ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni: H. Lánská, J. Červák, Z. Květon, P. Pagáč, J. Kosina, M. Dufka, K. Bogapovová, A. Teplý, J. Kožnárek, M. Dostál, M. Strnadel, L. Kalvarová, J. Jašek, P. Brychcí

Omluveni: J. Aulický, J. Jakuba, J. Majer, P. Říha

Přizvaní hosté: M. Štěpánek, M. Buchtová, I. Kittliz

Zapsala: Nikola Fenclová

Program jednání:

 1. Stálé body jednání.
 2. Zaměření preventivně výchovné činnosti.
 3. Zhodnocení soutěže POODM za rok 2024.
 4. Příprava slavnostního vyhlášení republikového kola soutěže POODM pro rok 2024.
 5. Vyhodnocení republikového kola soutěže POODM za rok 2024.
 6. Různé

K bodu 1)

Zasedání ÚORP zahájila a řídila vedoucí ÚORP Nikola Fenclová. Přivítala všechny přítomné
a omluvila nepřítomnost řádně omluvených členů rady.

Kontrola plnění úkolů z minulých jednání:

 • Usnesení č. 9/2023 = zaslání N. Fenclové seznam kontaktů vedoucích KORP a OORP.

Úkol splněn.

 • Usnesení č. 10/2023
 1. a) pracovní skupina J. Majer, J. Kožnárek a M. Dufka – předložení výstupu týkající se návrhu činnosti referenta prevence;
 2. a) Úkol splněn. Zároveň prezentován na vzdělávacím semináři pro preventisty v Přibyslavi 24. 2. 2024.
 • Usnesení č. 11/2023 = návrh na podobu slavnostního vyhlášení republikového kola POODM 2024.

Úkol splněn. Samostatný bod tohoto jednání.

 • Usnesení č. 1/2024 = ÚORP pověřuje H. Lánskou zajištěním dalšího návrhu na klopový odznak ÚORP.

Úkol splněn.

Dále vedoucí ÚORP informovala o záležitostech z jednání ústředních orgánů SH ČMS:

 • 5. 2024 – oslavy 160. výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech.
 • 6. 2024 – celostátní setkání historických praporů SDH v Telči – 753 přihlášených SDH, moderátorem bude Jiří Bezděk.
 • Shromáždění starostů OSH konané dne 20. 4. 2024 schválilo podobu Výroční zprávy SH ČMS 2023.
 • Novela Stanov SH ČMS – od 1. 6. 2024 bude probíhat celorepubliková diskuze.
 • Aktualizace Centrální evidence SDH – zde N. Fenclová vyzvala přítomné pro zaslání podnětů k aktualizaci CE SDH v rámci úseku prevence.

V rámci uskutečněných jednání a spolupráce N. Fenclová informovala přítomné o:

 • činnostech na úseku ÚOROO – příprava Směrnice skupin dobrovolníků ochrany obyvatelstva – 9. 4. 2024 proběhlo jednání na GŘ HZS ČR ohledně návrhu připravovaného dokumentu. Za SH ČMS se jednání zúčastnili N. Fenclová, P. Říha, R. Dudek a M. Štěpánek. Připomínky vyvstalé na tomto jednání budou zapracovány, znovu zkonzultovány a předloženy Vedení SH ČMS.

- 23. 3. 2024 proběhla první Konference ochrany obyvatelstva v České Třebové, které se zúčastnilo 171 účastníků.

 • 1. 2024 proběhlo jednání na GŘ HZS ČR s M. Buchtovou ohledně spolupráce a sjednocení materiálů v oblasti PVČ.
 • Dále N. Fenclová společně s M. Štěpánkem informovali ohledně připravovaného jednání se Záchranným kruhem, které se uskuteční v průběhu července.

Dále N. Fenclová zopakovala dlouhodobé úkoly vyplývající z činnosti rady, kterými jsou:

 • klopový odznak pro úsek prevence – H. Lánská představila dva návrhy na klopový odznak, na základě kterého vyvstaly připomínky k úpravě představeného návrhu;
 • novelizace Metodického pokynu k získání odbornosti Preventista III a II – na jednání proběhla diskuze týkající se navržených úprav v přílohách Metodickém pokynu – tyto úpravy budou členům zaslány společně se zápisem z tohoto jednání;
 • Plán odborné přípravy na rok 2025 včetně doporučených materiálů a vybraným stěžejním tématem na daný rok – na jednání byla nominována pracovní skupina ve složení J. Jašek, N. Fenclová, J. Červák a konzultantem M. Buchtová.

Usnesení č. 3/2024: ÚORP pověřuje H. Lánskou zajištěním úpravy představeného návrhu klopového odznaku pro úsek prevence.

Usnesení č. 4/2024: ÚORP schvaluje úpravu Metodického pokynu k získání odbornosti Preventista III a II. Dále pověřuje N. Fenclovou přípravou příloh k danému MP a následnému předání Vedení SH ČMS.

K bodu 2)

N. Fenclová informovala přítomné o připravovaném edukativním programu týkající se preventivně výchovné činnosti.

Dále J. Jašek informoval přítomné ohledně příměstského tábora Malý záchranář 2024, kde se hlavní téma ubírá k poskytování první pomoci. Dále členy rady blíže seznámil s projektem Děti dětem.

M. Buchtová přítomné informovala ohledně témat, kterými se mj. zabývá GŘ HZS ČR z pohledu ochrany obyvatelstva – lesní požáry, ukrytí a použití individuální ochrany. 

 

K bodu 3)

N. Fenclová přítomné seznámila s obdrženými podněty k organizačnímu zabezpečení soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže a vyzvala přítomné k dalším podnětům.

Jednotlivé podněty byly prodiskutovány a některé budou zapracovány do organizačního zabezpečení dalšího ročníku.

 

K bodu 4)

N. Fenclová informovala přítomné ohledně slavnostního vyhlášení republikového kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže pro rok 2024, které se uskuteční na Hradě Bouzov dne 20. 6. 2024.

 

K bodu 5)

Vedoucí ÚORP vyzvala přítomné k přesunu tohoto bodu na konec jednání, což bylo schváleno. Ke konci jednání tedy členové ÚORP vyhodnotili zaslané práce v rámci republikového kola.

 

Usnesení č. 5/2024: ÚORP ukládá N. Fenclové zajištění slavnostního vyhlášení POODM.

 

K bodu 6)

N. Fenclová informovala přítomné ohledně zákona č. 54/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Změna se týká především výjimky pro členy dobrovolných jednotek požární ochrany ohledně plánování činnosti.

 

Dále N. Fenclová vyjádřila poděkování za organizaci vzdělávacího semináře pro preventisty, který se uskutečnil 24. 2. 2024 v Přibyslavi. Tato akce měla velice kladné ohlasy. Prezentace přednášejících byly zaslány členům ÚORP k dalšímu využití.

Následně se rozvinula krátká diskuze.

 

J. Jašek informoval přítomné o Memoriálu ve vyprošťování, které se bude konat 28. 9. 2024 v Praze. Společně s touto akcí bude probíhat představení složek IZS, humanitární základny a další činnosti.

 

M. Štěpánek informoval ohledně průzkumu týkající působení členů SH ČMS ve věku od 18 let v jednotce SDH a dalších činností sboru.

 

Na závěr N. Fenclová poděkovala za spolupráci a rozloučila se s přítomnými.

Další jednání ÚORP je naplánováno na 3. 9. 2024 od 9,00 hod. v Praze.