Na základě výzvy z Městského soudu v Praze, je nyní nutné ke každému podávanému návrhu o změně zápisu do spolkového rejstříku přiložení Plné moci od pobočného spolku požadující změnu ve veřejném rejstříku. 

Udělenou plnou mocí pobočný spolek zplnomocňuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v zastoupení sl. Nikoly Fenclové k právním jednáním souvisejícím s návrhem na zápis změn, zejména pak k převzetí usnesení o zápisu změn do obchodního rejstříku. 

Jak již bylo zmíněno, Plná moc musí být udělena ke každé změně ve veřejném rejstříku a není povinností ji opatřit úředně ověřeným podpisem. 

Tato skutečnost byla již sdělena zástupcům OSH na Školení hospodářů 1. 4. 2022 v Přibyslavi. 

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na pověřenou osobu v této oblasti sl. Nikolu Fenclovou na tel. čísle +420 702 240 478.

PLNÁ MOC KE STAŽENÍ