PROHLÁŠENÍ K VALNÝM HROMADÁM 2020/2021 - WORD

PROHLÁŠENÍ K VALNÝM HROMADÁM 2020/2021 - PDF


Vážené členky a členové SH ČMS,

Vážené sestry a bratři,

přátelé.

Vzhledem k tomu, že probíhající koronavirová epidemie a s tím související přijatá vládní a ministerská opatření ovlivňují přípravu a průběh valných hromad sborů a okrsků SH ČMS, vydává starosta SH ČMS následující stanovisko:

  • Konání valných hromad sborů a okrsků SH ČMS DOPORUČUJEME, vždy až po rozvolnění vládou ČR přijatých opatření, vztahující se na předpokládanou účast členů a hostů na jednání dané valné hromady.
  • Při přípravě a samotném jednání postupovat dle materiálu schváleného SS OSH dne 25. 7. 2020 pod názvem „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021).“ Neprojednán zůstane pouze doporučený bod jednání „Informace o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů“.
  • Dále dle lhůt určených příslušným OSH odeslat „Hlášení o činnosti za rok 2020“, projednané dle „rozvolňovacích podmínek“ vedením nebo výborem sboru, podepsané starostou sboru, s dodatečným projednáním na valné hromadě sboru.
  • Taktéž dle lhůt určených příslušným OSH odvést na účet OSH za sbor příslušnou finanční částku (viz. stanovy SH ČMS Čl. 73, odst. 8).
  • Dále splnit povinnost odevzdání účetních uzávěrek v zákonném termínu s podpisem statutárního orgánu (povinnost platí bez výjimky).

Vážené hasičky a hasiči, sestry a bratři,

velmi nás mrzí, že daná situace komplikuje  váš osobní i profesní život a výrazně omezuje naše spolkové aktivity.

Jsme přesvědčeni, že tak, jak se nám podařilo s vaší pomocí, řešit drtivou většinu nástrah koronavirové epidemie, tak se nám bude dařit racionálně vyřešit i všechny další nesnáze, které současná doba přináší.

Počítáme opět s vaší pomocí, které si nesmírně vážíme a za kterou Vám upřímně děkujeme.

Jan Slámečka

      starosta SH ČMS v.r.