ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Eva Vovsíková, Alois Pazdera, Vlastimil Nevařil, JUDr. Vladimír Maxa, Jiří Sazima, Petr Razima, JUDr. Michal Hašek, Mgr. Jan Dumbrovský, Matěj Prošek, Ing. Jiřina Brychcí, Tereza Švejdová, Nikola Fenclová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Josef Černý, Eva Steinerová, Ing. Bc. Helena Kotrcová

 

Zapsala: Nikola Fenclová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod
  2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  4. Informace z jednání pracovních skupin ÚORVO
  5. Projednání aktuálních dokumentů – Statut čestných vyznamenání a titulů
  6. Různé a informace členů ÚORVO

 

K bodu 1) Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.

 

K bodu 2)

Vedoucí rady krátce shrnul zápis z minulého jednání rady.

Datové schránky – P. Razima vznesl dotaz ohledně deaktivace přístupu do datové schránky statutárního zástupce při zápisu likvidátora do Veřejného rejstříku. N. Fenclová přislíbila ověření této informace.

  • účetní závěrky je, po aktivaci datových schránek, možné zasílat jejím prostřednictvím přímo do datové schránky Městského soudu v Praze k uložení do sbírky listin
  • Orgoník navrhl vytvoření další prezentace týkající se archivace datových zpráv. Tímto úkolem byl pověřen P. Razima.

 

K bodu 3)

J. Orgoník na úvod informoval přítomné o činnosti Výkonného výboru SH ČMS. Výkonný výbor SH ČMS opětovně projednával provoz Hotelu Přibyslav. Dále bylo doporučeno D. Vilímkovou vrácení návrhu na vyznamenání ZZOV z OSH Ústí nad Orlicí.

 

Výkonný výbor SH ČMS pověřil ÚORVO vypracováním stanoviska v souladu se Stanovami SH ČMS k možnému prodloužení volebního období SH ČMS 2020 – 2025.

J. Orgoník informoval o současném znění Stanov SH ČMS, kde dle čl. 5 odst. 10 není možnost zkrácení funkčního období a o připravovaném novém znění Stanov SH ČMS, kde se zavádí pojem období vyhlášení voleb.

Na toto téma se rozvinula rozsáhlá diskuze.

M. Hašek navrhl řešení ve formě přechodného ustanovení v novelizovaných stanovách.

 

Dále Výkonný výbor SH ČMS uložil ÚORVO projednání žádosti A. Páva. vedoucího AZH Středočeského kraje, týkající se hlasovacího práva na VV KSH.

Na toto téma vznikla krátká diskuze.

ÚORVO souhlasí se stanoviskem Vedení SH ČMS, tedy nedoporučuje členství ve VV na základě funkce vedoucího AZH, čímž není pominuto právo kohokoli řádně kandidovat do VV.

 

J. Orgoník dále informoval o současné situaci týkající se rezignace starostky OSH Praha – východ společně s některými členy VV OSH.

Následně se rozvinula krátká diskuze.

M. Hašek upozornil na další podnět pro nové Stanovy SH ČMS při řešení takové situace, kde řešení by mohlo být předání pravomocí na nejbližší nadřazenou úroveň, kdy však nejpozději do 3-6 měsíců by měly proběhnout volby nového statutárního orgánu. V současné době to však ani OZ neřeší, protože je koncipován na principu funkčnosti pobočných spolků.

Cílem veškerého snažení by mělo být zvolení nového statutárního orgánu.

ÚORVO navrhuje zaslání informačního dopisu adresovaného sborům příslušného OSH.

 

K bodu 4)

Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO.

Stanovy – pracovní skupina – poslední schůzka proběhla v prosinci, další je naplánována na začátek března. Po jejím jednání bude zaslán pracovní návrh nových Stanov SH ČMS.

Evidence – J. Orgoník informoval o potřebě zpracování zadávací dokumentace pro objektivní zjištění finanční náročnosti.

 

K bodu 5)

Členové se opět podrobně věnovali úpravám v dokumentech Stejnokrojový předpis a Statut čestných titulů a vyznamenání. Jednalo se o jednotlivé body a drobné připomínky, které budou zapracovány do návrhu nových dokumentů.

 

 

K bodu 6) různé

J. Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 21.3.2023 od 10:00 v Praze.