ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: J. Aulický, H. Lánská, Z. Květon, P. Pagáč, J. Kosina, M. Dufka, K. Bogapovová, J. Kožnárek, M. Dostál, L. Kalvarová, J. Majer

Omluveni: A. Teplý, J. Jakuba, M. Strnadel, J. Červák

Přizvaní hosté: I. Kittliz

Zapsala: Nikola Fenclová

Program jednání:

1. Stálé body jednání

2. Vyhodnocení vítězů republikového kola soutěže POODM za rok 2021/2022

3. Informace k obsahu a oblasti aplikace změn právních a technických předpisů na úseku požární ochrany

4. Zaměření odborné přípravy preventistů v r. 2022

5. Posouzení kritérií pro vyhlášení soutěže POODM pro rok 2023. Vyhodnocení přijatelnosti prací předložených podle Propozic soutěže.

6. Situace v činnosti okresních a krajských odborných radách prevence.

7. Strategie činnosti ÚORP do roku 2025

8. Různé

K bodu 1)

Zasedání ÚORP zahájil a řídil náměstek starostky SH ČMS Ing. Jan Aulický. J. Aulický přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady.

J. Aulický informoval o ukončení členství u SH ČMS a zároveň vzdání se své funkce na pozici člena ÚORP zástupce Libereckého kraje P. Tlacha.

V rámci kontroly plnění úkolů z minulého jednání byla požádána N. Fenclová o zhodnocení.

- usnesení č. 1/2022 = uveřejnění aktuálních zkušebních testů pro odbornost „Preventista III a II“ na webové stránky.

Splněno.

- usnesení č. 2/2022 = vypracování učební osnovy pro UDH 2022.

Úkol trvá. J. Kožnárek informoval o komunikaci s J. Kargerem ohledně studijního plánu UDH.

- usnesení č. 3/2022 = organizační zajištění v rámci slavnostního vyhlášení POODM

Úkol trvá. N. Fenclová informovala o doposud zajištěných organizačních záležitostí a blíže seznámila úkoly, které je potřeba ještě zajistit.

J. Aulický dále informoval o záležitostech z jednání ústředních orgánů SH ČMS, tedy především o navýšení členských odvodů.

K bodu 2)

J. Aulický navrhl, aby se vyhodnocení soutěžních prací v republikovém kole přesunulo na konec tohoto jednání. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasili.

Vyhodnocení republikového kola probíhalo současně ve třech vytvořených skupinách, kdy jednotlivé skupiny vyhodnotily svou přidělenou část soutěže – tedy literární, výtvarnou a digitálně technologickou.

Usnesení č. 4/2022: ÚORP ukládá N. Fenclové zajistit rozposlání pozvánek na slavnostní vyhodnocení celorepublikového kola všem oceněným.

K bodu 3)

L. Kalvarová obeznámila přítomné s novou normou ČSN 078304 – Tlakové nádoby na plyny, kde byla upravena provozní pravidla.

J. Majer informoval o novele vyhlášky Ministerstva vnitra č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

K bodu 4)

N. Fenclová vyzvala přítomné k uspořádání semináře pro úsek prevence a zároveň vytvoření osnovy témat pro školení.

K. Bogapovová upozornila na potřebu aktualizace dosavadních materiálů.

J. Aulický podotkl přizvání HZS ČR či jiných subjektů na seminář pro preventisty. Dále navrhl místo konání semináře v Přibyslavi na 2 dny.

Na toto téma se následně rozvedla krátká diskuze.

Usnesení č. 5/2022: Členové ÚORP souhlasí s uskutečněním semináře pro preventisty. Do dalšího jednání ÚORP zašlou své náměty na osnovu témat pro školení N. Fenclové, které budou následně projednány.

ÚORP ukládá úkol N. Fenclové – zajištění informací ohledně volného podzimního termínu v Přibyslavi společně s podmínkami akce.

K bodu 5)

J. Aulický upozornil na potřebu zpracování nového tématu pro digitálně-technologickou část a stanovení nových termínů pro 49. ročník soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.

H. Lánská navrhla zaměření se na problematiku „komíny“.

K. Bogapovová navrhla téma „elektromobilita“.

P. Pagáč poznamenal, zda by nebylo možné téma pro digitálně-technologickou část rozšířit i do ostatních kategorií. Následně se rozvinula krátká diskuze.

K. Bogapovová navrhla přeformulování části ohledně odevzdávání prací v rámci digitálně-technologické části.

H. Lánská dále poznamenala vícečlennou účast u kategorie DT, které není jasně definováno v Organizačním zabezpečení a mělo by se to sjednotit. Na toto téma vznikla krátká diskuze.

Usnesení č. 6/2022: Členové ÚORP se shodli na otevření kategorie DT 2 pro kolektivy, kdežto kategorie DT 1 zůstane pouze pro jednotlivce.

K bodu 6)

Přítomní členové ÚORP informovali o jednáních v rámci krajských odborných rad prevence, které se v současnosti týkala především vyhodnocení soutěže POODM.

K bodu 7)

J. Aulický informoval o schválení Koncepce pro úsek prevence na Shromáždění starostů OSH.

K bodu 8)

N. Fenclová informovala o své účasti na Konferenci Červený Kohout v Českých Budějovicích a odkázala přítomné na možnost získání odpřednášených prezentací na webu konference.

Další jednání ÚORP je naplánováno na 4. 10. 2022 od 10,00 hod. v Praze.