KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Aktivu Zasloužilých Hasičů při SH ČMS konaného dne 1.- 2. 11. 2018 v Benešově

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
  3. Informace z jednání VV SH ČMS
  4. Podrobné informace z krajských Aktivů ZH (všichni členové AZH)
  5. Nový Statut Aktivu ZH SH ČMS
  6. Diskuze, výměna zkušeností
  7. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: sestra Eva Faltusová KSH Pardubice z důvodu shromáždění delegátů SDH OSH Ústí nad Orlicí a zástupce Prahy z důvodu odstoupení br. Miroslava Štancla z této funkce a zatím nebyl nikdo nový zvolen.  

Ad.1    Vedoucí AZH SH ČMS bratr Josef Netík, přivítal přítomné účastníky jednání. Přivítání provedli a svou zdravici přednesli zástupci hostitelů starostka OSH Benešov Dany Vilímkové, vedoucí AZH KSH Středočeského kraje Josef Páv, starosta KSH Oldřich Lacina.

Ad.2    Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání AZH SH ČMS konaného dne      2. 5. 2018 v Přibyslavi a k zápisu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky.

Ad.3  Náměstek starosty SH ČMS br. Janeba přednesl rozsáhlou informaci o činnosti SH ČMS ve vazbě na proběhlé události a úmrtí starosty sdružení, připravovaná volba nového starosty na období do řádného sjezdu.  Volba bude provedena starosty OSH a KSH na shromáždění starostů 8. 12. 2018 tajnou volbou.  Dále zhodnotil úspěšnou sezonu na hasičských soutěžích ve Varně (BLR) a Banské Bystrici (SK). Současně vyzdvihl náročnou práci všech jednotek ve vztahu k mimořádnému suchu, které panovalo v průběhu celého roku. Kladně hovořil také o významné akci, která se uskutečnila v Přibyslavi 18. 8. 2018 - PYROCAR 2018. Br. Janeba v závěru svého vystoupení vyzval přítomné, aby se zasadili o to, aby poskytnuté informace z ústředí byly v co největší míře předány co nejširší členské základně, aby se tak předešlo určitým šumům, které často vznikají a nepřinášejí nic dobrého.

Ad.4    Byl znovu projednán Statut Aktivu ZH SH ČMS, který byl schválen 22. 3. 2018

Ad.5    Přítomní zástupci jednotlivých krajů přednesli osobně svá hodnocení o činnosti krajských AZH v uplynulém roce, kde upozornili na případné problémy a klady v činnosti AZH, zástupci Olomouckého br. Tomeček a Moravskoslezského kraje br. Helis, kraje Vysočina br. Culka, Královéhradeckého kraje br. Podolník a Libereckého kraje br. Vejnar, předali písemně vypracované hodnocení bratru Netíkovi. Závěrem zástupci krajských AZH kladně hodnotili informace, které získávají výměnou zkušeností pro svoji činnost.  

Ad.6  Diskuse:

Paní Hladíková upozornila přítomné zástupce krajů, aby věnovali patřičnou pozornost pozvánce a ve zpětné vazbě, aby nahlásili případné změny či svou neúčast tak, aby se daly upravit počty v objednaných službách, které je nutno nakonec uhradit podle objednávky.

Současně požádala přítomné, aby dbali ve svých krajských regionech na včasné odesílání informací (hlášení změn) o případném úmrtí či jiných změnách, aby se tyto události dostaly co nejdříve do nově vytvářených informačních seznamů.

Z pléna padl návrh na zajištění vyhodnocení příslušným oceněním paní D. Hladíkové za dlouholetou velmi dobrou spolupráci se všemi krajskými aktivy. Tento návrh podpořili všichni přítomní účastníci AZH.

 V závěru jednání poděkoval bratr Netík všem přítomným za celoroční práci pro AZH a za aktivní přístup k řešení organizačních záležitostí. Poděkování patří i OSH Benešov v čele se starostkou sestrou Danou Vilímkovou za přijetí a velmi dobře připravený AZH ve Středočeském kraji.

Je připravováno setkání AZH SH ČMS v příštím roce 2019 v Olomouckém kraji ve dnech 31. 10.  –  1. 11. 2019.

Na zpáteční cestě do Prahy byla uctěna památka zesnulého starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera s položením kytice na jeho hrob v Tuklatech. 

 

Zapsal:

Antonín Tomeček

Vedoucí  AZH  OLK