ZÁPIS KE STAŽENÍ

Program jednání:

  • Zahájení
  • Zdravice hostů
  • Kontrola zápisu z minulého zasedání AZH SH ČMS
  • Informace z SH ČMS
  • Podrobné informace z krajských Aktivů ZH, včetně informací z jednotlivých OSH (všichni členové AZH)
  • Příprava jarního zasedání AZH
  • Volba zástupce VAZH
  • Diskuze, výměna zkušeností
  • Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Ad.1    Vedoucí AZH SH ČMS bratr Josef Netík, přivítal hosty a přítomné účastníky jednání. Hosté – asistentka starostky SH ČMS ses.Tereza Vosyková, náměstek starostky SH ČMS br. Jan Aulický, starostka KSH JMK ses.Zdeňka Jandová, starosta OSH Znojmo br.Václav Kondler, vedoucí AZH OSH Znojmo br. Josef Veleba, náměstek starosty OSH Znojmo br.Martin Bloudíček, za SDH Hostim ses.Alena Součková, náměstek hejtmana JMK br.Lukáš Dubec, starostka obce Hostim Mgr.Marcela Hanáková. Br. Jan Netík požádal všechny přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku všech zemřelých hasičů

Ad.2    Všichni hosté krátkým vystoupením pozdravili přítomné a jednotliví vedoucí KAZH se představili

Ad.3    br.Netík informoval o kontrole zápisu z minulého zasedání AZH SH ČMS, které proběhlo v květnu 2022 v Přibyslavi, bez připomínek

Ad.4  Náměstek starosty SH ČMS br.Jan Aulický spolu s asistentkou starostky ses.Terezou Vosykovou přednesli aktuální informace ze sdružení. Informovali o přípravě nových stanov SH ČMS a o možném připomínkování. Vše bude na stránkách SH ČMS

Ad.5    Přítomní zástupci jednotlivých krajů přednesli osobně svá hodnocení o činnosti krajských AZH za uplynulé období, kde upozornili na problémy a klady v činnosti AZH. Závěrem zástupci krajských AZH kladně hodnotili informace, které získávají výměnou zkušeností pro svoji činnost.

Ad.6  Jarní setkání KVAZH se uskuteční v kraji Libereckém v termínu 25.- 26. 4. nebo 16.-17. 5. 2023., termín a místo bude upřesněno. Předběžný termín podzimního setkání se uskuteční v Plzeňském kaji ve dnech 10. - 11. 10. 2023

Ad.7  Na návrh br. Josefa Netíka byl všemi účastníky zvolen do funkce zástupce VAZH SHČMS br.Antonín Tomeček z Olomouckého kraje

Ad.8  Diskuse: Jednotlivými vedoucími byla zhodnocena činnost o odboji hasičů za 2.sv.války, informace se získávají velice špatně a mnohdy není potvrzena jejich věrohodnost. Br. Netík informoval přítomné o připravované výstavě v Přibyslavi s touto odbojovou činností. Z informací vyplynulo, že ne všichni VAZH okresních i krajských sdružení jsou zváni na jednání VV. K připomínkování nových stanov bude většina KVAZH aktivní.

 Ad.9   V závěru jednání poděkoval br. Jan Netík všem přítomným za celoroční práci pro AZH a za aktivní přístup k řešení organizačních záležitostí okresů a krajů. Dále poděkoval organizátorům za přípravu a provedení podzimního setkání v Hostimě, kraji Jihomoravském

Zapsal:

Rudolf Souček

Vedoucí krajského aktivu ZH JMK