ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Eva Steinerová, Alois Pazdera, Vlastimil Nevařil, JUDr. Vladimír Maxa, Jiří Sazima, Petr Razima, Mgr. Jan Dumbrovský, Matěj Prošek, Josef Černý, Eva Vovsíková, Tereza Švejdová, Nikola Fenclová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, JUDr. Michal Hašek, Ing. Jiřina Brychcí, Ing. Bc. Helena Kotrcová

 

Zapsala: Tereza Švejdová

 

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod
  2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  4. Informace z jednání pracovních skupin ÚORVO – Stanovy
  5. Projednání aktuálních dokumentů – Statut čestných vyznamenání a titulů, Stejnokrojový předpis SH ČMS a Statut odborných rad SH ČMS
  6. Různé a informace členů ÚORVO

 

K bodu 1)

 

Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO a doporučil do bodu 3 přidat informace z jednání Shromáždění starostů OSH.

 

K bodu 2)

 

Vedoucí rady krátce shrnul zápis z minulého jednání rady. Z minulého jednání nevyplývá pro členy ÚORVO žádný aktuální úkol vyjma úprav dokumentů Statut čestných vyznamenání a titulů, Stejnokrojový předpis a úprava nových Stanov SH ČMS.

 

K bodu 3)

 

J. Orgoník na úvod informoval přítomné o činnosti Výkonného výboru SH ČMS a konání Shromáždění starostů OSH.

Na shromáždění starostů OSH byly předloženy možnosti řešení délky aktuálního volebního období. K materiálu vznikla rozsáhlá diskuse a starostům OSH bylo uloženo předložené varianty projednat v KSH a OSH, aby mohlo být na dalším SS OSH rozhodnuto.

Dále byla předložena první pracovní verze novely Stanov SH ČMS, kterou prezentovala Ing. Bc. Helena Kotrcová. Starostům OSH a KSH bylo uloženo projednat tuto pracovní verzi ve VV OSH a KSH a připomínky zaslat do 31.8.2023.

V rámci diskuse byly položeny dotazy, týkající se datových schránek (změna statutárního zástupce SDH) a fakturace za členské průkazy. Na dotazy bylo písmě odpovězeno.

VV SH ČMS se zabýval problematikou ochranných známek SH ČMS, zejména zneužíváním velkého znaku SH ČMS, na základě usnesení VV SH ČMS bude připraven ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM informační materiál pro OSH.

Další usnesení od VV SH ČMS pro ÚORVO se týká stejnokrojového předpisu, tak aby mohl být materiál předložen ke schválení na podzimním jednání SS OSH.

 

 

K bodu 4)

 

Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO.

Stanovy – pracovní skupina – starostové OSH na shromáždění obdrželi po jednání elektronickou verzi nových stanov SH ČMS, stejně jako členové VV SH ČMS a ÚORVO k diskusi. Nastínil problém naplnění členské základny v CHH a ÚHŠ – varianty se stále hledají a pracovní skupina hledá inspiraci i u jiných spolků. Tento problém se bude dále řešit a zpracovávat do nových stanov. Naposledy se pracovní skupina sešla v předvečer Shromáždění starostů OSH, kde řešila poslední úpravy. Termín pro zaslání písemných připomínek k návrhu nových stanov je 31.8.2023.

 

Evidence – pracovní skupina se naposledy sešla v únoru. Program je nutné přeprogramovat do nové verze, která umožní její další rozvoj o nové funkčnosti a zvýší zabezpečení. Pracovní skupina zpracuje podklady pro Vedení SH ČMS. Následně se rozvinula rozsáhlá diskuse ohledně údržby databáze, personálního zabezpečení, nové uzavření smlouvy včetně daných časových termínů pro splnění požadavků od SH ČMS.

 

K bodu 5)

 

Statut četných vyznamenání a titulů – členové rady se opět podrobně věnovali dokumentu a jeho úpravám. Medaile Za zásluhy o výchovu – projednáno s ÚORM – podmínkou pro udělení medaile Za zásluhy o výchovu je udělení medaile Za zásluhy. Dále byla upravena část Titul Čestný funkcionář a titul Čestný člen. Následně vznikla diskuse ohledně přílohy ke Statutu čestných vyznamenání a titulů – návrh na vyznamenání (razítkování, formát dokumentu, kontrola s programem evidence apod.)

 

Stejnokrojový předpis – členové se zabývali posledními úpravami – kraťasy a kalhoty řeší D. Vilímková stále s dodavateli. Výkonným výborem SH ČMS byl schválen „zkušební“ provoz, aby se tyto výrobky mohly vyzkoušet v praxi a mohlo se zhodnotit, zda vyhovuje materiál, střih a podobně. Na základě toho bude probíhat další schvalování.

 

Statut odborných rad SH ČMS – změna materiálu je potřeba z důvodu zapracování změn v oblasti hasičského sportu. Vzhledem k tomu, byli vyzváni vedoucí Ústředních odborných rad k revizi svých oblastí v tomto dokumentu. Vyzval tedy členy ÚORVO, aby materiál prostudovali a navrhli případné úpravy ve vnitroorganizačním úseku. Ohledně drobných změn proběhla krátká diskuse.

 

K bodu 6) různé

 

Sbírka listin – pokračuje kontrola a doplňování účetních závěrek do sbírky listin ve spolkovém rejstříku. Několik OSH a KSH nemá stále vložené všechny potřebné účetní závěrky.

Členské průkazy – Kancelář SH ČMS zakoupila vlastní tiskárnu na plastové průkazy. Na všechna OSH bude odeslána podrobná informace o způsobu objednávání a doručování vytištěných členských průkazů.

Program Evidence – změna identity, zůstává zachované RČ, je nutné ověřit v evidenci možnost zaznamenání správných údajů.

Emailové připomínky – nabídka školení ohledně datových schránek – ÚORVO nemá zájem o školení datových schránek a doporučuje nabídku odmítnout.

Uznání let členům, kteří působili v ČHJ a nově působí v SH ČMS. ÚORVO nesouhlasí se zápočtem let členství v jiném spolku.  

E. Steinerová – dotaz na členské průkazy, někteří mladí hasiči údajně nemají v OP trvalé bydliště a na soutěžích poté není možno mladého hasiče dokladovat ohledně bydliště. K dotazu E. Steinerové vznikla krátká diskuse. (Pozn.: po jednání ověřeno v zákoně o občanských průkazech, adresa místa trvalého pobytu je povinně uvedeným údajem v OP).

 

J. Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 12.09.2023 od 10:00 v Praze.