KE STAŽENÍ

Zápis z jednání ÚORP, konané dne 17. října 2019 v Praze, Římská 45

Přítomni: 

Vedoucí rady:  Ing. Jan Majer,

Za SH ČMS: starosta sdružení Jan Slámečka

Členové rady: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

Bratr Majer provedl zahájení dnešního jednání a přivítal přítomné členy rady prevence. Sdělil nám, že nás během jednání navštíví starosta sdružení br. Jan Slámečka a jsou omluveni zástupci GŘ HZS ČR Mgr.Jana Kemrová a Mgr. Radek Kislinger. Bod programu č. 6 a 7 nebude možné probrat s nejaktuálnějšími výsledky statistiky HZS. Zbytek z navrženého programu dnešního jednání, zůstal platný. Nikdo nic neměl na doplnění.

Navržení a schválení zapisovatele jednání: br. Jaroslav Kožnárek

Navržení a schválení ověřovatelů zápisu: Jan Krtek a Aleš Janda

Přednesený navržený program dnešního jednání byl schválen

Bod č. 1 - stálé body jednání a kontrola úkolů z minulých jednání:

Br. Majer: Poděkoval za doručení kominického věstníku a jeho odborný obsah

Br. Janda: Informoval o účasti na semináři preventistů HZS s tématem komínů, zde dostal skripta. Tyto nám rozešle.

S kotlíkovými dotacemi se bohužel zvyšuje počet požárů firmy, které nové kotle montují neinformují občany o nutnosti revizí a úpravy komína po změně topidla. Další požáry vznikají v nízkoenergetických domech po přidání topidla v místech prostupu kouřovodu stěnou domu.

Br. Morávek: Kominíci mají smlouvu o spolupráci se ŠVZ Frýdek Místek a ÚHŠ Jánské Koupele, kde přednáší na téma komínů. Sami pak prochází celoživotním vzděláváním.

V letošním roce se budou měnit některé normy týkající se komínů.

V úvodu jednání nás pozdravil starosta SH ČMS br. Jan Slámečka                                                  Pochvalně zhodnotil účast reprezentantů na MS v Saratově a dosažené světové rekordy naších sportovců. Dále mluvil o převaze sportovců bývalého Světského svazu v individuálních disciplínách, hlavně výstupu na věž. Podmínky pro přípravu těchto špičkových profesionálů viděl při návštěvě Běloruska a jejich sportovišť s celoročním provozem v hale.                      V další z cvičných hal bylo postavené celé dopravní letadlo jako trenažér na nácvik zdolání požáru letadla.

Br. Majer: Připomenul MS CTIF v Brně v roce 1973, kdy se ČSSR s požárním sportem začínalo. Tento sport k nám přišel z tehdejšího SSSR.

Br. Slámečka: Chválil spolupráci s HZS ČR a státem, kdy byla na MS dopravena kompletní Česká výprava vojenským speciálem.

Br. Slámečka: Celkově má sdružení evidováno 50 600 aktivních sportovců, i přes toto množství klesá účast na postupových soutěžích.

Br.Tlach: Reagoval vysvětlením že členové zásahových jednotek, které mají pořízenou techniku z evropských dotací se musí každoročně účastnit mezinárodních cvičení a to jím zabere hodně času.

Br.Kožnárek: Členové výjezdových jednotek mají věkový průměr nad 30 let a nechtějí soutěžit v předem prohraném boji teenagery, specialisty sportovci, kteří nic jiného netrénují.

Br. Slámečka: Dále mluvil o přípravě kryté haly v Přibyslavi, kde má sdružení již připravený pozemek, ale chybí peníze na stavbu.

Br. Slámečka: Na stránkách www.dh.cz je vyvěšena „Příručka funkcionáře SH ČMS“ a další vzorové materiály ke konání valných hromad a zasedání zástupců sborů, které se aktuálně chystají.

Br. Slámečka: V Olomouci proběhlo úspěšně 5. mistrovství republiky JSDHO ve vyprošťování u dopravních nehod.

Br. Janda: Dotaz na pana starostu jestli je na ústředí plánovaný tisk materiálů k PVČ.

Br. Slámečka: Odpověď: Zatím se nic konkrétního nechystá, ale do budoucna je to možné.

Bod č. 2 - vyhodnocení soutěže POODM 2019, informace o průběhu soutěže na okresech a krajích, podněty pro další ročníky

 Br. Slámečka: Pochválil vyhodnocení soutěže POODM v Přibyslavi upozornil, ale na klesající počet účastníků. Dále konstatoval, že je na škodu souběžně probíhající výtvarná soutěž na téma: „Hasičské stroje budoucnosti“ Hodně škol už podruhé na téma hasičů pracovat nechce.

Královohradecký kraj si uspořádal krajské vyhlášení výsledků POODM v termínu celostátního v Přibyslavi. Příště by měli postupovat s ohledem na schválený plán práce ústředí. 

Br.Kožnárek: Je mnoho dalších výtvarných soutěží, které organizují komerční firmy a ty jsou cenově dotovány daleko štědřejšími cenami. (např. Povodí Moravy)

Br. Majer: Po uzávěrce celostátního vyhodnocení prací se ozvala jedna paní ředitelka ZŠ a oznámila odhalení žákyně, která práci opsala. Pořadí se proto o jedno místo posouvalo. Tato práce na republice byla původně první.

Do budoucna bychom měli zatraktivnit soutěž pro účastníky je třeba přijít s nápady, penězi na ceny konkurenční soutěže nikdy nepřekonáme. Oslovit další možné účastníky z řad dětských organizací např. Skauty, pionýry, vodáky, turisty a jiné.

