Zápis z jednání UORP dne 19. 10. 2017

Přítomni: dle seznamu

Omluveni: dle seznamu

Hosté: z GR HZSČR – plk. Mgr. Radek Kislinger, kpt. Mgr. Jana Kemrová

Zahájení jednání a přivítání hostů p. J. Majer.

Určení a schválení zapisovatele jednání: Aleš Janda

Určení a schválení ověřovatelů zápisu: Jaroslav Vrba a Antonín Teplý

Projednání a schválení programu jednání.

Bod č. 1 stálé body jednání

Kontrola zápisu z března 2017:

 1. Příprava semináře pro vedoucí odborných rad přeložen na jaro 2018
 2. Sestavení letáku pro preventisty - P. Nejtek, úkol stále trvá.
 3. Aktualizace zkušebních otázek pro odbornost preventista III. a II. st. úkol stále trvá.

Bod č. 2 – Vyhodnocení průběhu soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže za rok 2017

 1. Publikovat fotografie ze slavnostního republikového vyhodnocení
 2. Na www stránky dát včas nové propozice (poslední týden v srpnu)
 3. Návrh na změnu v literární části – první kategorie až od 6. třídy (březen 2018)
 4. Návrh na zadání jednotného tématu pro celou soutěž
 5. Návrh, aby byly diplomy v elektronické podobě, aby si je mohlo každé OSH tisknout samo (existuje mustr v programu MS Excel, kde se dá dopisovat jak jméno, tak pořadí)

Bod č. 3 Vypracování nových otázek pro testovací program pro zkoušky odborností preventista III. A II. stupně.

Paní Kalvarová do konce roku 2018 dopracuje a zaktualizuje testové otázky pro získání odbornosti. 

Bod č. 4 Součinnost s HZS ČR při provádění PVČ, metody a způsob provádění PVČ

            Představení hostů:

plk. Mgr. Radek Kislinger, ved. odd. zjišťování příčin požárů  

kpt. Mgr. Jana Kemrová, koordinátor PVČ GŘ HZS ČR

HZS ČR je jediný koordinátor PVČ, HZS vytváří informační metodický portál, kde se budou všechny materiály koordinovat.

Představení prezentace:

 1. Statistika požárů a MÚ
 2. Systém PVČ u HZS ČR (aktivace skupin PVČ na jednotlivých krajích)
 3. HZS ČR vydává publikace „Závažné požáry“
 4. Tabulka aktivace skupin PVČ (pouze na intranetu HZS ČR)
 5. Stránky facebooku: Neřešíš uhoříš.
 6. Informace o práci ZPP na požářišti.
 7. Odpovědnost za činnost – jednání osob na místě požáru ve vztahu k ZPP
  (zjišťování příčin požáru).
 8. Práce na požářišti (JSDH – používání dýchací techniky a OOP). Neničení stop předčasným vynášením věcí z požářiště. Koordinovat tuto činnost se souhlasem VZ a ZPP. Používání DP, i když již nehoří stále se uvolňují jedovaté látky z požářiště. Po zásahu dekontaminovat zasažené zásahové oblečené (vyprat) nepožívat kontaminované oblečení. Dbát na ochranu zdraví.
 9. Letáček: Co dělat po požáru
 10. Databáze videí z požárů
 11. HZS ČR zpřístupní kazojistiku k vybraným požárům.
 12. HZS dodá 100 ks publikace „Vybrané požáry“ pro rady prevence
 13. Diskuze k prezentované prezentaci.

Bod č. 5 – Reeditace publikace „Hasič a komíny“

Publikace není již aktuální, došlo ke změně zákona o požární ochraně (zákon č. 350/2015 Sb. část třetí čištění, kontrola a revize spalinové cesty) a byla vydána nová vyhláška NV 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Ve spolupráci s J. Nitrou, se Společenstvím kominíků ČR a GŘ HZS ČR dojde k její aktualizaci. V roce 2018 bude vytištěno 1000 ks. Prodávat se bude za 50 Kč kus.

Vedoucí rady oficiálně požádá o uvolnění finančních prostředků na tisk příručky.

Bod č. 6 Potřeba vydání nových učebních textů pro přípravu členů SH ČMS k získání odbornosti Preventista III. a II. stupně.

Po aktualizaci, nebudou již učebnice tištěny, budou pouze v elektronické podobě na internetových stránkách dh.cz

Různé:

 1. Proběhla debata o spolupráci s GŘ HZS ČR, bytové domy, únikové cesty.
 2. Majer navrhl, že spolu se starostou SHČMS vyjednají spolupráci s GŘ HZS.
 3. Na www stránkách OSH Liberec je možno si sáhnou prezentaci ke komínům.
 4. Morávek informoval o připravovaných oslavách založení cechu kominíků ČR

V Praze dne 19.10.2017                                                       

Zápis zapsal: A. Janda v.r.

                                                                                                

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Vrba v.r.

Antonín Teplý v.r.