ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   dle prezenční listiny

Zapsala:   Nikola Fenclová

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod 
  1. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  1. Informace z jednání Sjezdu, Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  1. Hlavní směry činnosti ÚORVO
  1. Plán práce ÚORVO na rok 2022
  1. Různé a informace členů ÚORVO

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vzhledem k nově zvolené radě následovalo představení jednotlivých členů rady. Následně vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Poděkoval přítomným členům za jejich účast na úvodním jednání po VI. sjezdu SH ČMS. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO. 

K bodu 2) Vedoucí rady krátce shrnul zápis z jednání 9.9.2020, tedy ještě před VI. Sjezdem SH ČMS a upozornil na úkol, který byl zadán p. Aulickému, ohledně přečíslování pobočných spolků. 

Slovo bylo předáno Nikole Fenclová, která se k tomu vyjádřila a zdůvodnila, proč to není potřeba. Josef Orgoník následně objasnil celou situaci, na což navazovala poznámka směrem k Organizačnímu řádu v rámci přečíslování, kterou je třeba do budoucna upravit. 

Rada se následně shodla na tom, že tedy není důvod pobočné spolky přečíslovávat. 

K bodu 3) J.Orgoník předal informaci z jednání VV SH ČMS, že byly ustanoveny odborné rady společně s jejich vedoucími, které následně jmenovitě představil. Byla předána také informace, že VV SH ČMS neustanovil ÚORVZ, z důvodu nízkých počtů došlých návrhů, proto bude fungovat jen jako pracovní skupina. Následně byly schváleni členové odborných rad.  

Dále VV SH ČMS projednal, v rámci vnitroorganizačních záležitostí, nezvolení zástupce Plzeňského kraje do VV SH ČMS. S tím tedy byla projednávána otázka, zda je možná dovolba či nikoli. Dle výkladu Stanov SH ČMS advokátky, není v tomto případě dovolba člena VV SH ČMS možná

Josef Černý se k tomu vyjádřil, že to respektují. 

Dana Vilímková doplnila několik bodů z jednání VV SH ČMS, a to ohledně záležitostí týkající se HVP, prodloužení kvalifikací pro rozhodčí a vedoucí do konce roku 2022, zhodnocení předávání vyznamenání ZH, hledání nového nájemce do Hotelu Přibyslav, informace ohledně Reprezentačního plesu SH ČMS a udělení titulu Záslužného řádu čestného hasičstva, výstavby haly v Přibyslavi, hlášení o činnosti v rámci souhry s Centrální evidencí SDH a s tím i spojenou problematiku Centrální evidence SDH ohledně hromadných vkládání vyznamenání do této evidence, aby to bylo zpřístupněno i pro OSH.

Z toho vyplynul úkol na pro následující období – hromadné vkládání vyznamenání.

K bodu 4) V rámci Zaměření činnosti SH ČMS pro ÚORVO plynou stěžejní úkoly – revize dokumentů, úpravy v evidenci a další dva úkoly – Stanovy SH ČMS a Centrální evidence SDH.

Ohledně Stanov SH ČMS je potřeba předělání celého dokumentu, aby obsahoval, vše co je třeba. Vytvoří se užší pracovní skupina společně s právníkem, který stanoví legislativní oporu, která bude podložena Občanským zákoníkem. Vezmou se v potaz i připomínky z minulého volebního období. Užší skupina bude vedena Helenou Kotrcovou společně s Josefem Orgoníkem, dále se do pracovní skupiny přihlásili Alois Pazdera a Josef Černý.

Dále se projednávalo současné volební období, zda prodloužit období pro SDH, OSH a KSH a zkrátit období pro SH ČMS či naopak.

Dana Vilímková navrhla: Rada navrhuje prodloužení volebního období pro SDH,  OSH i KSH. 

Vlasta Nevařil namítl, že je na to dostatek času.

