Zápis z jednání ÚORP, konané dne 5. dubna 2018 v Praze, Římská 45

 

Přítomni:  dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: ředitel kanceláře SH ČMS Ing. Jan Aulický

 

Bratr Majer provedl zahájení dnešního jednání a přivítal přítomné členy rady prevence a ředitele kanceláře br. Aulického. Dále informoval přítomné o programu dnešního jednání.

Určení a schválení zapisovatele jednání: Mojmír Dostál

Určení a schválení ověřovatelů zápisu: Jaroslav Vrba a Aleš Janda

Projednání a schválení programu dnešního jednání – v navrženém programu bylo změněno pořadí jednotlivých bodů a upravený program byl schválen

Bod č. 1 stálé body jednání

Kontrola úkolů z minulých jednání:

  • příprava semináře pro vedoucí odborných rad, měl by být na podzim r. 2018
  • aktualizace zkušebních otázek pro odbornost preventista III. a II. st. úkol stále trvá

Bod č. 2 – aplikace zásad směrnice EU v praxi pro SH ČMS

  • Aulický nás informoval o zásadách používání osobních údajů (GDPR) v praxi pro identifikaci soutěžních prací POODM, která vstoupí v platnost 25.5.2018. Členové SH ČMS budou podepisovat souhlas se vstupem do sdružení. Nečlenové sdružení musí poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů, aby mohly být zařazeny do soutěže. Dostali jsme vzor návrhu souhlasu se zpracováním osobních údajů a byli jsme informováni o změnách v propozicích soutěže POODM pro příští rok.

Bod č. 3 – stanovení tématu soutěžních prací v kategorii DT pro ročník 2019

  • o navržených tématech pro DT se diskutovalo a bylo vybráno toto následující téma „V domě hoří!  A co teď?“

Bod č. 4 – návrhy na změny a doplňky propozic soutěže POODM 2019

  • tento bod bude dopracován až po uvedení GDPR v SH ČMS do praxe

Bod č. 5 – vyhodnocení soutěžních prací zaslaných do republikového kola pro rok 2018

  • před vyhodnocením došlých soutěžních prací jsme se domluvili, jak budeme postupovat při hodnocení daných prací. Hlavní důraz bude kladen na dodržení velikosti formátu a provedení soutěžních prací. V digitální technologii je dodržení daného tématu pro tyto práce.
  • Na začátku jsme si došlé práce rozdělili do příslušných kategorií. Pak jsme vytvořily hodnotící skupiny a následně se provádělo příslušné hodnocení.
  • Určená skina následně prováděla zápis do hodnotící tabulky.

Bod č. 6 – aktuality a různé

  • Předání cen vyhodnoceným účastníkům republikového kola soutěže POODM 2018 se uskuteční 22. června od 10:00 hodin v Přibyslavi
  • Přílohou dnešního zápisu budou i hodnotící tabulky soutěže POODM 2018

Zapsal: Mojmír Dostál

Ověřovatelé zápisu: br. Vrba a br. Janda

Zápis ověřil dne: 31.05.2018:  Jaroslav Vrba               J. Vrba   v.r.

Zápis ověřil dne: 31. 05. 2018: Aleš Janda                   A. Janda v. r.

 

KE STAŽENÍ