KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Aktivu Zasloužilých Hasičů při SH ČMS konaného dne 24. 4. 2019 v PRAZE.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání AZH SH ČMS
  3. Informace z jednání VV SH ČMS a SS OSH
  4. Podrobné informace z krajských AZH včetně informací z jednotlivých KSH a OSH (všichni členové AZH)
  5. Diskuze, výměna zkušeností
  6. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Ad.1    Vedoucí AZH SH ČMS bratr Josef Netík, přivítal přítomné účastníky jednání a celé jednání dále vedl. V průběhu jednání navštívil a pozdravil  ZH  bratr Jan Slámečka – starosta sdružení a první náměstek starosty Luboš Janeba. Následně se přišla rozloučit sestra Dáša  Hladíková, která k 30. 4. 2019 ukončila pracovní poměr na SH ČMS.

Ad.2    Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání AZH konaného dne 2-3. 11. 2018   v Benešově. K zápisu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky. Zástupcům krajů byly předány seznamy ZH , kterým se budou medaile  předávat  2. - 3.  5.  2019 v CHH v Přibyslavi.

Ad.3Br. Netík přednesl informaci o činnosti SH ČMS ve vazbě na proběhlá shromáždění starostů OSH a jednání VV SH ČMS.

Ad.4    Přítomní zástupci jednotlivých krajů postupně jeden po druhém přednesli hodnocení činnosti v jednotlivých krajských AZH za uplynulé období, poukázali na některé opakující se problémy, ale také uvedli možnosti, jak dané problémy řeší a jaké s tímto řešením mají zkušenosti. Všeobecně lze konstatovat, že se práce v Aktivech ZH daří i tam, kde dosud byly nějaké drobné problémy, nebo nebylo pochopení pro tuto činnost. Obvykle se ve všech okresech schází  AZH minimálně jedenkrát za rok, někde i vícekrát a mnozí na své zasedání zvou také nositele Řádu sv. Floriána, či jiné zasloužilé funkcionáře.

  • Krajská setkání probíhají minimálně jedenkrát ročně a na tato setkání jsou zváni významní funkcionáři SH ČMS, HZS a veřejného života a v mnohém případě i manželky ZH.         
  • Obvykle jsou tato setkání doplněna občerstvením, kulturním programem, vystoupením mladých hasičů apod. V některých krajích jsou také udělovány medaile, které vydávají příslušné krajské úřady.

Praha zatím nemá zvoleného svého zástupce do AZH.

  • Některé kraje pořádají pro své členy týdenní ozdravné pobyty ať v ÚHŠ v Jánských Koupelích či v Hotelu Permoník v Novém Hrozenkově, nebo v RS v Komorní Lhotce, nebo organizují setkání ZH na zajímavých místech svých krajů či v krajích sousedících.
  • Zástupce Olomouckého kraje br. Antonín Tomeček, Moravskoslezského kraje br. Václav Helis a zástupce kraje Vysočina br. Josef Culka,   předali písemně zpracované hodnocení činnosti krajského AZH bratru Netíkovi.

Bratr Netík dále informoval přítomné, že příští zasedání AZH se bude konat 31. 10. - 1. 11. 2019 v olomouckém kraji  - v městě Olomouc. Jménem starostky kraje sestry Vlastimily Švubové  KSH OLK pozval všechny přítomné bratr Antonín Tomeček.

Ad.5    V průběhu jednání vystoupil nově zvolený starosta sdružení Jan Slámečka, který seznámil přítomné se svou vizí, jak bude řídit tuto organizaci do sjezdu, kde bude řádně  zvolen nový starosta sdružení.

Při této příležitosti bylo vysloveno poděkování Dáše Hladíkové za dlouholetou aktivní práci pro Zasloužilé hasiče a byla jí předána medaile sv. Floriána, jako výraz díků za její zodpovědnou práci ve prospěch celého sdružení.

Všem účastníkům byla představena nová pracovnice ústředí paní Tereza Švejdová, která bude vykonávat administrativní činnost po paní D. Hladíkové.

Ad.6  V závěru jednání po proběhlé vzájemné diskusi poděkoval bratr Josef Netík všem přítomným za jejich aktivní přístup k řešení organizačních záležitostí týkajících se AZH v jednotlivých krajích a následně také v celé republice.

Všechny přítomné pozval k účasti na republikové Hasičské pouti, která se uskuteční 27. 4. 2019 na sv. Hostýně.

Zapsal:

Antonín Tomeček

vedoucí AZH OLK