Povinnost zápisu do Evidence skutečných majitelů (dále jen „ESM“), která je neveřejná a spravována rejstříkovými soudy, měly všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku, a to do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (tedy i spolkového) měly tuto povinnost nejpozději do 1. ledna 2021.

Celá tato problematika byla mimo jiné předmětem jednání na Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Na její doporučení mělo Ministerstvo spravedlnosti připravit novelu nařízení, kterou by měly být spolky (jako neziskové organizace) od této povinnosti osvobozeny, nebo by se data do daného rejstříku překlopila automaticky.

Dne 3. února 2021 byla rozeslána Sbírka zákonů ČR částka 17, jejíž součástí je i zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů ze dne 19. ledna 2021. Tento zákon upravuje vedení a evidenci skutečných majitelů, která se vztahuje i na statutární orgány pobočných spolků. Pro všechny pobočné spolky platí povinnost provést zápis do ESM. Jak je uvedeno v předchozím odstavci, tento termín vypršel 1. ledna 2021, avšak nesplnění tohoto úkonu není nijak penalizováno, avšak je nutné zápis provést dodatečně. Toto je vyřešeno vydáním novely zákona o evidenci skutečných majitelů, kdy dojde k automatickému průpisu.

Zákon o evidenci skutečných majitelů v Hlavě V automatický průpis § 38 odst. 3 řeší, že do ESM se jako skutečný majitel pobočného spolku automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako statutární orgán. Daný průpis se provede po nabytí účinnosti, tedy dnem 1. 6. 2021.

Vzhledem k neveřejnosti ESM se s případnými dotazy obracejte přímo na Kancelář SH ČMS – konkrétně na Nikolu Fenclovou.

ZÁKON O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - KE STAŽENÍ