ZÁPIS KE STAŽENÍ 

Přítomni:   Bc. Josef Orgoník, Dana Vilímková, Alois Pazdera, Vlastimil Nevařil, JUDr. Vladimír Maxa, Eva Steinerová, Ing. Jiřina Brychcí, Petr Razima, Mgr. Jan Dumbrovský, Josef Černý, Tereza Švejdová

Omluveni: Ing. Zdeněk Nytra, Eva Vovsíková, Matěj Prošek, Jiří Sazima, JUDr. Michal Hašek, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Nikola Fenclová

Zapsala: Tereza Švejdová

Program jednání:

  1. Zahájení, úvod
  2. Kontrola plnění usnesení z minulých jednání
  3. Informace z jednání Výkonného výboru a Vedení SH ČMS
  4. Informace z jednání pracovních skupin ÚORVO – Stanovy
  5. Projednání aktuálních dokumentů – Stanovy SH ČMS a Stejnokrojový předpis SH ČMS
  6. Různé a informace členů ÚORVO

 

K bodu 1)

Zasedání ÚORVO zahájil a řídil vedoucí rady Josef Orgoník. Vedoucí rady přivítal všechny přítomné a omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady. Na závěr přečetl program jednání ÚORVO.

K bodu 2)

Vedoucí rady krátce informoval o posledním zasedání ÚORVO. Usnesení z minulého jednání se týkalo programu evidence – úkol byl splněn.  

K bodu 3)

J. Orgoník na úvod informoval přítomné o proběhnutém podzimním Shromáždění starostů OSH, na kterém se schvalovala délka volebního období v aktuálním volebním období. SS OSH rozhodlo pro variantu 1 (viz. usnesení SS OSH zveřejněné na www.dh.cz). Na základě tohoto usnesení je nutné, aby ÚORVO připravila materiály pro volebním rok.

J. Orgoník informoval o plánovaném výročí k 160 letům vzniku nejstaršího sboru (SDH Velvary). Při této významné události se uskuteční setkání historických praporů v Telči dne 15.6.2024. Na toto setkání je přihlášeno přes 700 sborů. K tomuto výročí je vyrobena pamětní medaile. Medaile byla nabídnuta sborům přes OSH a bude prostřednictvím OSH distribuována.

V rámci setkání v Telči se budou udělovat dva Záslužné řády, které budou odhlasovány tajným hlasováním na nejbližším jednání VV SH ČMS. O počtu udělených Záslužný řádů na setkání v Telči rozhodl VV SH ČMS.

Dále informoval o proběhnuté rekonstrukci předsálí na zámku Přibyslav.

Poslední informace z jednání VV SH ČMS se týkala změn Dohod o provedení práce nebo činnosti.

Náměstkyně starostky SH ČMS přítomné informovala o připomínce VV SH ČMS z posledního jednání. Na základě diskuse členové VV SH ČMS navrhují odebrat ze Statutu čestných vyznamenání a titulů v části III. týkající se návrhu na udělení vyznamenání – pokud bude výjimka udělena, nebude se oceněný vracet pro chybějící vyznamenání. Na toto téma se rozvinula diskuse a členové rady s připomínkou VV SH ČMS souhlasí. Připomínka bude zapracována do návrhu úprav Statutu vyznamenání.

K bodu 4)

Vedoucí rady informoval o činnosti z jednáních pracovních skupin ÚORVO.

Stanovy SH ČMS – momentálně pracovní skupina pracuje na Organizačním řádu, Volebním a Jednacím řádu. Z platných stanov bylo vyřazeno spoustu článků z důvodu ze stručnění stanov, ale bylo pracovní skupinou rozhodnuto, že tyto články jsou potřeba v Organizačním řádu. Organizační řád tedy musí korespondovat s novými stanovami. Dle schváleného harmonogramu bude na jarním SS OSH 2024 otevřena celorepubliková diskuse (návrh stanov bude zveřejněn na dh.cz).

Stejnokrojový předpis SH ČMS – pracovní skupina se scházela od listopadu každý měsíc, kde intenzivně pracovala na dokumentu. Na posledním setkání v únoru se pracovní skupina zabývala obrazovou přílohou doplňků.

Evidenční program SH ČMS – pracovní skupina zpracovala materiál pro Vedení SH ČMS obsahující důvody pro nutnost přeprogramování evidence (bezpečnostní důvody, stabilita, možnosti dalšího rozšiřování) a možná řešení. Po jejich projednání bude činnost skupiny pokračovat.

