Zápis z jednání Aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS konaného dne 10. 05. 2017  v Přibyslavi.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
  3. Informace z jednání VV SH ČMS a SS OSH
  4. Informace z krajských Aktivů Zasloužilých hasičů
  5. Návrh změn ve Statutu vyznamenání SH ČMS
  6. Diskuze a závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Ad.1     Vedoucí AZH SH ČMS bratr Josef Netík, přivítal přítomné účastníky jednání a představil nového člena AZH br. Alberta Jíru za Plzeňský kraj a předal jmenovanému dekret o jmenování.  

Ad.2    Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání AZH konaného dne 10. - 11. 11. 2016 na Velehradě, kde proběhlo úspěšně podzimní zasedání a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Bylo poděkováno za přípravu zasedání Václavu Holáskovi a Ing. Pavlu Plachému, které se všem líbilo.

Ad.3    Josef Netík informoval o novele Stanov SH ČMS, jako jsou například: členství, sjednocení terminologie, zásady vnitřní organizace. Kdo je statutárním orgánem na všech úrovních. Rozdíl mezi Kontrolní a revizní radou a revizorem.

Dodatek ke Stejnokrojovému předpisu SH ČMS. Schválena:  Lodička – tmavomodré barvy vzor SH ČMS.

 

Ad.4    Hodnocení činnosti podle jednotlivých AZH podle KSH přednesli vedoucí AZH, nebo předali písemnou zprávu

 

KV –  Třeba Kurt situace vzájemných kontaktů se nezměnila (již 3 roky), vedoucí AZH není zván na jednání VV KSH, nemá informace o činnosti. Bylo dohodnuto, že se to opětovně pokusí řešit br. Netík se starostou KSH. Kraj má tři okresy a 15 ZH.

 

LI -      Vejnar Pavel ve spolupráci s br. Netíkem se podařilo rozhýbat spolupráci jednotlivých OSH a v roce 2016 proběhlo první společné krajské setkání v Liberci, kterého se zúčastnili i zástupci polských hasičů.

 

HK – Košťálek Vlastislav, předal písemné hodnocení činnosti. ZH dostávají HN zdarma.

 

SČ - P á v  Josef  AZH proběhl na berounsku v obci Nižbor, příští rok bude setkání  zajišťovat OSH Kladno. Na akce zvou i manželky ZH celkem se sejde okolo 150 osob.

 

JČ -  Novák Jiří informuje, že se krajské setkání uskutečnilo dne 15. 10. 2016 ve Volarech pod záštitou OSH Prachatice. Mimo to jednotlivé okresy se setkávají samostatně. Mají setkání ZH a zasloužilých funkcionářů při dechovce, při čemž náklady hradí pořádající OSH.

Při akcích je udělována vybraným ZH krajská medaile „Za zásluhy“.

 

Vysočina –  Culka Josef jsou pořádána samostatná setkání ZH za účasti HZS. Krajské setkání proběhlo v říjnu v Pacově. Byla předána písemná zpráva o činnosti AZH, aktiv organizoval také ozdravný pobyt v Náměšti nad Oslavou.

 

ZL -     ing. Pavel Plachý, aktiv organizoval ozdravný pobyt na Horní Bečvě, krajská setkání probíhají v pravidelném cyklu, letos na Velehradě. Přítomni byli: hejtman ZK dr. Myšák, senátor Valenta, který nabídl pro rok 2017 třídenní pobyt v Trenčianských Teplicích pro ZH zdarma.

 

ÚL – Barták Herbert, celkem 40 členů ZH. Malý zájem mladších funkcionářů o navrhování těch, kteří si to zaslouží, na vyšší vyznamenání. Letos návštěva HZS Žatec + Chmelařské muzeum v Žatci. Připomínka: V Polsku dostali 60 nových hasičských vozidel za peníze EU s tím, že příjemce tohoto vozidla hradí jen minimální částku. Proč to nejde u nás???!!!    KSH Ústí n.L.  má problémy s OSH Děčín.

 

JM – Procházka Pavel, 15.10.2016 proběhl krajský aktiv v Tuřanech, dále organizují ozdravné pobyty a gratulace v rádiu.

 

MSK –Helis Václav – podal písemnou zprávu

 

OLK – Tomeček Antonín předal písemnou zprávu

 

PL – Zajíček Oldřich 102 žijících ZH, letos krajské setkání v Tachově. Br. Zajíček končí a v jeho činnosti bude pokračovat br. Albert Jíra, který byl odsouhlasen KSH jako jeho nástupce.

 

PHA – Štancl Miroslav, mají 30 ZH z toho 2 ženy. Uspořádali výlet do Stráže pod Nežárkou a krajské setkání v Dolních Měcholupech.

 

Ad.5  Návrh ke změně „Statutu vyznamenání SH ČMS“

Titul „ Zasloužilý hasič“

_ výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svou celoživotní prací   v ý z n a m n ě  přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva a jsou známi svou činností ve svém okrese

_ uděluje se   n e j d ř í v e   po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky členství 40 let a dovršení 65 let věku

_ na návrh VV OSH a po projednání v SDH kde je členem, se přihlíží k získaným   odbornostem a funkcím, které zastával, nebo zastává a po vyjádření a schválení KSH, schvaluje a uděluje titul „ZH“  VV SH ČMS

_ při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy „ZH“

_ výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak

_ titul se neuděluje opětovně

_ lze jej udělit in memoriam.

Dále byl projednán návrh změn ve Statutu AZH z roku 2013 a bratru Netíkovi byly předány připomínky z důvodu změn v nových Stanovách SH ČMS. Změny bude nutné projednat v ÚORVO.         

 

Ad.6

 V závěru jednání poděkoval bratr Josef Netík všem přítomným za celoroční práci pro ZH a za aktivní přístup k řešení organizačních záležitostí.

Předpokládané podzimní setkání se uskuteční v jihočeském kraji na pozvání OSH Písek (Jiří Novák) v termínu 2. - 3. 11. 2017 místo „Benešovský Mlýn“ obec Heřmaň u Písku.

 

Zapsal:

Antonín Tomeček

Vedoucí  AZH  OLK