ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: H. Lánská, J. Červák, J. Kosina, M. Dufka, K. Bogapovová, J. Kožnárek, M. Dostál, L. Kalvarová, J. Brychcí v.z. (P. Brychcí)

Omluveni: J. Aulický, Z. Květon, P. Pagáč, A. Teplý, J. Jakuba, M. Strnadel, J. Majer, J. Jašek, M. Buchtová, P. Říha

Přizvaní hosté: M. Štěpánek

Zapsala: Nikola Fenclová

Program jednání:

 1. Stálé body jednání.
 2. Příprava vzdělávacího semináře pro preventisty 2024.
 3. Zpráva o činnosti za rok 2023.
 4. Různé.

 

K bodu 1)

Zasedání ÚORP zahájila a řídila vedoucí ÚORP Nikola Fenclová. Přivítala všechny přítomné
a omluvila nepřítomnost řádně omluvených členů rady.

Kontrola plnění úkolů z minulých jednání:

 • Usnesení č. 10/2022 = organizační zajištění vzdělávacího semináře pro preventisty.

Úkol splněno.

 • Usnesení č. 9/2023 = zaslání N. Fenclové seznam kontaktů vedoucích KORP a OORP.

Úkol trvá.

 • Usnesení č. 10/2023
 1. a) pracovní skupina J. Majer, J. Kožnárek a M. Dufka – předložení výstupu týkající se návrhu činnosti referenta prevence;
 2. b) pracovní skupina J. Červák, P. Pagáč a N. Fenclová – předložení výstupu týkající se novelizace MP pro získání odbornosti Preventista III a II.
 3. a) Úkol trvá.
 4. b) Úkol splněn.
 • Usnesení č. 11/2023 = návrh na podobu slavnostního vyhlášení republikového kola POODM 2024.

Úkol trvá – samostatný bod tohoto jednání.

 • Usnesení č. 13/2023 = návrh na podobu vzdělávacího semináře pro preventisty.

Úkol splněn.

Dále vedoucí ÚORP informovala o záležitostech z jednání Vedení SH ČMS:

 • Jednání ohledně pracovní verze Směrnice skupin dobrovolníků ochrany obyvatelstva.
 • Jednání ohledně připravované Konference ochrany obyvatelstva, která se bude konat 23. 3. 2024 v České Třebové.

V rámci uskutečněných jednání a spolupráce N. Fenclová informovala přítomné o:

 • připravovaném jednání na GŘ HZS ČR ohledně PVČ.

Dále N. Fenclová zopakovala dlouhodobé úkoly vyplývající z činnosti rady, kterými jsou:

 • klopový odznak pro úsek prevence – bylo navrženo vytvoření dalšího návrhu, kterým byla pověřena H. Lánská;
 • zaměření činnosti na úseku prevence – J. Kožnárek přednesl návrhy činnosti J. Majera společně se svými – zpracuje sumarizaci návrhů, kterou zašle členům ÚORP;
 • novelizace Metodického pokynu k získání odbornosti Preventista III a II – na jednání proběhla diskuze týkající se navržených úprav v Metodickém pokynu – tyto úpravy budou členům zaslány společně se zápisem z tohoto jednání;
 • Plán školení do roku 2025 včetně doporučených materiálů a vybraným stěžejním tématem na daný rok.

N. Fenclová znovu vyzvala přítomné ohledně návrhu na podobu slavnostního vyhlášení republikového kola soutěže POODM společně s propagačními materiály na danou akci.

V rámci tohoto bodu se rozvinula krátká diskuze.

Dále N. Fenclová informovala přítomné o plánované schůzce ohledně slavnostního vyhlášení republikového kola soutěže POODM na hradě Bouzov, která se uskuteční 22. 1. 2024.

Usnesení č. 1/2024: ÚORP pověřuje H. Lánskou zajištěním dalšího návrhu na klopový odznak ÚORP.

K bodu 2)

N. Fenclová představila návrh programu Vzdělávacího semináře pro preventisty, který se uskuteční 24. 2. 2024 v Přibyslavi.

Dále vyzvala přítomné k zaslání kontaktů na jednotlivé vedoucí odborné rady prevence, kteří již tak neučinili.

Usnesení č. 2/2024: Členové ÚORP schvalují návrh programu Vzdělávacího semináře pro preventisty 2024.

 

K bodu 3)

N. Fenclová vyzvala přítomné k zaslání zpráv o činnosti v rámci svých krajských odborných rad prevence, které zároveň zahrnují činnost jednotlivých okresních odborných rad prevence.

Termín pro odevzdání jednotlivých zpráv o činnosti byl stanoven na: 23. 2. 2024.

 

 K bodu 4)

N. Fenclová informovala přítomné o upravených otázkách pro Preventisty III a II, které budou následně zadány k vytvoření testovacího programu a zveřejněny na stránkách www.dh.cz.

 

Na závěr N. Fenclová poděkovala za spolupráci a rozloučila se s přítomnými.

Další jednání ÚORP je naplánováno na 7. 5. 2024 od 10,00 hod. v Praze.