K bodu 5)

Statut četných vyznamenání a titulů SH ČMS – upravit část III. v bodě týkající se výjimek. (viz bod 3 – informace z VV SH ČMS). Po zapracování úprav zašle T. Švejdová členům ÚORVO. Případné připomínky zaslat T. Švejdová do 15.3.2024. Tento dokument bude předložen na podzimním shromáždění 2024.

Stejnokrojový předpis SH ČMS – v dokumentu bylo zrevidováno spoustu věcí, které tam byly zmíněny vícekrát. Formát zpracování dokumentu neumožňoval přímé a jednoduché úpravy – bylo tedy nutné některé stránky přepsat. Některé věci byly odstraněny z důvodu zastaralých pravidel nebo zastaralého označení stejnokroje.

Symbolika mladých hasičů – v souladu s ÚORM pracovní skupina dospěla k názoru, že se nebude členit stejnokroj hasiče a mladého hasiče. Vedoucí přítomným vysvětlit zásadní změny v dokumentu a v obrazové příloze. Na toto téma se rozvinula diskuse. Na základě diskuse rada rozhodla v příloze č. 1 obrázek č. 10 nazvat výložku s jednou rozetou zlatavou 18 mm – člen odborné rady okrsku.

JUDr. Maxa se dotázal na čepici k vycházkovému stejnokroji. Výložky x podbradník u ředitele ÚHŠ a CHH.

Členové ÚORVO po diskusi hlasovali o změně dvojité zlaté šňůry – ředitelé ÚHŠ a CHH, kteří mají jednoduchou sutašku a tři rozety zlatavé o průměru 14 mm.

Usnesení:       1) Členové ÚORVO rozhodli neměnit druh „podbradníku“ u vycházkové čepice pro ředitele ÚHŠ a CHH.

                        2) Členové ÚORVO rozhodli o přidání věty do Části III., bod 1, f) „umisťuje se vždy pouze jedna.“

Členové ÚORVO po zapracování připomínek doporučují Stejnokrojový předpis SH ČMS předložit VV SH ČMS k projednání a následně SS OSH ke schválení.

J. Orgoník uvedl, že tento materiál bude odeslán nejpozději 21.2. členům VV SH ČMS k prostudování a připomínkování do březnového jednání VV SH ČMS, aby mohl být dokument předložen jarnímu SS OSH.

 

Metodický pokyn SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou – vedoucí rady přítomným členům vysvětlil důvod aktualizace Metodického pokynu. Členům rady byl elektronicky zaslán návrh úprav Metodického pokynu včetně obrazové přílohy před jednáním. Vedoucí rady vybídl členy k diskusi a návrhům, co vše by mělo být zaregistrováno pod ochrannou známkou. Při jednání byl členům rozdán materiál s přehledem odznaků, medailí apod. nemající ochrannou známku.

Usnesení:       Členové ÚORVO rozhodli o zaregistrování všech odznaků, medailí a názvů, které byli na jednání písemně předloženy.

K bodu 6) různé

Vedoucí rady členům radě sdělil termíny jednání ÚORVO do konce roku: 21.5.2024, 10.9.2024, 7.11.2024. Následně přítomným přednesl dotaz od sboru SDH Krhová týkající se doplacení příspěvků za dobu nečinnosti. Dle Stanov SH ČMS není nic takového možné, s doplacením za roky zpětně není počítáno.

Dále informoval o aktuálním zpracování materiálu hlášení o činnosti SDH, OSH.

T. Švejdová zpracovala Zprávu o činnosti za rok 2023, která byla předložena radě na jednání.

D. Vilímková přítomné informovala o jednání VV KSH, kde bylo schváleno několik medailí Za zásluhy o výchovu z jednoho sboru. Dotázala se přítomných členů na jejich názor. Na toto téma se rozvinula rozsáhlá diskuse.

Na základě novinového článku o velkém množství datových schránek, do kterých se od jejich aktivace nikdo nepřihlásil, se rozvinula diskuse ohledně využívání datových schránek jednotlivými SDH. Z diskuse vyplynul úkol pro členy ÚORVO, udělat průzkum v rámci svých OSH, zda se sbory po aktivaci datové schránky do ní přihlásili a pravidelně je sledují.

Termín: do příštího jednání ÚORVO (21.5.2024)

 

 

J. Orgoník poděkoval a rozloučil se se všemi přítomnými a uvedl, že se rada sejde na příštím jednání 21. 5. 2024 od 10:00 v Praze.