KE STAŽENÍ

Zápis  z jednání  ÚORVO konaného dne 27.05.2020 v Praze

Přítomni:          dle prezenční listiny

 

Zapsala:          Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
  3. Výsledky činnosti SH ČMS za rok 2019 (statistika)
  4. Projednání návrhu nového harmonogramu pro přípravu VI. sjezdu SH ČMS
  5. Činnost ÚORVO do VI. sjezdu SH ČMS
  6. Příprava stanov SH ČMS včetně zaslaných připomínek
  7. Různé organizační záležitosti (informace z jednání orgánů SH ČMS a další)
  8. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání

 

 

K bodu 1 a 2)Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na jednání přivítal starostu SH ČMS,který byl přizván. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny vyjma usnesení č. 08/20, které je stále v řešení. Krátce pohovořil o minulém jednání.

 

            09/20   ÚORVO  bere na vědomí program zasedání a kontrolu plnění usnesení

s konstatováním–úkoly splněny s výjimkou 08/20.

 

K bodu 3)byla členům emailem zaslána elektronická verze Výroční zprávy SH ČMS za rok 2019. Následně proběhla krátká diskuse ohledně nárůstu nových pobočných spolků a členské základny SH ČMS.

           

10/20   ÚORVO bere na vědomí elektronickou verzi Výroční zprávy SH ČMS za rok
2019.

 

K bodu 4)z důvodu celosvětové pandemie Vláda ČR vyhlásila od 12. března do 30. dubna 2020 nouzový stav. Tímto krokem byly zrušeny všechny akce a SH ČMS se tomuto nařízení podřídilo ve všech svých akcí včetně Shromáždění delegátů sborů, Shromáždění delegátů OSH a tedy i VI. sjezd SH ČMS. Z tohoto důvodu Vedení SH ČMS představuje nové termíny
a vedoucí rady k tomuto bodu představil písemný návrh Nového harmonogramu pro přípravu a konání VI. sjezdu SH ČMS.

Následně proběhla diskuse ohledně svolání shromáždění delegátů sborů a shromáždění delegátů OSH v nových termínech i místech konání a zda je nutné svolávat k jejich přípravě shromáždění představitelů sborů a shromáždění představitelů OSH. Rada doporučila vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změny v termínech a připadně místech konání - beze změn v programu jednání, nechat volbu na samotných OSH (případně KSH).

Podána informace o úpravě navrženého programu jednání VI. sjezdu SH ČMS, kde došlo k vypuštění bodu „Projednání návrhu nových stanov SH ČMS“ a jeho nahrazení bodem „Projednání změny stanov SH ČMS v čl. 37“. K úpravě došlo z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro představování kandidátů na čelní funkce v SH ČMS a všeobecnou sjezdovou diskuzi.

Starosta SH ČMS a ředitel Kanceláře SH ČMS detailně informovali o časovém harmonogramu voleb všech orgánů napříč celým SH ČMS.

 

11/20   ÚORVO bere na vědomí návrh Nového harmonogramu pro přípravu VI. sjezdu SH ČMS a doporučuje materiál předložit VV SH ČMS.

 

K bodu 5)vedoucí rady ÚOR informoval přítomné členy o nových termínech jednání Vedení, VV SH ČMS a SS OSH do konání jednání VI. sjezdu SH ČMS, které budou předloženy ke schválení VV SH ČMS a SS OSH. Dále vedoucí rady navrhl, aby se ÚORVO sešlo ještě v měsíci září a říjnu. Navrhl nový termín výjezdního zasedání do Olomouckého kraje v měsíci září. Ředitel Kanceláře SH ČMS domluví v nejbližší době přesný termín s OSH Olomouc. Poslední jednání ÚORVO se uskuteční v říjnu  – definitivní termín jednání rada stanoví v září.  Školení funkcionářů se již před pandemií přesunulo do podzimních měsíců. Vedoucí rady navrhl termín tohoto školení funkcionářů SH ČMS a to 21.11.2020 v Přibyslavi.

 

12/20   ÚORVO schvaluje školení funkcionářů v termínu 21.11.2020 v Přibyslavi a pověřuje vedoucího rady předložit toto doplnění plánu práce na jednání VV SH ČMS dne 4. 6. 2020.

 

K bodu 6) vedoucí rady ÚORVO přítomné stručně informoval o došlých připomínkách k návrhu změny stanov SH ČMS.Užší pracovní skupinase sešla od minulého jednání  dvakrát. Všechny přijaté připomínky byly odpovědně posouzeny a převážně zpracovány.Ředitel Kanceláře SH ČMS zašle zbylým členům pracovní skupiny poslední verzi návrhu změn stanov SH SH ČMS. Své připomínky členové pracovní skupiny zašlou do 27.6.2020. Poté se opět uskuteční porada celé pracovní skupiny pro nové stanovy SH ČMS. Návrh nových stanov SH ČMS bude před jednáním červencového SS OSH zaslán všem členům ÚOR a na všechna OSH a KSH.

Následně proběhla diskuse ohledně článku 18 v návrhu nových stanov – nové vyplnění přihlášky při dovršení 18ti let.

Na závěr vedoucí rady poděkoval všem, kteří se podíleli na zpracování nového návrhu na změnu stanov SH ČMS.

 

13/20   1) ÚORVO bere na vědomí aktuální připravu nových stanov SH ČMS.    

            2)ÚORVO ukládá Kanceláři SH ČMS zaslat návrh nových stanov SH ČMS členům ÚOR a všem OSH a KSH před červencovým jednáním SS OSH.

 

K bodu 7)vedoucí rady přítomné informoval o uskutečněném jednání Vedení SH ČMS v květnu 2020.

Ředitel Kanceláře SH ČMS stručně informoval o aktuálních změnách v programu evidencie SDH, na kterých momentálně pracuje s Bc. Studníkem. Po zapracování připomínek ředitel Kanceláře SH ČMS zašle všem členům ÚORVO hotový materiál aktuálních změn.

Starosta SH ČMS poděkoval všem členům včetně vedoucího ÚORVO za dosavadní práci, kterou rada vykonává. Následně stručně informoval o aktuálním stavu HVP, a. s.

 

K bodu 08) Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast,zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání.

Jednání ukončil s přáním šťastného návratu domů.

 

Příští jednání se uskuteční jako výjezdní, včetně jednání s KSH Olomouckého kraje, ve dnech 16. a 17. září 2020 se srazem v 11.00 v Bouzově.