ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   J. Aulický, H. Lánská, Z. Květon, P. Pagáč, J. Kosina, M. Dufka, K. Bogapovová, A. Teplý, J. Kožnárek, J. Jakuba, L. Kalvarová

Omluveni: J. Červák, M. Dostál, M. Strnadel, J. Majer

Přizvaní hosté: M. Štěpánek

Zapsala:  Nikola Fenclová

 

Program jednání:

 1. Stálé body jednání.
 2. Příprava plánu činnosti ÚORP na rok 2023.
 3. Spolupráce ÚORP s odborem zjišťování příčin požárů MV GŘ HZS ČR.
 4. Různé

K bodu 1)

Zasedání ÚORP zahájil náměstek starostky SH ČMS Ing. Jan Aulický. J. Aulický přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady.

J. Aulický pověřil vedením jednání referenta úseku prevence N. Fenclovou, která následně po přivítání hostů představila nového vedoucího úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva Mgr. Martina Štěpánka. 

Kontrola plnění úkolů z minulých jednání:

 • usnesení č. 2/2022 = vypracování učební osnovy pro UDH 2023.

Úkol trvá. J. Kožnárek ve spolupráci s K. Bogapopovou připraví učební osnovu pro UDH.

 • usnesení č. 3/2022 = organizační zajištění v rámci slavnostního vyhlášení POODM

Splněno.

 • usnesení č. 4/2022 = zajištění pozvání oceněných na slavnostní vyhodnocení celorepublikového kola POODM.

Splněno.

 • usnesení č. 5/2022 = zajištění informací ohledně volného termínu v Přibyslavi.

Splněno.

Dále J. Aulický informoval o záležitostech z jednání ústředních orgánů SH ČMS:

 • Hotel Přibyslav – ukončení činnosti současného provozovatele k 31. 12. 2022;
 • konání akce Pyrocar;
 • Hasičské slavnosti Litoměřice – v rámci stánku SH ČMS měla MSH Praha připraven preventivně výchovný program pro děti;
 • jednání Vedení SH ČMS s HZS ČR.

V rámci dlouhodobých úkolů N. Fenclová poukázala na zaměření činnosti vyplývající z Koncepce úseku prevence 2021+.

K. Bogapovová poukázala na potřebu praktičnosti a interaktivnosti a v příklad uvedla KSH Pardubického kraje, kde mají interaktivní předměty pro preventivně výchovnou činnost.

P. Pagáč zdůraznil potřebu osvěty prevence nejen v rámci sboru, ale i v rámci širší veřejnosti, k čemuž poslouží i správná propagace oblasti požární prevence.

Dále se členové rady podělili o své zkušenosti a praktiky v rámci svých KORP a OORP. V návaznosti se na toto téma rozvedla rozsáhlá diskuze.

V rámci organizačních záležitostí K. Bogapovová poukázala na potřebu aktualizace současných dokumentů v závislosti na úpravě legislativy a potřebě uspořádání těchto dokumentů na www.dh.cz. V této souvislosti P. Pagáč upozornil na potřebu sjednocení vzdělávacích materiálů.

Z. Květon navrhl vytvoření vzdělávacích prezentací např. pro starosty SDH či na nejrůznější témata např. komíny.

L. Kalvarová informovala o tvorbě učebních textů pro preventisty.

V návaznosti na toto téma N. Fenclová na námět M. Štěpánka navrhla aktualizaci současných dokumentů a tvorbu nových, formou „připomínkování“ a požádala M. Štěpánka o bližší informace k tomuto procesu.

Usnesení č. 7/2022: ÚORP schvaluje formu aktualizace dokumentů a tvorbu nových materiálů formou „připomínkování“.

K bodu 2)

N. Fenclová představila sestavený Rámcový plán činnosti na rok 2023.

Usnesení č. 8/2022: ÚORP schvaluje po zapracování připomínek Rámcový plán činnosti na rok 2023.

K bodu 3)

N. Fenclová informovala členy ÚORP o připravované žádosti jednání s odborem prevence MV GŘ HZS ČR. V rámci zaměření PVČ odkázala na Koncepci pro úsek prevence 2021+, která byla projednána v dřívějším bodě jednání.

 K bodu 4)

POODM

N. Fenclová informovala přítomné o zařazení soutěže POODM do Informativního seznamu soutěží a přehlídek MŠMT, předložila vypracované Organizační zabezpečení této soutěže pro rok 2023 a vyzvala přítomné pro návrhy místa konání republikového kola v roce 2023.

J. Aulický navrhl místem konání zámek v Přibyslavi.

Dále N. Fenclová vyzvala přítomné ke zhodnocení uplynulého ročníku, které se konalo při Hasičských slavnostech v Litoměřicích, a dala podnět pro zamyšlení k časovému uspořádání na následujících Hasičských slavnostech v Litoměřicích.

V návaznosti na toto téma se rozvinula rozsáhlá diskuze. 

Usnesení č. 9/2022: Členové ÚORP souhlasí s místem konání republikového kola soutěže POODM na zámku v Přibyslavi.

Vzdělávací seminář pro preventisty pro rok 2023

N. Fenclová vyzvala přítomné k rozvedení diskuze ohledně semináře pro preventisty v roce 2023 pro zástupce okresů a vedoucí KORP.

J. Aulický poznamenal, že by se nemělo jednat pouze o témata z úseku prevence, ale zároveň z úseku vnitroorganizačního.

K. Bogapopová vznesla námět témat ohledně novinek v legislativě.

Následně se rozvinula diskuze ohledně termínu konání a komplexní představy semináře.

 

Usnesení č. 10/2022: Členové ÚORP navrhují termín konání vzdělávacího semináře na 15. – 16. 4. 2023.

Dále členové ÚORP do dalšího jednání zašlou N. Fenclové své podněty na osnovu daného semináře a seznam případných pozvaných hostů, které budou projednány a uceleny na následujícím jednání ÚORP.

ÚORP ukládá N. Fenclové zajistit organizační záležitosti v téže věci.

 

Na závěr N. Fenclová informovala o účasti s M. Štěpánkem a  vedoucím ÚOROO P. Říhou na Konferenci Bezpečná společnost 2022, která se konala 4. – 5. 10. 2022 ve Vodňanech. Především ohledně spolku Centrum pro bezpečný stát a jejich preventivním programu ve virtuální realitě.

 

Další jednání ÚORP je naplánováno na 7. 2. 2023 od 10,00 hod. v Praze.