ZÁPIS - KE STAŽENÍ 

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Alois Pazdera, Vlastimil Nevařil, JUDr. Vladimír Maxa, Ing. Jiřina Brychcí, Petr Razima, Mgr. Jan Dumbrovský, Matěj Prošek, Josef Černý, Eva Vovsíková, Tereza Švejdová, Nikola Fenclová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, JUDr. Michal Hašek, Jiří Sazima, Eva Steinerová, Ing. Bc. Helena Kotrcová

Zapsala: Tereza Švejdová

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod
  2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  4. Informace z jednání pracovních skupin ÚORVO – Stanovy
  5. Projednání aktuálních dokumentů – Statut čestných vyznamenání a titulů, Stejnokrojový předpis SH ČMS a Statut odborných rad SH ČMS
  6. Různé a informace členů ÚORVO

K bodu 1)

Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.

K bodu 2)

Vedoucí rady krátce shrnul zápis z minulého jednání rady. Z minulého jednání nevyplývá pro členy ÚORVO žádný aktuální úkol vyjma úprav dokumentů Statut čestných vyznamenání a titulů, Stejnokrojový předpis a úprava nových Stanov SH ČMS.

K bodu 3)

J. Orgoník na úvod informoval přítomné o posledním jednání Výkonného výboru SH ČMS
 – zápis je zveřejněn na dh.cz. V Kanceláři SH ČMS nastala personální změna na úseku mládeže. K 31.8. 2023 ukončila pracovní poměr vedoucí úseku mládeže Ing. Lucie Šulcová, od 1.9. na tuto pozici nastoupila Tereza Říhová. Další personální změny se uskutečnily v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Ing. Jan Karger ukončil své působení jako ředitel školy, na jeho místo nastoupil Ing. Radomír Fešar – pracovník KSH MSK. Náměstkyně starostky SH ČMS přítomné stručně informovala o jednáních Vedení SH ČMS – zápisy jsou zveřejněny na dh.cz

K bodu 4)

Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO.

Program evidence SDH – odpoledne po jednání má pracovní skupina schůzku, kde zpracuje podklady pro Vedení SH ČMS.                                                              Termín: 26.9.2023

 

Stanovy SH ČMS – připomínky zaslané do 31.8., zasláno 11 připomínek, pracovní skupina se sešla 9. a 10.9. – některé připomínky byly zapracovány, některé zamítnuty a některé připomínky se týkaly bodů o kterých bude rozhodovat SS OSH odděleně. Na nejbližším SS OSH bude opět představena prezentace včetně zaslaných připomínek. Následující krátké jednání skupiny se uskuteční předvečer SS OSH. Připomínky byly zaslány z OSH Žďár nad Sázavou, Rychnov nad Kněžnou, Beroun, Praha – západ, Jindřichův Hradec, Plzeň – jih, Semily, Tábor, KSH Plzeňského kraje, člen ÚORVO Petr Razima a členové Vedení SH ČMS zaslali hromadné připomínky ze svého jednání.

 

K bodu 5)

Statut četných vyznamenání a titulů – vedoucí rady přítomné seznámil s konečnou verzí statutu. J. Brychcí v předvečer jednání rady materiál připomínkovala. Členové se jejím připomínkám věnovali a některé zapracovali. Členové se následně zabývali posledními úpravami ve Statutu čestných vyznamenání a titulů. Statut bude postoupen Vedení SH ČMS následující měsíc.

Stejnokrojový předpis – náměstkyně starostky SH ČMS Dana Vilímková představila aktuální verzi dokumentu. Požádala členy ÚORVO, aby důkladně materiál prostudovali a připomínkovali do 30.9.2023. (na email D. Vilímkové) Vybraní členové (Pazdera, Brychcí, Vovsíková, Vilímková, Orgoník, Švejdová) se sejdou k prostudování připomínek. Materiál bude postoupen ke schválení na jarní SS OSH – je tedy nutné mít materiál připravený k prostudování členům Vedení a VV SH ČMS.

Statut odborných rad SH ČMS – vedoucí rady J. Orgoník sdělil, že mu dosud nepřišla žádná připomínka od ostatních vedoucích ústředních odborných rad k tomuto materiálu a opět uvedl, že změna materiálu je potřeba z důvodu zapracování změn v oblasti hasičského sportu. Ohledně drobných změn proběhla krátká diskuse. Materiál bude přesunutý na další jednání – po zaslání připomínek ostatních vedoucích ÚORad.

K bodu 6) různé

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS za rok 2023 – vedoucí rady přítomným představil písemný materiál, který bude předložen ke schválení na nejbližším jednání SS OSH. Po krátké diskusi byly do materiálu zapracovány připomínky členů ÚORVO.

Vedoucí rady ÚORVO vybídl členy, aby do 17.9. zaslali podrobnější připomínky k dokumentu Hlášení o činnosti SDH i OSH.

J. Dumbrovský se dotázal na začlenění vedoucího odborné rady do VV. Dle stanov se automaticky stává členem Výkonného výboru. Dále připomínkoval zrušení odborné rady vzdělávání, která nebyla nahrazena.

J. Orgoník reagoval na dotaz a uvedl, že tento diskusní příspěvek byl již zaslán a bude vyhodnocen pracovní skupinou. Ohledně oblasti vzdělávání uvedl, že tuto oblast vzdělávání prozatím zajišťuje náměstek starostky SH ČMS Bc. Richard Dudek a bude v průběhu roku přizván na jednání ÚORVO.

J. Brychcí připomínkovala neaktualizované kontakty na Kancelář SH ČMS uvedené na dh.cz.

J. Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 14.11.2023 od 10:00 v Praze.