ÚOROO a nebyly k němu připomínky. Kompletně bude dopracován po jednání s HVP ohledně pojištění SDOO a obecně členů SDH nezařazených v jednotkách a poskytujícím osobní pomoc na výzvu velitele zásahu, jednotky nebo starosty obce.

Ad 6 Zaměření PVČ v roce 2019 (GŘ HZS)

            Přednesla koordinátorka PVČ z GŘ HZS ing. Martina Talichová. Prezentace je přiložena k zápisu.

 

Ad 7 Možnosti spolupráce OSH a ORP

            Návrh vzala rada na vědomí. Bude zařazeno na semináři 23.10.2019.

Ad 8 Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti

Vedoucí seznámil s návrhy na další směrování PVČ. Představil dva náměty pro letáky v ikoně „Rady obyvatelstvuˇ“ na webových stránkách Sdružení.  Ikona by měla obsahovat kromě návrhů letáků, texty využitelné do tisku nebo na vývěsku a prezentace k využití při besedách, popř. přednáškách. Jako vhodné se jeví využit potenciál studentů UDH.

Snahou bude vytvoření pravidelné rubriky „Ochrany obyvatelstva“ v Hasičských novinách – články a upoutávky na webové stránky Hasičských novin. Projednat na redakční radě 5.3.2019.

Ad 9 Harmonogram přípravy semináře k ochraně obyvatelstva

Termín: 23.říjen 2019, CHH Přibyslav

Cíl semináře:

  • zhodnocení realizace úkolů OO ve Sdružení po IV. Sjezdu
  • úroveň spolupráce se zainteresovanými subjekty
  • možnosti další spolupráce,
  • směry dalšího rozvoje po VI. sjezdu v roce 2020

Účastníci: cca 30 osob - odbornosti SH ČMS, HZS ČR, Krajské úřady + Asociace, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Rada seniorů, Vysoké školy –VŠB-TU Ostrava, PA ČR,

Připravit návrhy materiálů na seminář a projednat na ÚOROO v květnu (vedoucí)

Ad 10 Různé

 Vedoucí rady informoval o konferenci „Ochrana obyvatelstva 2019“ na VŠB v Ostravě a o schválení telekomunikačního kodexu EU, který by měl být legislativně upraven v členských zemích v roce 2022.

Dále informoval o okresní soutěži pro kolektivy MH - Floriánek Prahy, který letos organizuje   OSH Praha -západ.  Do soutěže jsou zahrnuty následující dílčí soutěže:

  • Požární ochrana očima dětí a mládeže (jaro 2019)
  • Okresní kolo uzlové štafety (Středokluky, 16. 3. 2019)
  • Pohár starosty města Libčice n. Vlt. - požární útoky MH (27. 4. 2019)
  • Orientační běh v Jinočanech (31. 8. 2019) - zaměřen na znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva, požární prevence, základy první pomoci a orientace v terénu.

Termín dalšího jednání 9.5.2019 v Praze.

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO