ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapsala: Nikola Fenclová

Program jednání:

1. Stálé body jednání

2. Informace o změně právních a technických předpisů z oblasti PO (novinky a změny)

3. Spolupráce ÚORP s odborem zajišťování příčin požárů MV GŘ HZS ČR, poznatky ze statistiky za rok 2021, zaměření preventivně výchovné činnosti v r. 2022

4. Novelizace otázek zkušebních testů pro odbornost „preventista III a II“, zpracování učebních textů pro preventisty

5. Vyhodnocení průběhu získávání odbornosti „preventista III, II a I“ v r. 2021

6. Témata pro školení na Univerzitě dobrovolného hasiče 2022

7. Strategie činnosti ÚORP do roku 2025

8. Různé

K bodu 1)

Zasedání ÚORVO zahájil a řídil náměstek starostky SH ČMS Ing. Jan Aulický. J. Aulický přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Následně představil novou referentku úseku prevence sl. Nikolu Fenclovou.

Během jednání ÚORP přišli přítomné pozdravit členové Vedení SH ČMS – starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková a 1. náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon.

J. Aulický oznámil vzdání se své funkce z pozice vedoucího ÚORP a informoval o jednání VV SH ČMS, kde se o této skutečnosti jednalo. Zároveň vyzval přítomné členy, zda by někdo o uvolněnou pozici neměl zájem a tím se současně stal členem VV SH ČMS. Nikdo však z přítomných členů pozici vedoucího rady prozatím nepřijal.

Dále informoval o činnosti VV SH ČMS a přiblížil některé záležitosti, kterými se v současnosti zabývá. Následně potvrdil Koncepci podpory úseku prevence 2021+.

K bodu 2)

Členové ÚORP byli informováni o změně zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a o změně vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

K bodu 3)

J. Aulický informoval o spolupráci s GŘ HZS ČR, která však nebyla dosud zrealizována. Do budoucna této rady bude úkolem navázat spolupráci s GŘ HZS ČR, Hasík CZ, Sdružení Citadela a obnova spolupráce se Záchranným kruhem.

K bodu 4)

J. Aulický přítomné seznámil, že otázky zkušebních testů pro odbornost „Preventista III a II“ řešil s L. Kalvarovou v minulém roce, včetně připomínek od J. Červáka.

K. Bogapovová poznamenala, že na webových stránkách jsou k dispozici pouze otázky z roku 2016 a navrhla zveřejnit otázky zpracované J. Červákem.

J. Aulický jednal s panem Milanem Hoffmanem ohledně programu zkušebních testů a je schopen v něm jakoukoli otázku změnit či předělat celý program. Rada se tedy musí domluvit, zda se bude používat připravený program nebo se dá pokyn k předělání.

Usnesení č. 1/2022: ÚORP ukládá N. Fenclové uveřejnění aktuálních zkušebních testů pro odbornost „Preventista III a II“ na webové stránky, včetně programu těchto zkušebních testů.

K bodu 5)

Členové rady sdělili své zkušenosti se získáváním odbornosti „Preventista III, II a I“ v rámci svého KSH i OSH.

K bodu 6)

J. Aulický vyzval členy rady, kdo by se ujal pozice přednášejícího na Univerzitě dobrovolného hasiče. Následně informoval o celém projektu.

J. Kožnárek se nabídl jako přednášející, jelikož školení je zároveň jeho pracovní náplní. A dále si připraví osnovu přednášených témat.

Usnesení č. 2/2022: ÚORP ukládá J. Kožnárkovi vypracování učební osnovy pro UDH 2022.

M. Strnadel vznesl problém ohledně zaevidování osvědčení z UDH do programu Centrální evidence SDH. Momentálně se tato informace nepřenese do OSH.

N. Fenclová reagovala na připomínku M. Strnadela a navrhla řešení:

a) UDH bude sama zadávat jednotlivé absolventy do Centrální evidence SDH;

b) UDH zašle seznam absolventů na Kancelář SH ČMS a následně proběhne zaevidování.

Na závěr přislíbila kontaktování ředitele ÚHŠ Ing. Jana Kargera pro informování se o rozvržení studijního harmonogramu.

K bodu 7)

Přítomným členům ÚORP byl rozdán písemný materiál Koncepce podpory úseku prevence 2021 +. Tato koncepce bude zařazena do celkové Koncepce činnosti SH ČMS a předložena ke schválení na jednání SS OSH 9. 4. 2022.

N. Fenclová zašle elektronickou podobu této koncepce společně se zápisem z tohoto jednání.

K bodu 8)

J. Aulický připomněl přítomným členům rady vyhodnocení soutěže POODM na dalším jednání ÚORP, které se bude konat dne 17. 5. 2022 od 10:00 v zasedací místnosti Hasičského domu v Praze. Následně informoval členy o slavnostním předávání vítězných prací na Hasičských slavnostech v Litoměřicích dne 10. 6. 2022 od 10:00 v Restauraci Koliba.

K. Bogapovová navrhla přítomnost odborného konzultanta při vyhodnocení POODM 2022 paní Mgr. Ivu Kittliz.

ÚORP s K. Bogapovovou souhlasila a požádali ji o komunikaci s paní I. Kittliz.

Usnesení č. 3/2022: ÚORP ukládá N. Fenclové organizační zajištění v rámci vyhlášení POODM 2022.

Následně se rozvinula krátká diskuze ohledně kategorií a jejích podmínek v soutěži POODM.

M. Strnadel navrhl vznik semináře pro členy KORP i OORP.

J. Aulický seznámil přítomné s průběhem semináře na úseku represe v rámce KSH i OSH. Přislíbil otevření tématu na jednání Vedení SH ČMS či VV SH ČMS.

Následně se rozvinula diskuze ohledně nápadu na seminář pro úsek prevence.