ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Vlastimil Nevařil, Josef Černý, JUDr. Vladimír Maxa, Eva Steinerová, Jiří Sazima, Mgr. Jan Dumbrovský, Matěj Prošek, Ing. Jiřina Brychcí, Tereza Švejdová, Nikola Fenclová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Eva Vovsíková, Alois Pazdera, Jiří Sazima, Petr Razima, JUDr. Michal Hašek, Ing. Bc. Helena Kotrcová

Zapsala:   Tereza Švejdová

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod
  2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  4. Informace z jednání pracovních skupin ÚORVO
  5. Projednání aktuálních dokumentů
  6. Různé a informace členů ÚORVO

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.

 

K bodu 2) Vedoucí rady krátce shrnul zápis z minulého jednání rady.

Jednací a volební řád + Jednací a volební řád per rollam – sjednotit dokumenty – Josef Orgoník – úkol trvá.

ÚORVO ukládá vedoucímu rady zpracovat materiál do příštího jednání ÚORVO.

Statut odborných rad + Statut odborných rad mládeže (ve spolupráci s ÚORM) + statut AZH (ve spolupráci s Josefem Netíkem) – Josef Orgoník – úkol trvá.

ÚORVO ukládá vedoucímu rady ve spolupráci s vedoucím AZH zpracovat materiál do příštího jednání ÚORVO.

Datové schránky – metodický pokyn pro sbory SH ČMS – Petr Razima – úkol trvá.

ÚORVO ukládá Petru Razimovi zpracovat materiál do 31.10. 2022.

 

K bodu 3) J. Orgoník na úvod informoval přítomné o novém zaměstnanci Kanceláře SH ČMS, pan Martin Štěpánek je zaměstnán na úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva. Následně předal informace z posledního jednání VV SH ČMS a náměstkyně starostky SH ČMS Dana Vilímková z Vedení SH ČMS. Společně stručně okomentovali zápisy z posledních jednání VV SH ČMS a Vedení SH ČMS. Zápisy z jednáních jsou zveřejněny na dh.cz a jsou zasílány na OSH. (hotel Přibyslav, Pyrocar 2023)

 

K bodu 4) Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO. Centrální evidence – pracovní skupina nepostoupila – neproběhlo jednání s druhou nabídkou na novou verzi programu. Pan Studník již zaslal návrh, který pracovní skupina prokonzultuje po jednání ÚORVO. Proběhla diskuse ohledně nabídek na novou verzi evidence SH ČMS.

Pracovní skupina pro návrh nových stanov SH ČMS se sešla od posledního jednání ÚORVO v červenci a první víkend v září. Do pracovní skupiny byl přizván člen ÚKRR Ing. Karel Barcuch z důvodu úprav kontrolních orgánů ve stanovách. Následně členy ústně seznámil s postupem a již hotovými články v bodech. Seznámil přítomné s hlavními změnami, které se v návrhu nových stanov objeví. Na podzimním SS OSH pracovní skupina představí vize včetně harmonogramu s žádostí o připomínky ke stanovám. Přečetl harmonogram – podzim 2022 představení vize nových stanov a časový harmonogram, OSH budou vyzvány k připomínkám – termín do konce 2022, jaro 2023 – představena první pracovní verze se zapracovanými připomínkami, 2024 návrh bude představen celorepublikově k diskusi a připomínkám. Jaro 2025 předloženo ke schválení. Vedoucí rady otevřel diskusi ohledně volebního období 2025/2026. Návrh pracovní skupiny je konání VII. sjezdu v roce 2026.

 

K bodu 5) Statut čestných titulů a vyznamenání – J. Černý – má to skoro hotové, ve spolupráci s KSH – do konce měsíce zašle členům ÚORVO. Jednalo se pouze o administrativní změny. V první části – ZMZ – je podmíněno ČU SH ČMS – doporučujeme vypustit z důvodu uvedení předešlého vyznamenání.

K materiálu Statut čestných titulů a vyznamenání proběhla diskuse ohledně jednotlivých vyznamenání.

ÚORVO ukládá J. Černému zaslat návrh nového statutu Čestných titulů a vyznamenání všem členům ÚORVO do 31.9.2022 včetně grafické přílohy (nápovědy).

 

Stejnokrojový předpis SH ČMS – náměstkyně starostky SH ČMS Dana Vilímková přítomné stručně seznámila s postupujícími úpravami Stejnokrojového předpisu. Zásadní novinkou bude doplnění sportovního oděvu k červeným (rozhodčí) a modrým polokošilím v podobě sportovní sukně se všitými kraťasy i bez nich, dále pak kalhoty s odepínací formou na kraťasy ve verzi unisex (pro pány i dámy).

VV SH ČMS schválil sukně v obou verzích, kalhoty s odepínací formou na kraťasy (byly předvedeny vzorky panem Kotounem z PB,s.r.o.) ve verzi unisex. Bolerko na šaty (sáčko) je v řešení. Schválený oděv se naformuluje do nového Stejnokrojového předpisu. Náměstkyně starostky SH ČMS uvedla, že by byla ráda, aby byl Stejnokrojový předpis kompletně hotový včetně obrazové přílohy do konce roku 2022.

Následně proběhla diskuse týkající se přesných definicí, kam bude povoleno nosit určitý druh oděvu.

Členové ÚORVO si připraví připomínky ke Stejnokrojovému předpisu do příštího jednání ÚORVO (24.11. – 10:00).

 

Likvidace SDH – Nikola Fenclová podrobně okomentovala písemný materiál Manuál pro likvidaci pobočného spolku. Následně se rozvinula rozsáhla diskuse, kde členové rady reagovali svými připomínkami, které budou zapracovány a upravený materiál bude členům zaslán společně se zápisem z jednání.

 

Hlášení o činnosti – připomínky vedoucích rad i pracovníků Kanceláře do 30.9.2022. Vedoucí ÚORVO vybídl členy ÚORVO k připomínkám do 30.9.2022. Následně proběhla krátká diskuse ohledně formuláře Hlášení o činnosti.

 

K bodu 6) J. Brychcí se dotázala, kde najde pozastavení činnosti SDH – je zakotveno v Organizačním řádu – příloha č. 2 Zrušení/zánik organizační jednotky sboru.

 

Vedoucí rady přečetl dotaz od SDH Javorník, kteří se dotazují na udělení medaili Za záchranu života. Záchrana života v rámci výjezdu jednotky s přístrojem AED. Proběhla diskuse – členové rady se shodli v názoru, že smyslem této medaile je v rámci SH ČMS ocenit členy především v případech nahodilých událostí, ke kterým se dostanou jako soukromé osoby v rámci svého volného času, kdy je na odpovědnosti každého člověka, jak se k dané situaci postaví.

 

V závěru Josef Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 24.11.2022 od 10:00 v Praze.