KE STAŽENÍ ZDE

 

Zápis z jednání ÚORVO konaného dne 21. 6. 2022 v Praze

 

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Eva Vovsíková, Alois Pazdera, Josef Černý, JUDr. Vladimír Maxa, Eva Steinerová, Jiří Sazima, JUDr. Michal Hašek, Mgr. Jan Dumbrovský, Tereza Švejdová, Nikola Fenclová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Vlastimil Nevařil, Petr Razima, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Ing. Jiřina Brychcí

 

Zapsala:   Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod
  2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  4. Informace o jednání pracovních skupin ÚORVO
  5. Projednání aktuálních dokumentů
  6. Různé a informace členů ÚORVO

 

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.

 

K bodu 2) Vedoucí rady krátce shrnul zápis z minulého jednání rady. Okomentoval přiložený písemný materiál Nošení slavnostních šňůr. Písemný komentář byl předložen členům VV SH ČMS.

náměstkyně starostky SH ČMS zmínila dobrou připomínku náměstka starostky Ing. J. Salivara – nošení slavnostních šňůr dát do OZ akcí pořádaných SH ČMS.

 

K bodu 3) J. Orgoník předal informace z jednání VV SH ČMS a náměstkyně starostky SH ČMS Dana Vilímková z Vedení SH ČMS. Společně stručně okomentovali zápisy z posledních jednání VV SH ČMS a Vedení SH ČMS. Zápisy z jednáních jsou zveřejněny na dh.cz a jsou zasílány na OSH.

J. Orgoník informoval o proběhnutém jednání SS OSH v dubnu. Starostové OSH schválili od 1.1.2023 navýšení členských příspěvků na 50 Kč za člena SH ČMS bez rozdílu věku. Dále okomentoval jednání SS OSH.

Vedoucí rady dále informoval o změnách způsobu tisku plastových členských průkazů – prezentováno na školení hospodářů. Distribuce průkazů – zadávání do centrální tiskárny je omezeno minimálním počtem kusů v objednávce. Kancelář SH ČMS zveřejnila 4 termíny distribuce a na webu je zveřejněna tabulka s aktuálním stavem objednávek OSH. Několik KSH má již své vlastní tiskárny a tisknou si průkazky samostatně. Eyca – slevový program pro členy SH ČMS do 30 let – průkazky jsou tisknuty bez tohoto programu, informace, jak postupovat v případě zájmu o tento program mají všechna OSH.

Dále uvedl, že byla upraven způsob zápisu cizích státních příslušníků do Centrální evidence členů SH ČMS. Pokud je zadána jakákoliv jiná státní příslušnost než ČR, systém neprovádí kontrolu rodného čísla.

OSH Trutnov – J. Orgoník a D. Vilímková se osobně zúčastnili Shromáždění představitelů sborů OSH Trutnov. Na tomto SP byl po dřívějším odvolání starosty OSH zvolen nový starosta OSH Trutnov, náměstci starosty OSH, člen VV OSH a OKRR, včetně jejího předsedy.

Datové schránky – budou zřízeny všem pobočným spolkům. Na toto téma proběhla diskuse.

CHH Přibyslav – od 1.5.2022 je nová paní ředitelka Ing. Jana Fialová. Jiří Pátek je nyní zástupcem ředitelky CHH.

D. Vilímková přítomné podala další informace – Výběrové řízení v Kanceláři SH ČMS na post referent pro úsek IZS. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči a 22.6. budou probíhat pohovory s kandidáty. První hasičská, a. s. podala výpověď v hotelu Přibyslav k 31.12.2022. Je nutné najít nového nájemce na provoz hotelu.

Dále náměstkyně starostky informovala přítomné o došlé stížnosti od starosty obce Němčovice adresované Vedení SH ČMS na nečinnost KSH Plzeňského kraje v případě o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stížnost byla předána k řešení ÚKRR.

J. Orgoník informoval o nastávajících kontrole z Národní sportovní agentury a probíhající kontrole MŠMT.

 

K bodu 4) Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO. Pracovní skupina pro návrh nových stanov SH ČMS se sešla v dubnu i v květnu. Další pracovní setkání je naplánováno na červenec. Do pracovní skupiny byl přizván čestný náměstek starosty SH ČMS pan Lubomír Janeba. Následně členům představil časový harmonogram pro tvoření nových stanov a následné celorepublikové diskusi. Na podzimním SS OSH pracovní skupina představí vize včetně harmonogramu s žádostí o připomínky ke stanovám. Představa pracovní skupiny – září 2024 hotový návrh nových stanov, aby mohl být předložen na podzimním jednání 2024 SS OSH k diskusi. V souvislosti s plánováním časového harmonogramu pracovní skupina velmi dlouho diskutovala o termínu konání příštího sjezdu - 2025/2026, dle stanov by se pak měli volit krajské a ústřední orgány. Pracovní skupina navrhuje uspořádat příští sjezd v roce 2026. Prodloužení funkčního období části funkcionářů by se řešilo dle článku 5, odstavce 10 Stanov SH ČMS. Stručně byly okomentovány hlavní myšlenky pracovní skupiny v rámci nových změn ve stanovách.

Evidence SH ČMS – jednání proběhly a probíhají. Proběhlo osobní jednání s panem Studníkem, který spravuje současnou evidenci SH ČMS. Jednání bylo užitečné i v rámci nynější evidence SH ČMS.

Diskuse

Pozastavení činnosti SDH – je nutné vyřešit zanesení pozastavení činnosti SDH dle Organizačního do Centrální evidence SH ČMS, z důvodu počítání výše odvodu za členské příspěvky. Bude proveden průzkum mezi OSH, kolika SDH se toto aktuálně týká.

D. Vilímková upozornila, že stále není k dispozici manuál k likvidaci sboru včetně časového harmonogramu likvidace.

Rada ÚORVO pověřuje Bc. Nikolu Fenclovou k sestavení manuálu, jak postupovat při likvidaci pobočného spolku.

 

 

K bodu 5) J. Orgoník okomentoval písemný seznam aktuálních dokumentů SH ČMS a poprosil členy o kontrolu. Na webu bude záložka, kde bude celá tabulka aktuálních předpisů včetně linků na prokliknutí. Dále vybídl členy k rozebrání dokumentů vytvořené ÚORVO, aby se co nejdříve začalo pracovat na jejich úpravě:

Statut čestných vyznamenání a titulů – Josef Černý

Diskuse ohledně obsahu Statutu čestných vyznamenání a titulů

Stejnokrojový předpis SH ČMS – Dana Vilímková, Eva Vovsíková. Následně proběhla diskuse ohledně obsahu Stejnokrojového předpisu SH ČMS. Ve spolupráci s ÚORHS, ÚORR – konzultace.

Proběhla diskuse ohledně stejnokroje při sportovních soutěžích pro rozhodčí (k červenému tričku kraťasy, sportovní sukně, vhodnou obuv) a doplněk k hasičským šatům (svetřík, sáčko). 

Jednací a volební řád + Jednací a volební řád per rollam – sjednotit dokumenty – Josef Orgoník

Statut odborných rad + Statut odborných rad mládeže (ve spolupráci s ÚORM) + statut AZH (ve spolupráci s Josefem Netíkem) – Josef Orgoník – následně proběhla diskuse ohledně statutu AZH.

Datové schránky – metodický pokyn pro sbory SH ČMS – Petr Razima. Vedoucí rady informoval o aktuálních informacích, které získal a budou použity v návodu (Metodickém pokynu) na zřízení datové schránky.

 

 

K bodu 6)

J. Orgoník přítomné seznámil s dotazem OSH Prostějov. Sbor byl v roce 2012 zrušen. Leden 2022 se sbor opětovně založil – nové IČO. Dotazují se na uznání 120leté tradice či vymazání celé historie hasičů v obci a začít počítat historii od roku 2022. Následně proběhla rozsáhlá diskuse.

Členové ÚORVO se shodli na tom, že je nutné rozdělit problém na právní a morální (historický). Rada doporučuje se přihlásit k historii sboru (120 let). Ale z hlediska vyznamenání počítat od roku 2022. Z hlediska právní je sbor nový a funkční od roku 2022.

 

J. Orgoník informoval, že osloví ostatní vedoucí rad s žádostí o připomínky k Hlášení o činnosti SDH.

 

V závěru Josef Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 13.9.2022 od 10:00 v Praze.