Bod č. 3 používání osobních údajů (GDPR) v praxi pro identifikaci soutěžních prací POODM, poznatky, další připomínky

Br.-: Určitý vliv na snížení počtu účastníků má i požadovaný formulář GDPR k účasti na soutěži.

Br. Tlach: Rodiče jednoho z účastníků si stěžovali, že o účasti nevěděli předem. (spíše chyba komunikace se školou) Vyřešeno zveřejněním úspěchu dítěte v místním tisku a dalších sdělovacích prostředcích.

Br. Červák: Lze použít i generální souhlas ZŠ na účast ve všech soutěžích za školu je však nutno jeho kopii doložit.

Br.-: Porušení směrnice v ČR se sice hlídá, ale zatím není sankcionováno

Bod č. 4 - stav vypracování učebních textů pro přípravu uchazečů o získání odbornosti „preventista SDH“, forma zveřejnění, termín: Projednán společně s bodem 5.

Bod č. 5 - dosavadní poznatky z používání PC programu na automatické generování a zkušebních testů s novými otázkami a jejich vyhodnocování:

Ing. Kalvarová: Nové učební texty pro zkoušky odbornosti SH ČMS Preventista III. a II. budou zpracovány do konce roku. (Přítomní vzali na vědomí.) Je složité vypracovat učební texty pokud možno nadčasově („nad zákonné “), když se letos chystají významné změny norem. Např. ČSN 73 08 04 bude výrazně zjednodušena u malých staveb, kde by měli odpadnout výpočty. Stavby bude stačit přiřadit k jedné ze 7 stanovených skupin. Podmínky pro skupiny budou dány v tabulkách.

V příštím roce by měl být nový zákon místo stávajícího 133/1981 o PO zatím se neví, co všechno bude zahrnovat. (civilní obranu, ochranu obyvatel atd.)

PC program ke generování otázek funguje dobře a dá se z něho i učit. Některé připomínky k textu otázek budou na stránkách www.dh..cz zkontrolovány.

 

Bod č. 6 – Mgr. Jana Kemrová nás požádala o zpětnou vazbu. Týká se kampaně a rozesílání letáku Bezpečnostní desatero pro obyvatele obcí ČR, o jehož vydání jsme Vás již dříve informovali. Tento byl v elektronické podobě rozeslán koncem srpna do všech obcí v ČR. Starostové měst a obcí, kolegové z HZS krajů a také vy (SH ČMS) jste byli požádáni o součinnost a vstřícnost při zajištění podpůrných akcí, přednášek apod. Zajímaly by mne Vaše osobní zkušenosti s touto kampaní. Zda Vás kontaktovali zástupci obcí, zda měl někdo zájem o přednášku, výklad, pomoc s vysvětlením, distribucí atd. Zajímá mne také jak probíhala distribuce letáku ve vašich řadách. Veškerá výstupní data bychom chtěli později využít při přípravě vyhodnocení celé akce.

Br. Majer: Akce bez odezvy u starostů obcí i preventistů (Někde došlo ke zveřejnění na nástěnkách a vývěskách obcí a SDH)

Br. Tlach: Akce byla zaměřena na bytové domy. Bylo by třeba zvolit adresáta, kterého se problematika přímo dotýká. Např. Sdružení nájemníků nebo vlastníků domů, bytová družstva, samosprávy domů apod. Obce jsou zahlceny a podobná pošta končí v reklamě nebo ve spamu.

Bod č. 7 – různé, aktuality

Br. Majer: požádal o pomoc se zpracováním statistiky účasti na a soutěži POODM za období mezi sjezdy (cca 2016 – 2020) S pomocí se přihlásili br. Krtek, Janda a Červák.

Br. Vrba: Referoval o školení, které provedl v domově důchodců a o zjištěných nedostatcích v oblasti prevence PO

Br. Červák: Upozornil na nedostatky v textu „Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2025“ v odstavci IV. Preventivně výchovná oblast.

  • změnit název na „Prevence a PVČ“
  • doplnit zaměření na seniory
  • doplnit zaměření na vodní zdroje pro hašení
  • doplnit zaměření na spolupráci s HZS a samosprávou

Br. Vrba: Navrhl v textech sdružení jednotně označovat funkci jako „ Preventista SDH “ zrušit dříve používaný termín „ Referent PVČ “

Br. Červák: Připomenul téma z minulých jednání a to nutnost aktualizování otázek v oblasti vzdělávání mladých hasičů do souladu se současnými předpisy. Jde o hru plamen a odbornosti mladý preventista. Pokud dostane přístup na stránky sdružení opravu zařídí.

Br. Kožnárek: Seznámil ostatní s působením stánku prevence na Oslavanských historických slavnostech. Dále referoval o použití nových pomůcek získaných od HZS Jmk. Jde o magnetické desky na různá témata v rámci PVČ. (Zatím 7 druhů).

·      Doplňovačka uniformy

·      Evakuační zavazadlo

·      Doplňovačka autíčka

·      Průjezd techniky IZS

·      Značení nebezp. látek

·      Postup při požáru

·      Orientační body v krajině

 Přiveze ukázat na příští zasedání ÚORP.

Br. Majer: Příští zasedání ÚORP proběhne v březnu 2020 v Přibyslavi jako seminář pro zástupce rad prevence OSH a KSH.

Požádal ostatní členy rady, kteří jsou ochotni a schopni přispět nějakou přednáškou nebo prezentací o spolupráci.

Ukončil schůzi a rozloučil se s účastníky.  

Zapsal: Jaroslav Kožnárek

Ověřovatelé zápisu: br. Aleš Janda a br. Jan Krtek

Zápis ověřil dne: 22. 10. 2019 :  Jan Krtek, v.r.

Zápis ověřil dne: 29. 10. 2019 :  Aleš Janda, v.r.