J. Orgoník připomněl, že se to musí zakomponovat do Stanov SH ČMS. Vyčká se na vyjádření právníka, aby to bylo právně podloženo.

J. Dumbrovský upozornil na dořešení záležitosti dvou statutárních orgánů, kterou J. Orgoník potvrdil. 

Druhým hlavním úkolem je Centrální evidence SDHJ. Orgoník: Jedná se o zastaralý systém, který je potřeba přeprogramovat do nového kódu. Vytvořit novou zadávací dokumentaci – zadání pro programátora, co by tam mělo být a co z toho potřebujeme za výstupy. I zde vznikne užší pracovní skupina pod vedením Vlasty Nevařila společně s Josefem Orgoníkem a Matějem Proškem. 

V. Nevařil namítl, že se musí připravit návrhy pro Vedení SH ČMS s připomínkami – nové formuláře -> součástí Centrální evidence SDH. Nejvíce ji využívá OSH, takže to pro ně musí být uživatelsky přívětivé

P. Razima zdůraznil, že by mělo zaznít, co od toho očekáváme a jak robustní ten systém má být.

D. Vilímková – mělo by proběhnout školení k Centrální evidenci SDH. 

Na příštím jednání pracovních skupin rámcově zpracovat harmonogram průběhu řešení úkolů.

D. Vilímková zmínila navýšení členských příspěvků.

J. Orgoník – je nutné řešit i financování KSH. 

J. Černý namítl, že by se odvod na SH ČMS měl sjednotit. 

J. Orgoník – souhlasíme se sjednocením výše částky.

Rada podporuje navýšení odvodu. 

D. Vilímková upozornila na skutečnost ohledně datových schránek, která vyjde v platnost 1.1.2023, kdy všechny právnické osoby (tedy i všechny SDH) budou mít ze zákona zřízeny automaticky datové schránky.

J. Orgoník tuto informaci potvrdil a nastínil, že se k tomu bude muset vytvořit informační kampaň.

K bodu 5) J. Orgoník položil otázku ohledně Školení funkcionářů, zda ho uspořádat či ne.

Eva Vovsíková navrhla, aby se to uspořádalo pouze na úrovni OSH/KSH.

D. Vilímková navrhla zpracování Metodického pokynu pro školení funkcionářů, aby se ta školení sjednotila. 

J. Orgoník na základě názorů shrnul, že by se to uspořádalo pouze dle potřeby. Dále zmínil výjezdní zasedání 1-2x do roka – zachovat či zrušit? Přiklonil se k jednodenním akcím.

D. Vilímková navrhla výjezdní zasedání 1x za rok. 

Jednání ÚORVO se bude konat 4-5x do roka. Stanoví se body jednání vždy na předchozí radě dopředu, což má za význam řešení nastalých situací dle potřeby. 

K bodu 6) J. Orgoník zmínil následující body:

Zabezpečení VH sborů a VH okrsků SH ČMS pro rok 2022 bylo představeno rovnou na VV a na SS (z časových důvodu) – příští rok to bude projednávat již ÚORVO.

Hlášení o činnosti je již v řešení (opět z časových důvodů).

Přehled opatření vlády (vydáno 22.11.2021) – představení opatření pro VH.

Státní znak na stejnokrojích a znaku (z. 414/2021 Sb.) – od 1. ledna 2022 můžeme používat státní znak.

Příručka funkcionáře -> v rámci revize dokumentů, to bude třeba upravit. 

Vznikl návrh na Soubor předpisů, tedy jednotný soupis všech dokumentů. Vytvoření seznamu, kdo je garantem, poslední datum schválení, kde se nachází poslední znění -> tedy seznam na základě, kterého se bude vytvářet revize. Úkol pro J. Orgoníka, vedoucí rad a zaměstnance Kanceláře SH ČMS.

Diskuze: 

Eva Vovsíková: pokud by se něco projednávalo, posílat na maily a poté to připomínkovat

J. Orgoník vytvoří hromadnou e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V závěru Josef Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými.