Zápis z jednání Aktivu Zasloužilých Hasičů při SH ČMS konaného dne 2.5.2018 v Přibyslavi.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
  3. Informace z jednání VV SH ČMS a SS OSH
  4. Podrobné informace z krajských AZH včetně informací z jednotlivých OSH (všichni členové AZH)
  5. Seznámení se Statutem „ZH“ SH ČMS
  6. Diskuze, výměna zkušeností a závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Ad.1     Vedoucí AZH SH ČMS bratr Josef Netík, přivítal přítomné účastníky jednání a celé jednání dále vedl. V průběhu jednání navštívil a pozdravil  ZH také ředitel CHH v Přibyslavi bratr Jiří Pátek.

Následně br. Josef Netík informoval přítomné o úmrtí ZH:

  • Herbert Barták (náhrada zatím nebyla zvolena),
  • Vlastimil Košťálek , kterého bude dále zastupovat br. Podolník František z HK.
  • Rudolf Souček nově zastupuje Jihomoravský kraj (Znojmo)

Ad.2    Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání AZH konaného dne 2-3.11.2017   v obci Heřmaň v Benešovském Týně. K  zápisu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky, mimo té, že dosud nebyly ze strany SH ČMS vedoucím krajských AZH zaslány písemné informace (seznamy) o nově udělovaných titulech ZH tak, jak to bylo posledně  (2.-3.11.2017) požadováno.

Ad.3  Br. Netík přednesl informaci o činnosti SH ČMS ve vazbě na proběhlé shromáždění starostů OSH a jednání VV SH ČMS. Upozornil všechny přítomné na připravované oslavy 100. výročí  vzniku našeho státu, které proběhnou v roce 2018 a které byly zahájeny při jednání v Přibyslavi. Podrobné informace jsou uvedeny na webu SH ČMS.

SS OSH schválilo 20.4.2018 doplněk „Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS“ – zrušení Čestný člen SH ČMS s náhradou podle uvedeného textu.

 

Ad.4    Přítomní zástupci jednotlivých krajů postupně přednesli hodnocení činnosti jednotlivých krajských AZH za uplynulé období, poukázali na některé problémy, ale také uvedli možnosti, jak dané problémy lze řešit. Všeobecně lze konstatovat, že se práce v Aktivech ZH daří, a že zaznamenala zejména v poslední době výrazné zlepšení. Obvykle se ve všech okresech  AZH schází minimálně jedenkrát za rok, někde i vícekrát a na své zasedání zvou také nositele Řádu sv. Floriána, či jiné zasloužilé funkcionáře.

Krajská setkání probíhají jedenkrát ročně a na tato setkání jsou zváni významní funkcionáři SH ČMS, HZS a veřejného  života.   

Obvykle jsou tato setkání doplněna občerstvením, kulturním programem, vystoupením mladých hasičů apod. V některých krajích jsou také udělovány medaile, které vydává příslušný KÚ.       

Některé kraje pořádají pro své členy týdenní ozdravné pobyty ať v ÚHŠ v Jánských koupelích či v Hotelu Permoník v Novém Hrozenkově, nebo v RS v Komorní Lhotce.

Zástupce Prahy br. Miroslav Štancl informoval přítomné o problémech (slavnostní prapor AZH Praha a neshody se starostou MSH Bc. Martinem Wagnerem) v pražské organizaci, čímž zdůvodnil také své odstoupení z funkce vedoucího KAZH. Br. Netík předal poděkování br. Miroslavu Štanclovi za vykonanou práci a popřál mu hodně zdaru v jeho další činnosti.

Zástupce  Olomouckého kraje br. Antonín Tomeček, Moravskoslezského kraje br. Václav Helis a zástupce kraje Vysočina br. Josef Culka  předali písemně zpracované hodnocení činnosti krajského AZH bratru Netíkovi.

Bratr Netík dále informoval přítomné, že příští zasedání AZH se bude konat 1.-2.11.2018 v okrese Benešov a pozval také všechny zástupce ZH na akce, které jsou SH ČMS pořádány u příležitosti 100. výročí vzniku Československa.

Ad.5    Byl projednán Statut Aktivu „Zasloužilých Hasičů“ SH ČMS schválený VV SH ČMS  22.3.2018. Zástupci AZH přijali s uspokojením, že jimi předložené požadavky byly do „Statutu“ zapracovány.

Ad.6-7  V závěru jednání po proběhlé vzájemné diskusi poděkoval bratr Josef Netík všem přítomným za jejich aktivní přístup k řešení organizačních záležitostí týkajících se AZH v jednotlivých krajích a následně také v celé republice.

Zapsal:

Antonín Tomeček

vedoucí AZH OLK

 

KE STAŽENÍ