ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   J. Aulický, H. Lánská, J. Červák, Z. Květon, P. Pagáč, J. Kosina, K. Bogapovová, A. Teplý, J. Kožnárek, M. Strnadel, L. Kalvarová, J. Majer, J. Jašek

Omluveni: M. Dufka, M. Dostál, J. Jakuba, P. Brychcí 

Přizvaní hosté: M. Štěpánek, M. Buchtová

Zapsala:  Nikola Fenclová

 

Program jednání:

 1. Stálé body jednání.
 2. Informace o změně právních a technických předpisů z oblasti PO
 3. Novelizace otázek zkušebních testů pro odbornost „Preventista III a II“, zpracování učebních textů pro preventisty
 4. Příprava vzdělávacího semináře pro preventisty 2023
 5. Témata pro školení na Univerzitě dobrovolného hasiče 2023
 6. Různé

 

K bodu 1)

Zasedání ÚORP zahájila a řídila referentka úseku prevence Nikola Fenclová. N. Fenclová přivítala všechny přítomné a omluvila nepřítomnost řádně omluvených členů rady.

Následně přivítala zástupce MV – GŘ HZS ČR celostátní koordinátorku preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martinu Buchtovou.

Dále seznámila přítomné o schválených změnách členů rady – za MSH Praha Jakub Jašek a za KSH Libereckého kraje Petr Brychcí.

 

Kontrola plnění úkolů z minulých jednání:

 • usnesení č. 2/2022 = vypracování učební osnovy pro UDH 2023.

Slněno.

 • usnesení č. 10/2022 = organizační zajištění vzdělávacího semináře pro preventisty 2023.

Úkol trvá. Přesun termínu vzdělávacího semináře.

 

Dále J. Aulický informoval o záležitostech z jednání ústředních orgánů SH ČMS:

 • Hotel Přibyslav – bude nadále v provozu, avšak bude změněn název – „Hasičský hotel Přibyslav“;
 • upozornil na úkol z VV SH ČMS, kde je potřeba se zaměřit na časový harmonogram při vyhodnocení republikového kola POODM v Litoměřicích, což bude bodem jednání před plánovanou akcí;
 • informoval o žádosti ve VV SH ČMS ke jmenování nového vedoucího ÚORP.

V této souvislosti N. Fenclová informovala radu o akci Pyrocar, kde ve spolupráci s ÚOROO připraví návrh aktivit týkající se preventivně výchovné činnosti na této akci.

 

V rámci dlouhodobých úkolů N. Fenclová informovala přítomné o navázání spolupráci s MV – GŘ HZS ČR, kdy 26. 1. 2023 proběhla úvodní schůzka.

Dále informovala přítomné o plánované spolupráci se Záchranným kruhem.

 

Usnesení č. 1/2023: ÚORP ukládá N. Fenclová zjistit více podrobností týkající se spolupráce se Záchranným kruhem.

 

V následující části tohoto bodu jednání N. Fenclová požádala přítomné, aby jednotlivě představili vykonávanou činnost v oblasti prevence v rámci jejich KSH.

Převážně je činnost zaměřena na preventivně výchovnou činnost prostřednictvím osvěty, POODM a aktivní spolupráci na akcích pro mládež či širší veřejnost. Dále jsou organizovány semináře pro preventisty ve spolupráci s HZS kraje, odborně způsobilými osobami a dalšími složkami IZS. V některých krajích je prostřednictvím proškolených preventistů realizována také požární hlídka.

V návaznosti na tuto oblast se rozvinula rozsáhlá diskuze, na kterou navázala vzhledem k sestavení bodové analýzy N. Fenclová a požádala členy ÚORP o zaslání návrhů jednotlivých členů pro zefektivnění činnosti preventistů sborů.

 

Usnesení č. 2/2023: Členové ÚORP zašlou do 31. 3. 2023 své podněty na zefektivnění činnosti prostřednictvím TEAMS.  

 

K bodu 2)

N. Fenclová informovala přítomné o přípravě nového znění zákonů č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb., společně s prováděcím právním předpisem – vyhláška MV 380/2002 Sb.

 

K bodu 3)

N. Fenclová vyzvala přítomné k diskuzi ohledně otázek pro odbornost „Preventista III a II“.

Po krátké diskuzi se rada shodla na ponechání současných otázek.

J. Červák informoval o průběhu vytváření učebních textů, na kterém pracují při KSH Jihočeského kraje.

 

 K bodu 4)

N. Fenclová informovala přítomné o potřebě změny termínu Vzdělávacího semináře pro preventisty a navrhla termín 7. – 8. 10. 2023 v Přibyslavi.

 

Usnesení č. 3/2023: Členové ÚORP souhlasí se změnou termínu Vzdělávacího semináře pro preventisty na navrhovaný termín.

  

K bodu 5)

J. Kožnárek informoval přítomné o plánovaných termínech výuky v Bílých Poličanech, Přibyslavi a Jánských Koupelích. Dále okrajově představil témata výuky, která poskytne ostatním členům ÚORP.

 

K bodu 6)

Rámcový plán činnosti na rok 2023 – vzhledem ke změně termínu Vzdělávacího semináře pro preventisty N. Fenclová navrhla nové znění Rámcového plánu činnosti na rok 2023.

 

Usnesení č. 4/2023: Členové ÚORP schvalují nově sestavený Rámcový plán činnosti na rok 2023.

TEAMS: N. Fenclová společně s M. Štěpánkem navrhli pro zjednodušení komunikace a sdílení dokumentů aplikaci Microsoft TEAMS.

 

Usnesení č. 5/2023: Členové ÚORP schvalují komunikaci a sdílení dokumentů prostřednictvím Microsoft Teams.

ÚORP pověřuje N. Fenclovou pro zaslání pokynů k používání této aplikace.

 

Na závěr N. Fenclová poděkovala za spolupráci a rozloučila se s přítomnými.

Další jednání ÚORP je naplánováno na 16. 5. 2023 od 10,00 hod. v Praze.