Zápis z jednání ÚORP, konané dne 15. listopadu 2016 v Praze, Římská 45

Přítomni:  dle prezenční listiny, hosté:  Jan Slámečka, Ing. Jan Aulický

Program:

  1. Stálé body jednání, zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
  2. Vyhodnocení průběhu soutěže POOD v roce 2016, návrhy na změny a doplňky propozic pro další ročníky
  3. Vyhodnocení dosavadních zkušeností s testovacím programem pro zkoušky odborností preventista III. a II. stupně, návrhy na změny a doplnění
  4. Zhodnocení poslední zaslané verze loga soutěže POOD, návrhy na změny, doplnění a variace
  5. Různé, aktuality
  6. Závěr

K bodu 1:

Program dnešního jednání byl schválen.

Vedoucí ÚORP zahájil dnešní jednání, přivítal přítomné a hosty. Přítomným sdělil důvody pro změnu termínu dnešního jednání. Zapisovatelem dnešního jednání byl zvolen br. Dostál, ověřovatelé zápisu jsou: br. Vrba a br. Janda.

Br. Aulický mám podal informace ze shromáždění starostů okresů v Přibyslavi. Bylo provedeno přečíslování v členské základně a budou se vydávat nové průkazy, papírové nebo plastové provedení. Členové se budou moci rozhodnout, jaký průkaz budou chtít. Plastový se bude vydávat pouze centrálně z ústředí, papírový na okresech. Dále přítomné informoval o dodatku k ústrojnému řádu.

K bodu 2:

Br. Majer nám podal informace k hodnocení soutěže POOD pro rok 2016/2017. Striktně dbát na rozměry výkresů, max. velikost A 3 a technika provedení pouze 2D. V digitální soutěži dbát na zadání tématu. Nesplnění těchto základních požadavků znamená vyřazení ze soutěže. Umělecké školy jsou rozděleny na dvě kategorie. Členové rad prevence by se měli podílet na propagaci dané soutěže. Na okresech, okrscích a ve sborech. Členové prevence by se měli pokusit oslovit školy, učitele a několikrát jim to připomenou. Možná by se měl vyhotovit propagační leták a ten rozdávat do škol. Konkrétní téma se vyhlašuje pouze pro práce v digitálních technologiích. Odměňování vítězů jednotlivých kategoriích v Republikovém kole soutěže POOD se uskuteční 9.června v Litoměřicích v hotelu „Koliba“.

K bodu 3:

Program na vygenerování zkušebních testů pro zkoušky odbornosti preventista je dobrý. Ve většině okresů s ním nejsou problémy při jeho používání. Tam kde jsou problémy je potřeba program stáhnout na pevný disk a v nastavení počítačů povolit používat makra, nebo zajistit novější techniku.

Připomínky k danému programu jsou tyto:

-          na vyhodnocovací tabulce se pokusit doplnit k nápisu „TEST“ ještě P III nebo P II, pro danou vygenerovanou odbornost.

-          možnost propojení údajů z okna nastavení uživatele do okna „osvědčení“, nebo přidat stránku „osvědčení úprava“, aby se daly všechny údaje vypsat na PC.

K bodu 4:

Ke zhodnocení návrhu loga pro soutěž POOD a návrhy na úpravu pro danou soutěž se členové rady usnesli následovně. S posledním výtvarným návrhem loga pro danou soutěž souhlasíme. Dále upravujeme název soutěže „ Požární ochrana očima dětí a mládeže“, zkratka „POODM“. Písmo kolem loga bude stylem „Comic sans“. Barva loga bude každý rok jiná a bude stejná s barvou pro daný rok, kterou bude používat SH ČMS. Logo se použije už na diplomy v roce 2017. Všechny připomínky si poznačila přítomná navrhovatelka loga Jaroslava Čečrdlová. Propozice pro soutěž POODM vydávat vždy až od 1. 10. daného roku.

K bodu 5:

-          k dotazu, zda se mladí hasiči učí už podle aktuálních dokumentů pro prevenci odpověděl br. Aulický, že ano. Byly vydány nové směrnice pro mladé hasiče.

-          pro správnou činnost okresních ORP by měla ÚORP vyhotovit metodický pokyn pro činnost preventistů v okrese, okrscích a sborech.

-          pokusit dělat preventivně výchovnou činnost ve sborech a v obcích. Informovat přítomné o změnách v zákonech a vyhláškách.

-          začít spolupracovat s radou ochrany obyvatelstva.

-          vyhotovit nějaký propagační materiál pro propagaci prevence. Dodat br. Aulickému podklady pro vytištění malého leporela. Podklady dodá br. Tlach a br. Janda, nejpozději do konce února 2017. Pardubický kraj je nejdále v této propagaci prevence. Bude provádět školení prevence pro seniory i občany.

-          kontrola účinnosti kotlů nespadá pod hasiče, bude provádět ČIŽP.

-          pokusit se uskutečnit dvoudenní školení pro vedoucí preventisty (rady prevence) krajů a okresů v Přibyslavi

-          br. Janda z Pardubické KORP dal všem členům ÚORP k dispozici PŘÍRUČKU PRO SENIORY. Pro jejich kraj bude 2.výdání k dispozici do poloviny prosince. Nabídl ostatním možnost získat od nich Příručku pro seniory.

-          Také doporučil spolupráci s institucí Prevence pro všechny na vytisknutí záložek.

Zapsal: Mojmír Dostál

Ověřovatelé zápisu: br. Vrba a br. Janda

Zápis ověřil dne: _17.11.2016             podpis ověřovatele:  Jaroslav Vrba

Zápis ověřil dne: _22.11.2016             podpis ověřovatele:   Aleš Janda