Zápis z jednání ÚORP, konané dne 17. března 2016 v Praze, Římská 45

Přítomni:  dle prezenční listiny

Program:

  1. Stálé body jednání, zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
  2. Informace k námětům na činnost v oblasti prevence
  3. Návrh obsahu záložky „prevence“ na stránkách www.dh.cz
  4. Informace k novele Metodického pokynu starosty SH ČMS k získávání odbornosti preventista III. stupně a II. stupně
  5. Novelizace testových otázek k získávání odbornosti preventista III. stupně a II. stupně a zařazení do programu na generování zkušebních otázek
  6. Aktuality, novely zákonů a nové vyhlášky na úseku PO
  7. Závěr

K bodu 1:

Vedoucí ÚORP zahájil dnešní jednání, přivítal přítomné a omluvil některé členy, kteří se nemohli jednání zúčastnit. Zapisovatelem dnešního jednání byl zvolen br. Dostál, ověřovatelé zápisu jsou: br. Vrba a br. Teplý.

Br. Majer zhodnotil dění od posledního jednání ÚORP. Pracovní skupina si splnila svůj úkol. Bylo stanoveno přechodové období k provádění školení odbornosti preventista. K metodickému pokynu se musela přepracovat důvodová zpráva, jelikož neměla správný formát. Dle nového metodického pokynu budou kladeny vyšší nároky na kanceláře OSH při vedení nové evidence odbornosti preventista. Preventisté III mohou spoluobčanům pouze poradit. Preventisté II. mohou poradit drobným živnostníkům. Zřízení referentů prevence ve sborech je dobrovolné, není potřeba to ukládat stanovami.

K bodu 2:

Paní Jaroslava Čečrdlová nám podala informace k námětům na činnost v oblasti prevence. Zhotovení loga pro soutěž POOD. HZS má podobnou soutěž, a tak pokusit se sladit termíny. Bylo zamítnuto, naše soutěž má tradici 42 let, jejich jen 8 let a probíhá v jiný termín. Máme se pokusit šířit aktuality z HZS. Pokud budou dané věci aktuální tak ano.

K bodu 3:

Paní Čečrdlová nám udělala společnou fotku, která bude umístěna na stránkách SH ČMS v záložce prevence. K problematice uspořádání proběhla plodná diskuse. Br. Majer dodá dokumenty, které tam chceme umístit. Dále zde budou odkazy na potřebné dokumenty, zákony a vyhlášky.

K bodu 4:

K bodu 5:

  1. z nově navržených testových otázek bude odebrána odpověď „D“, tak budou k dané otázce pouze tři možné odpovědi a dané testy půjdou zařadit do programu na generování zkušebních otázek. Upravené otázky se dodají panu Aulickému a on zajistí jejich zařazení do generovacího programu.
  2. rok 2016 je přechodný v testových otázkách. Pro rok 2017 budou vypracované nové otázky. Po korekci bude vydán vzor pro na průkazku pro preventisty. Průkazka bude jednotná pro všechny kraje. Ještě se rozhodne, kdo ji bude tisknout.

K bodu 6:

SH ČMS se sešlo s nakladatelstvím …………….. a SDH Květuš, které by nechalo tisknout potřebné brožury a dokumenty pro hasiče. Byla sepsána smlouva a vydány už první brožury zabývající se první pomocí. Následovat bude „Požární bezpečnost“ a „Ochrana obyvatelstva“. GŘ HZS bude garantovat správnost dokumentů. Bratr Majer požádal přítomné kolegy z VV ústředí, aby pomohli domluvit schůzku se Svazem měst a obcí, abychom mohli navázat spolupráci.

Br. Dostál požádal br. Aulického o zajištění doplnění Preventistů I. v evidenci SH ČMS.

Dokumenty pro vzdělávání MH v oblasti prevence jsou zastaralé. Potřeba oslovit radu mládeže a požádat je o provedení oprav.

Pokusit se nechat vytisknout nové propagační materiály v oblasti prevence, záložky atd.

Středočeský kraj chtěl odhlasovat výjimku v zasílání vyhodnocených prací na dvě z každé kategorie. Bylo zamítnuto.

Zapsal: Mojmír Dostál

Ověřovatelé zápisu: br. Vrba a br. Teplý

Zápis ověřil dne: ______________, podpis ověřovatele:   __________________________

Zápis ověřil dne: _______________, podpis ověřovatele:   __________________________