Zápis z jednání Aktivu Zasloužilých Hasičů při SH ČMS konaného dne 2. - 3. 11. 2017 v obci Heřmaň - Benešovský mlýn.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
  3. Informace z jednání VV SH ČMS a SS OSH
  4. Návrh změn ve Statutu AZH SH ČMS
  5. Informace z krajských Aktivů ZH
  6. Diskuze, výměna zkušeností a závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: Faltusová Eva – Pardubický kraj (pohřeb manžela); Culka Josef – Vysočina (pohřeb v rodině); Švejda Ladislav – Jihomoravský kraj (odstoupil ze zdravotních důvodů, volba nového vedoucího AZH se bude konat 4. 11. 2017); Košťálek Vlastislav – Královehradecký kraj (odstoupil ze zdravotních důvodů, nový vedoucí AZH František Podolník , je přítomen;  Dagmar Hladíková – SH ČMS (návštěva lékaře).

Ad.1     Vedoucí AZH SH ČMS bratr Josef Netík, přivítal přítomné účastníky jednání. Především náměstka starosty SH ČMS Luboše Janebu, ředitele kanceláře SH ČMS Ing. Jana Aulického, člena VV SH ČMS Aloise Pazderu, náměstkyni starosty KSH Jihočeského kraje a starostku OSH Strakonice, Jaroslavu Boukalovou, dlouholetého příznivce hasičů Ing. Josefa Kalbáče a zástupce OSH Písek. Přivítání provedli a svou zdravici přednesli zástupci hostitelů starosta OSH Písek, Ing. Jiří Heinrich a ředitel HZS v Písku plk. Ing. Luboš Broulim. V úvodu poděkoval bratr Josef Netík vedoucímu AZH JČK bratru Jiřímu Novákovi za pečlivou přípravu tohoto jednání, včetně doprovodného programu a za velmi milé přijetí v městě Písek starostkou města Ing. Evou Vanžurovou a v obci Putim starostou Petrem Matoušem. Dále požádal o slovo náměstek starosty KSH Jihočeského kraje br. Alois Pazdera a náměstkyně starosty KSH Jihočeského kraje, sestra Jaroslava Boukalová a předali bratru Josefu Netíkovi krajskou medaili „Za zásluhy  KSH JČK jako ocenění za jeho dlouholetou aktivní práci pro naše SH ČMS a sedmileté vedení republikového AZH.

Dále informoval, že Ladislavu Švejdovi a Vlastislavu Košťálkovi při nejbližší příležitosti bude předáno za jejich dlouholetou aktivní práci poděkování starosty SH ČMS ing. Karla Richtera.

 

Ad.2    Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání AZH konaného dne 10.05.2017   v Přibyslavi, a k zápisu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky.

 

Ad.3  Náměstek starosty SH ČMS br. Lubomír Janeba přednesl rozsáhlou informaci o činnosti SH ČMS ve vazbě na nedávné shromáždění starostů OSH a jednání VV SH ČMS. Dále informoval o výsledcích všech soutěží na Mistrovstvích ČR a dosažených úspěších v zahraničí. Upozornil všechny přítomné na připravované oslavy 100. výročí vzniku našeho státu, které proběhnou v příštím roce. Podrobné informace jsou uvedeny na webu SH ČMS.

 

Ad.4    Byl projednán návrh „Soubor předpisů SH ČMS II/1-2017 Statut AZH“ - a bratru Netíkovi byly předány připomínky na případné změny. Statut by měl být schválen 23. 11. 2017 na jednání VV SH ČMS.

 Bod 3. V krajích se mění v odstavci d) následovně: Vedoucí Aktivu nebo jeho zástupce je zván na jednání VV KSH. Na jednání má hlas poradní a je zván na akce v kraji jako např. shromáždění představitelů a delegátů OSH, soutěže apod.

Bod 4.  Odstavec f) se doplňuje následovně: Vedoucí nebo jeho zástupce je zván na udělování titulu ZH  a jiné akce celostátního charakteru (Shromáždění starostů OSH, soutěže apod.) Vedoucímu jsou také zasílány Kanceláří sdružení potřebné písemné materiály a dokumenty včetně schválených návrhů na udělení titulu ZH. (před jejich vlastním udělením).

 

Ad.5    Přítomní zástupci jednotlivých krajů přednesli svá hodnocení o činnosti krajských AZH za uplynulé období, kde vyzdvihli své problémy, ale také uvedli možnosti, jak dané problémy lze řešit. Zástupce Prahy br. Štancl, Olomouckého kraje br. Tomeček a Moravskoslezského kraje br. Helis, předali písemně zpracované hodnocení bratru Netíkovi. Zástupce Karlovarského kraje Kurt Třeba poděkoval Starostovi KSH Karlovarského kraje za pochopení pro jeho práci. Konečně je zván na jednání VV KSH a má potřebné informace. Poděkoval i za zprostředkování dopravy na naše jednání.

Br. Václav Holásek pozval všechny přítomné na XXIII. Hasičský ples, který se uskuteční v okrese Uherské Hradiště 24. 2. 2018.

Zástupce středočeského kraje br. Josef Páv přednesl návrh a pozvání starostky OSH Benešov sestry Dany Vilímkové, aby se příští podzimní zasedání v roce 2018 konalo v okrese Benešov, což všichni přítomní přivítali a byl dohodnut předběžný termín na 1. - 2. 11. 2018.

Jarní zasedání našeho AZH bude v měsíci květnu 2018, termín a místo bude včas zveřejněno.

 

Ad.6 Ředitel kanceláře SH ČMS Ing. Aulický, pozval všechny ZH na připravovanou akci „PYROCAR“ na letišti  v Přibyslavi, dne 18. 8. 2018.

 V závěru jednání poděkoval bratr Josef Netík za podporu našeho Aktivu ZH od HVP a všem přítomným za celoroční práci pro AZH a za aktivní přístup k řešení organizačních záležitostí. A protože se blíží Vánoční svátky a nový rok, tak popřál všem přítomným spokojené prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku 2018.

Zapsal:

Antonín Tomeček

vedoucí AZH OLK