ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: H. Lánská, J. Červák, P. Pagáč, J. Kosina, M. Dufka, M. Dostál, K. Bogapovová, A. Teplý, J. Kožnárek, J. Jakuba, L. Kalvarová, J. Jašek, J. Brychcí

Omluveni: J. Aulický, Z. Květon, M. Strnadel, J. Majer, P. Říha

Přizvaní hosté: M. Štěpánek, M. Buchtová, I. Kittlitz

Zapsala: Nikola Fenclová

Program jednání:

1. Stálé body jednání.

2. Zaměření preventivně výchovné činnosti.

3. Vyhodnocení vítězů republikového kola soutěže POODM za rok 2022/2023.

4. Příprava vzdělávacího semináře pro preventisty.

5. Různé

K bodu 1)

Zasedání ÚORP zahájila a řídila vedoucí ÚORP Nikola Fenclová. Přivítala všechny přítomné a omluvila nepřítomnost řádně omluvených členů rady.

Následně přivítala zástupce MV – GŘ HZS ČR celostátní koordinátorku preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martinu Buchtovou.

Kontrola plnění úkolů z minulých jednání:

- usnesení č. 10/2022 = organizační zajištění vzdělávacího semináře pro preventisty.

Úkol trvá.

- usnesení č. 1/2023 = informovanost týkající se spolupráce se Záchranným kruhem.

Úkol trvá.

- usnesení č. 2/2023 = zaslání podnětů na zefektivnění činnosti prostřednictvím TEAMS do 31. 3. 2023.

Úkol trvá. Prodloužení termínu do 30. 6. 2023 z důvodu nezaslání podnětů některých členů ÚORP.

Dále vedoucí ÚORP informovala o záležitostech z jednání ústředních orgánů SH ČMS:

- termínový kalendář SH ČMS – převeden do on-line podoby s dostupností na www.dh.cz;

- informace týkající se Výroční zprávy SH ČMS 2022;

- novelizace Směrnice o cestovních náhradách – povolení služební cesty členů odborných rad;

- Pyros – záštita CHH;

- Stanovy SH ČMS – vydání 1. pracovní verze k funkcionářské diskuzi;

- ochranné známky SH ČMS – neoprávněné využívání znaku SH ČMS;

- informace o pokračování příprav akce Pyrocar.

V rámci dlouhodobých úkolů N. Fenclová informovala přítomné o navázání spolupráce s Dobrovoľnou požiarní ochranou SR a Centrem pro bezpečný stát z.s.

V následující části tohoto bodu jednání N. Fenclová požádala přítomné, aby jednotlivě představili vykonávanou činnost v oblasti prevence v rámci jejich KSH.

Členové rady informovali přítomné převážně o vyhodnocení jednotlivých kol soutěže POODM, kde se v návaznosti na toto téma rozvinula rozsáhlá diskuze týkající se úprav nového Organizačního zabezpečení soutěže.

Usnesení č. 6/2023: ÚORP ukládá N. Fenclové zapracovat zmíněné připomínky do Organizačního zabezpečení soutěže POODM pro rok 2024.

K bodu 2)

Vedoucí ÚORP vyzvala přítomné k diskuzi týkající se zaměření PVČ v rámci jejich KSH, která se skládá převážně ze soutěže POODM, působení při společných akcích složek IZS a podílení se na organizace Dětských dnů.

K bodu 3)

Vedoucí ÚORP vyzvala přítomné k přesunu tohoto bodu na konec jednání, což bylo schváleno. Ke konci jednání tedy členové ÚORP vyhodnotili zaslané práce v rámci republikového kola. Slavnostní vyhlášení této soutěže se uskuteční 23. 6. 2023 v Přibyslavi.

Usnesení č. 7/2023: ÚORP ukládá N. Fenclové zajištění slavnostního vyhlášení POODM.

K bodu 4)

N. Fenclová navrhla přítomným zkrácení původního termínu vzdělávacího semináře pro preventisty na jednodenní akci v Přibyslavi, kde budou pozváni zástupci z jednotlivých OORP.

Dále požádala přítomné o seznam kontaktů na jednotlivé vedoucí krajských a okresních rad prevence.

Usnesení č. 8/2023: Členové ÚORP souhlasí se změnou termínu Vzdělávacího semináře pro preventisty na jednodenní akci 7. 10. 2023.

Usnesení č. 9/2023: Členové ÚORP zašlou N. Fenclové seznam kontaktů vedoucích KORP a OORP do 30. 6. 2023.

K bodu 5)

N. Fenclová informovala přítomné o účasti na konferenci Červený kohout, kde současně byli přítomni Martin Štěpánek a vedoucí ÚOROO Pavel Říha. Dále informovala o proběhlém výjezdním zasedání ÚOROO ve Zbirohu, kam byla přizvána v rámci spolupráce ÚORP a ÚOROO.

Dále N. Fenclová požádala M. Buchtovou, aby informovala přítomné o reakci GŘ HZS ČR na zprávu NKÚ, která je k nalezení na webových stránkách MV – GŘ HZS ČR.

J. Kožnárek informoval přítomné o proběhlé výuce oblasti prevence při ÚHŠ.

L. Kalvarová informovala o novelizaci norem ČSN týkající se oblasti prevence.

Na závěr N. Fenclová poděkovala za spolupráci a rozloučila se s přítomnými.

Další jednání ÚORP je naplánováno na 5. 9. 2023 od 10,00 hod. v Praze.