KE STAŽENÍ

Přítomni:   dle prezenční listiny

Zapsala:   Tereza Švejdová

Program jednání:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
 3. Realizace harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 4. Informace o činnosti KSH Olomouc
 5. Stav přeregistrace pobočných spolků SH ČMS – informace o stavu po VH a SD
 6. Průběžná informace o stavu připomínek k návrhu nových stanov SH ČMS
 7. Různé, informační a organizační záležitosti – projednání podnětu OSH Č. Lípa
 8. Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání
 • K bodu 1 a 2)Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Lubomír Janeba. Přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Přivítal také starostku KSH Olomouckého kraje a OSH Olomouc pí Švubovou, které poděkoval za pozvání. Současně provedl kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání rady s konstatováním, že uložené úkoly byly splněny vyjma usnesení č. 08/20, které je stále v řešení. Usnesení se týká přečíslování sborů, kde jeden pobočný spolek má více evidenčních čísel. Číslo přiřazené Evidencí SDH, registrační číslo přidělené Kanceláří SH ČMS a spisová značka přidělená Městským soudem hl. m. Prahy. 

Následně proběhla diskuse ohledně přečíslování SDH – ze dvou čísel (evidenční a předělené Kanceláří SH ČMS). Je nutná změna v organizačním řádu a při vzniku SDH při udělování registračních/evidenčních čísel. Také členové diskutovali nad číslování okrsků registrovaných a okrsků registrovaných s IČem. Na závěr bylo vyhodnoceno, aby Ing. Aulický a T. Švejdová zpracovali první návrh na přečíslování pobočných spolků SH ČMS a do měsíce se členové vyjádří ke zpracovanému návrhu Kanceláří SH ČMS.

Krátce pohovořil o minulém jednání.

 

            14/20   1) ÚORVO  bere na vědomí program zasedání a kontrolu plnění usnesení

     s konstatováním–úkoly splněny vyjma usnesení 08/20.

 • ÚORVO ukládá Aulickému a T. Švejdové navrhnout řešení a zpracovat návrh na přečíslování pobočných spolků. Návrh bude odeslán členům ÚORVO, kteří do měsíce zašlou své vyjádření a podněty.

 

K bodu 3)byl členům rozdnán materiál schválený SS OSH dne 25. 7. Harmonogram VI. sjezdu SH ČMS, kde byl změnen termín konání sjezdu – 12.12.2020 a časový program v bodu týkající se stanov SH ČMS. VI. sjezd SH ČMS bude schvalovat změnu stanov SH ČMS v čl. 37.

Následně proběhla rozsáhlá diskuse týkající se náhradního řešení pro VI. sjezd SH ČMS a možnost variant vzhledem k horšící se situaci s nemocí Covid.

 1. Brychcí navrhla svolat mimořáné jednání VV SH ČMS vzhledem k horšící se situaci s nemocí Covid a vymyslet náhradní řešení pro svolání IV. sjezdu SH ČMS.

           

15/20   ÚORVO bere na vědomí písemný materiál Harmonogram VI. sjezdu SH ČMS.

 

K bodu 4) vyzval vedoucí rady starostku KSH Olomouckého kraje, aby pohovořila o činnosti KSH. V. Švubová informovala přítomné o činnosti KSH Olomouckého kraje. Nejdříve informovala o finanční pomoci pro sbory od Krajského úřadu. Nyní se KSH připravuje na Shromáždění delegátů OSH. Informovala o dobrých vztazích s HZS ČR i Krajským úřadem Olomouckého kraje. Na závěr členy informovala o pomoci dobrovolných hasičů z Olomouckého kraje při nouzovém stavu v ČR.

 

16/20   ÚORVO bere na vědomí činnosti KSH Olomouckého kraje a vyjadřuje poděkování za jejich aktivní činnost během nouzového stavu.

 

K bodu 5) ředitel Kanceláře SH ČMS okomentoval písemný materiál k tomuto bodu. V době nouzového stavu se musely zapisované změny zastavit z důvodu nefungování Městského soudu. Zápis nových starostů SDH po Valných hromadách je již téměř u konce a nyní budou probíhat Shromáždění delegátů na jednotlivých OSH. Celkem bylo podáno k 31.8.2020 cca 6 200 změn v SDH. Vyjádřil poděkování všem, kteří se na této práci podíleli. Nyní se řeší problém u registrace vlastníků. Byla navržena změna do Poslanecké sněmovny ČR, aby se registrovaní vlastníci přepisovali automaticky do justice.cz.

 

17/20   ÚORVO bere na vědomí stav přeregistrace pobočných spolků SH ČMS.

 

K bodu 6) vedoucí rady ÚORVO přítomné stručně informoval o došlých připomínkách k návrhu změny stanov SH ČMS. K dnešnímu dni nejsou žádné došlé připomínky, které by ÚORVO neprojednala.

Na závěr vedoucí rady poděkoval všem, kteří se podíleli na zpracování nového návrhu na změnu stanov SH ČMS.

 

18/20   ÚORVO bere na vědomí stav připomínek k návrhu změn stanov SH ČMS.

 

K bodu 7) vedoucí rady přítomné informoval o jednání SS OSH, VV SH ČMS v červenci.

Ing. Aulický a vedoucí rady podrobněji informovali o bodech na Školení funkcionářů, které je plánováno na 21.11.2020. Ing. Aulický navrhl školení v oblastech: Statutu vyznamenání a čestných titulů, stanovy SH ČMS (platné i návrh změn), Stejnokrojový předpis SH ČMS a  novinky ve vnitřních dokumentech SH ČMS a v povinných rejstřících (sport, justice apod.)

Vedoucí rady navrhl příští jednání ÚORVO den před školením funkcionářů, tedy 20.11. v 16 hodin v Přibyslavi.

Ředitel Kanceláře SH ČMS stručně informoval o aktuálních změnách v programu evidence SDH, na kterých momentálně pracuje s Bc. Studníkem a požádal členy ÚORVO o vyzkoušení podání návrhu na vyznamenání člena prostřednictvím programu CE.

Ing. Aulický informoval o návrhu změny zákona o státních symbolem do Poslanecké sněmovny ČR - SH ČMS bude jedna z vyjímek, kteří mohou používat státní znak.

 1. Netík přítomné informoval o aktuální činnosti AZH. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR nebylo v jarních měsících předány tituly Zasloužilý hasič a už nyní je kapacita přes 100 čekajících na předání titulu.

Následně proběhla diskuse ohledně variant předání titulů ZH. ÚORVO navrhla předání v listopadu uskutečnit, tak jak plánuje CHH.

Vedoucí rady přednesl problém týkající se názvosloví praporů. Připomínku od OSH Česká Lípa obdrželi členové v elektronické podobě. Do metodického pokynu k pořizování praporů SDH je třeba doplnit postup při pořízení z různých zdrojů financování (pokud byl financován z prostředků obce nebo sponzorů, darovací smlouva apod.).

 

K bodu 8) Závěrem dnešního zasedání poděkoval vedoucí rady Lubomír Janeba členům rady za velmi uspokojivou účast,zájem a reakce k jednotlivým bodům jednání. Na závěr poděkoval starostce KSH Olomouckého kraje a OSH Olomouc za příjemné zázemí.

Jednání ukončil s přáním šťastného návratu domů.

 

 

Příští jednání se uskuteční 20.11.2020 od 16 hodin v Přibyslavi